Theo dõi

Mô-đun Môi trường Cơ sở (FEM) – Bảng Thuật ngữ

Thuật ngữ

Mô tả các thuật ngữ

Nguồn

Sự giảm tuyệt đối

Việc giảm tiêu thụ tiện ích thực tế (ví dụ như năng lượng, các-bon, nước) hoặc ô nhiễm được tạo ra (ví dụ như chất thải nước thải, chất thải và các phát thải khí) bất kể quy mô cơ sở, lượng sản xuất, giờ sản xuất, việc sử dụng nguyên liệu thô hoặc các chỉ số kinh doanh khác.

Chỉ số Higg

Bản kiểm kê phát thải khí

Một bản kê khai của các phát thải ra không khí là một danh sách chi tiết của các phát thải và các nguồn của chúng, nó cần phải bao gồm các thông tin sau đây cho mỗi nguồn phát thải:
- các chất gây ô nhiễm được biết hoặc có thể có;
- số lượng phát ra (nếu biết hoặc ước tính);
- vị trí của, ví dụ, ngăn xếp, thoát hơi, v.v;
 - bất cứ thiết bị kiểm soát nào (ví dụ như thiết bị giảm thải) được lắp đặt;
- tần suất theo dõi; và
- phát thải cụ thể có được quy định hợp pháp không.

Higg

Kiểm soát ô nhiễm không khí

Kiểm soát ô nhiễm không khí đề cập đến các bước được thực hiện để duy trì một tiêu chuẩn về độ sạch của không khí tốt cho sức khoẻ cộng đồng tốt; để bảo vệ sự sống của thực vật và động vật, và tài sản; cho tầm nhìn; và cho việc vận chuyển an toàn trên mặt đất và trên không.

OECD

Tất cả các dòng chất thải

Tất cả các dòng chất thải nghĩa là tất cả chất thải được tạo ra tại chỗ bao gồm chất thải được tạo ra từ việc sản xuất sản phẩm, sử dụng văn phòng, chất thải được tạo ra bởi các công nhân ở căng tin, khu tập thể, và chất thải được tạo ra do nhà thầu đến làm việc tại chỗ để thực hiện một dịch vụ.

Higg

Đánh giá thay thế

Đó là một quy trình để xác định các lựa chọn thay thế (hóa chất hoặc phi hóa chất) cho một hóa chất cần quan tâm, sàng lọc ra các lựa chọn thay thế tương đương hoặc độc hại hơn và lựa chọn một phương pháp thay thế khả thi về mặt kỹ thuật và kinh tế và không có khả năng gây ra các tác động đáng kể về môi trường hoặc sức khoẻ con người.

OIA - Bảng Thuật ngữ Khung Quản lý Hóa chất

Đường cơ sở

Đường cơ sở là số liệu ban đầu cho việc sử dụng tiện ích cần được cải thiện.  Số liệu ban đầu là biện pháp bắt đầu được thực hiện để thiết lập một điểm khởi đầu ổn định để đánh giá sự cải thiện. Nó phải tham chiếu một khung thời gian cụ thể để tính toán đường cơ sở, thường là mức tiêu thụ hàng năm.  Việc xác định bất cứ biến số riêng biệt nào làm cho số liệu này chính xác hơn.

Higg

Nhu cầu ôxy sinh học (BOD)

Nhu cầu Oxy Sinh học (hoặc Nhu cầu Oxy Sinh hóa) (BOD) là một chỉ số về hàm lượng chất hữu cơ trong nước và do đó tỷ lệ mà oxy trong nước được sử dụng khi chất hữu cơ được tiêu thụ bởi các sinh vật trong nước . Nói chung, BOD càng thấp thì chất lượng nước/nước thải càng tốt.

Higg & GSCP

Sinh khối

Sinh khối là vật liệu sinh học từ sinh vật sống hoặc sống gần đây. Các nguồn sinh khối bền vững là:
• Cây năng lượng không cạnh tranh với cây lương thực cho đất; cây trồng năng suất cao được trồng đặc biệt cho các ứng dụng năng lượng.
• Phần còn lại của nông nghiệp: phần còn lại từ việc thu hoạch hoặc chế biến nông nghiệp, ví dụ như rơm rạ hoặc trấu.
• Cây gỗ và phần còn lại từ rừng đã được khai thác một cách bền vững.
• Gỗ thải

Higg

Nước lợ bề mặt/nước biển

Nước lợ là nước có nồng độ muối tương đối cao (trên 10.000 mg/l). Nước biển có nồng độ muối điển hình trên 35.000 mg/l.

Hướng dẫn Báo cáo Nước CDP

Số CAS

Số Đăng ký CAS (thường được gọi là CAS RN® hoặc Số CAS) được sử dụng rộng rãi để cung cấp một nhận dạng duy nhất, không thể nhầm lẫn cho các chất hoá học. Bản thân Số Đăng ký CAS không có ý nghĩa hóa học cố hữu nhưng cung cấp một cách rõ ràng để xác định một chất hoá học hoặc cấu trúc phân tử khi có rất nhiều tên có hệ thống, chung, độc quyền hoặc thông thường.

CAS

Nhu cầu ôxy hoá chất (COD)

Nhu cầu Oxy Hoá chất (COD) là một chỉ số về hàm lượng chất hữu cơ và các hóa chất trong nước và do đó tỷ lệ ôxy trong nước được sử dụng khi chất hữu cơ và các hóa chất được tiêu thụ. Nói chung, COD càng thấp thì chất lượng nước/nước thải càng tốt.

GSCP

Kinh tế tuần hoàn

Một nền kinh tế tuần hoàn là một sự thay thế cho nền kinh tế tuyến tính truyền thống (sản xuất, sử dụng, vứt bỏ) trong đó chúng ta giữ nguồn lực được sử dụng lâu nhất có thể, trích xuất giá trị tối đa từ các nguồn lực trong khi sử dụng, sau đó phục hồi và tái sản xuất các sản phẩm và vật liệu vào cuối mỗi niên hạn sử dụng.

WRAP

Biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu đề cập đến bất cứ sự thay đổi dài hạn nào về khí hậu của Trái Đất, hoặc trong khí hậu của một vùng hoặc thành phố. Điều này bao gồm sự nóng lên, lạnh hơn và các thay đổi ngoài nhiệt độ.

NASA

Nước sinh hoạt

Nước được tiêu thụ cho các mục đích phi công nghiệp bên trong cơ sở, ví dụ như nước uống, nước xả.

Chỉ số Higg

Kế hoạch Phản ứng Khẩn cấp (ERP)

Kế hoạch Phản ứng Khẩn cấp là một kế hoạch hành động để triển khai và điều phối hiệu quả các dịch vụ, cơ quan và nhân viên nhằm cung cấp những phản ứng sớm nhất có thể cho một trường hợp khẩn cấp.

WREM

Năng lượng (gián tiếp)

Năng lượng (gián tiếp) có thể được mua từ các tiện ích công cộng và tư nhân dưới dạng điện, hơi hoặc nhiệt.

Higg

Vận chuyển năng lượng

Chất hoặc hiện tượng có thể được sử dụng để sản xuất sản phẩm cơ khí hoặc nhiệt hoặc để vận hành các quy trình hóa học hoặc vật lý.

ISO

Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS)

Một hệ thống quản lý là một tập hợp các yếu tố tương quan được sử dụng để thiết lập chính sách và các mục tiêu và để đạt được các mục tiêu đó.
Một hệ thống quản lý môi trường (EMS) phải bao gồm:
a. Chính sách Môi trường
b. Lập kế hoạch: đánh giá rủi ro môi trường, thiết lập các mục tiêu và mục đích
c. Thực hiện và vận hành: các quy trình vận hành; đào tạo đầy đủ; tài liệu và kiểm soát của nó
d. Kiểm tra: theo dõi và đo lường, kiểm toán và kiểm tra
e. Xem lại việc Quản lý

GSCP, Chỉ số Higg dựa trên ISO14001:2004

Chính sách môi trường

Chính sách này mô tả các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của địa điểm bao gồm cam kết cải tiến liên tục và ngăn ngừa ô nhiễm cũng như cam kết tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác liên quan đến các khía cạnh môi trường quan trọng được xác định cho địa điểm đó. Chính sách cần phải đặt ra khuôn khổ cho việc thiết lập và rà soát các mục tiêu và mục đích môi trường.

Chỉ số Higg

Tiêu hủy cuối cùng

Tiêu hủy cuối cùng có nghĩa là bước cuối cùng để biến đổi hoặc tiêu hủy chất thải của bạn. Nếu nhà thầu của bạn chỉ thu gom chất thải của bạn và bán nó cho một công ty khác thì việc xử lý cuối cùng sẽ là công ty cuối cùng xử lý chất thải của bạn bằng cách tái chế, đốt hoặc xử lý (xử lý vật lý hoặc hóa học) hoặc đổ chất thải của bạn. Điều này có thể được kiểm soát tại nhà máy bằng cách kiểm tra khu vực thu gom chất thải và xác nhận việc phân loại được quản lý tốt.

Higg

Các nhiên liệu hóa thạch

Các nhiên liệu hóa thạch là than, dầu và khí tự nhiên. Chúng được bắt nguồn từ xác thực vật và động vật cổ xưa.

OECD

Nước ngọt bề mặt

Nước ngọt bề mặt là nước tự nhiên có trên bề mặt Trái Đất trong các dải băng, mô băng, sông băng, núi băng trôi, đầm lầy, ao, hồ, sông và suối. (Nước ngọt dưới lòng đất được gọi là nước ngầm và nước ở các đại dương không phải là nước ngọt). Các nguồn nước ngọt thường được đặc trưng bởi nồng độ các muối hòa tan thấp (dưới 1000 mg/l) và tổng các chất rắn hòa tan khác.

Hướng dẫn Báo cáo Nước CDP

Nước ngọt

Việc sử dụng nước ngọt phổ biến nhất là nước đô thị có thể uống được hoặc nước của thành phố (nước uống). Các nguồn khác có thể là từ các giếng nước ngầm, nước bề mặt (hồ, sông, và suối), nước mưa, và thậm chí là hơi nước ngưng tụ khi được thu thập từ hơi nước được cung cấp cho doanh nghiệp từ một nguồn bên ngoài.

Higg

Lượng Nước ngọt được Dùng

Lượng Nước ngọt được Dùng được định nghĩa là tổng khối lượng của toàn bộ lượng nước ngọt được sử dụng để sản xuất hàng hóa và dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Việc này bao gồm việc sử dụng nước ngọt trong các căng tin, khu tập thể, tưới nước cho khuôn viên, rửa xe, v.v – tất cả việc sử dụng nước ngọt. Con số này đại diện cho tác động môi trường vì nó liên quan đến việc sử dụng nước ngọt. Một doanh nghiệp bền vững cần phải cố gắng để giảm thiểu lượng nước ngọt được sử dụng. Có thể sử dụng nhiều cách để giảm việc sử dụng nước ngọt, bao gồm: sửa chữa các rò rỉ, nâng cao hiệu suất quy trình sản xuất, cải tiến công nghệ, tái sử dụng và tái chế.

Higg

Nhất thời

Phát thải nhất thời được định nghĩa là những phát thải không thể đi qua một cách hợp lý ngăn xếp, ống khói, hoặc lỗ hổng có chức năng tương đương khác.

 Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US EPA)

Hệ thống Hài hoà Toàn cầu (GHS)

GHS là viết tắt của Hệ thống Hài hòa Toàn cầu về Phân loại và Ghi nhãn Hoá chất. GHS định nghĩa và phân loại độc hại của các sản phẩm hóa chất, và cung cấp thông tin về sức khoẻ và sự an toàn trên nhãn và bảng dữ liệu an toàn). Mục tiêu là cùng một bộ quy tắc phân loại độc hại và cùng định dạng và nội dung cho các nhãn và các bảng dữ liệu an toàn (SDS) sẽ được thông qua và sử dụng trên khắp thế giới. Một nhóm các chuyên gia quốc tế về truyền thông độc hại đã phát triển GHS.

CCOHS

Phát thải Khí Nhà Kính (GHG)

Các khí giữ lại nhiệt trong khí quyển được gọi là khí nhà kính. Hoạt động chính của con người ảnh hưởng đến số lượng và tốc độ biến đổi khí hậu là các phát thải khí nhà kính từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch. GHG phổ biến nhất, được quy định trong Nghị định Thư Kyoto và thường được bao gồm trong các bản kê GHG, là cácbon dioxit (CO2), khí mê-tan (CH4), oxit nitơ (N2O), lưu huỳnh hexafluoride (SF6), hợp chất hiđrô flo các-bon (HFC), perfluorocarbons (PFCs ) và nitơ triflorua (NF3).

Sự phát thải Khí Nhà Kính (GHG) của một địa điểm, đôi khi được gọi là 'lượng thải các-bon', đề cập đến lượng Khí Nhà Kính (GHG) được thải vào khí quyển do các hoạt động của địa điểm, dù là từ việc sử dụng năng lượng, sử dụng chất làm lạnh và xử lý nước thải hay là điều khác. Phạm vi đo lường và theo dõi các phát thải GHG của một địa điểm được xác định bởi các tiêu chuẩn kế toán quốc tế khác nhau ví dụ như ISO14064, Nghị định Thư GHG – Một Tiêu chuẩn Doanh nghiệp và Kế toán (Bản Sửa đổi), v.v. Các yêu cầu và tiêu chuẩn kế toán GHG địa phương có thể có sẵn.

Được điều chỉnh từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US EPA) và Nghị định Thư GHG

Nước ngầm

Nước trong đất bên dưới mặt đất, thường là trong các điều kiện nơi áp lực trong nước lớn hơn áp suất khí quyển, và các khoảng trống của đất được lấp đầy đáng kể bởi nước. Nước ngầm không tái tạo thường nằm ở độ sâu sâu hơn và không thể được bổ sung một cách dễ dàng hoặc được bổ sung trong khoảng thời gian rất dài. Đôi khi chúng được gọi là các nguồn nước ngầm "hóa thạch".

Hướng dẫn Báo cáo Nước CDP

Chất thải độc hại

Chất thải độc hại là chất thải có thể gây hại cho sức khoẻ cộng đồng và/hoặc môi trường vì các đặc tính hóa học, vật lý hoặc sinh học (ví dụ như chất dễ bắt lửa, dễ nổ, độc, phóng xạ hoặc lây nhiễm). Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ định nghĩa chất thải độc hại là "chất thải nguy hiểm hoặc có khả năng gây hại cho sức khoẻ hoặc môi trường. Chất thải độc hại có thể là chất lỏng, chất rắn, hoặc khí, hoặc bùn.

Higg

Đốt với việc thu hồi năng lượng

Các vật liệu được thu gom và cố ý chuyển sang để đốt, khí hoá, quá trình tiêu hóa kỵ khí hoặc công nghệ khác thu hồi năng lượng hữu ích vốn có của vật liệu đó. Các phương pháp ngăn ngừa các tác động môi trường và tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên là bắt buộc.

Higg

Đốt

Các vật liệu được thu gom và quản lý thông qua quy trình đốt đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Higg

Bãi rác

Các vật liệu được thu gom và quản lý thông qua một quy trình đổ rác đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Higg

Nước rò rỉ

Nước rò rỉ là chất lỏng (ví dụ như mưa) chảy ra hoặc 'lọt qua' (ví dụ như nước có trong chất thải thực phẩm) từ chất thải khi nước thấm qua bất cứ chất thải nào. Nó khác nhau rất nhiều về thành phần về độ tuổi của chất thải và loại chất thải. Nó thường chứa cả vật liệu hòa tan và chất lơ lửng.

Higg

Danh sách Chất Cấm Sử dụng trong Sản xuất (MRSLs)

MRSL của Xả thải Không có Hóa chất Độc hại (ZDHC) là một danh sách các chất hoá học bị cấm sử dụng (xem Cấm Sử dụng, trang 2). MRSL áp dụng cho các hóa chất được sử dụng trong các cơ sở xử lý các vật liệu và các bộ phận trang trí đối với việc sử dụng trong may mặc và giày dép.  Các hóa chất trong ZDHC MRSL bao gồm dung môi, chất làm sạch, chất kết dính, sơn, mực, chất tẩy rửa, thuốc nhuộm, chất màu, chất phụ gia, chất phủ và các chất hoàn thiện được sử dụng trong sản xuất nguyên liệu thô, xử lý ướt, bảo trì, xử lý nước thải, vệ sinh và kiểm soát dịch hại.

ZDHC

Chất thải vật liệu

Những chất thải này có thể bao gồm phế liệu được tạo ra trong quá trình sản xuất hoặc phần còn sót lại/không sử dụng.
Một số ví dụ về chất thải nguyên vật liệu trong ngành May mặc, Dệt may và Giày dép (không đầy đủ) là:
• Da (tổng hợp hoặc tự nhiên)
• Thủy tinh
• Vải (Bông hoặc Nylon hoặc pha trộn)
• Bọt Pôliurêtan (ép hoặc không ép)
• Vật liệu lót
• Cao su
• EVA
• Vật liệu lót
• Chất thải nguyên vật liệu hỗn hợp.

Higg

Nước đô thị

Nước được cung cấp bởi một đô thị hoặc nhà cung cấp công cộng khác.

Hướng dẫn Báo cáo Nước CDP

Chất thải Không Độc hại

Chất thải Không Độc hại bao gồm tất cả các chất thải khác không được đề cập trong định nghĩa này. Các chất thải không độc hại ví dụ như chất thải thực phẩm hoặc chất thải nhựa vẫn có thể gây nguy cơ ô nhiễm và cháy nếu không được quản lý đúng cách.

Higg

Dữ liệu được chuẩn hoá

Dữ liệu được chuẩn hoá bao gồm so sánh tổng số hoặc dữ liệu sử dụng với một biến được xác định trước (hoặc một bộ biến số), ví dụ như kWh điện được sử dụng trên một nhân viên tại địa điểm, kg chất thải độc hại trên một đơn vị sản xuất v.v. Một tổ chức có thể quyết định dữ liệu tuyệt đối hoặc được chuẩn hóa sẽ là dữ liệu đại diện và phù hợp nhất để đối chiếu/báo cáo. Trong mỗi lĩnh vực thực hiện được thảo luận trong tài liệu này có các ví dụ về các biến mà dữ liệu có thể được chuẩn hóa theo đó.

GSCP

Cắt giảm được chuẩn hóa

Giảm tiêu thụ tiện ích thực tế (ví dụ như năng lượng, các-bon, nước)/ô nhiễm được tạo ra (ví dụ như chất gây ô nhiễm từ nước thải, chất thải, phát thải khí) đã được chuẩn hóa thành một số liệu kinh doanh (ví dụ như các đơn vị hoặc khối lượng sản xuất, doanh thu đơn vị, tổng doanh thu theo đơn vị, doanh số theo đơn vị, nhân viên toàn thời gian tương đương, foot vuông) khi so sánh với tiện ích được chuẩn hoá/ô nhiễm được tạo ra trong một năm cơ sở. Để tính một giá trị được chuẩn hóa, hãy đo tiện ích/ô nhiễm được tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định và chia cho số liệu kinh doanh đã chọn. Ví dụ, việc tạo ra chất thải được chuẩn hóa có thể được tính như sau: 10.000 kg chất thải ÷ 5.000 hàng may mặc = 2kg chất thải/hàng may mặc.

 

Xử lý nước thải bên ngoài

Xử lý nước thải bên ngoài là một doanh nghiệp hoặc tổ chức bên thứ ba cung cấp dịch vụ xử lý nước thải cho hơn hai tổ chức xả thải chất thải bằng cách thu gom nước thải và nước thải được xả trực tiếp ra môi trường cần phải đáp ứng các giới hạn có liên quan. Việc xử lý bên ngoài địa điểm có thể là cơ sở xử lý nước thải công cộng, cơ sở xử lý nước thải khu vực (khu công nghiệp, khu vực công nghiệp, v.v).

Higg

Xử lý nước thải tại chỗ

Xử lý nước thải tại chỗ là nhà máy xử lý nước thải được sử dụng và quản lý chỉ bởi nhà máy đó. Sau khi được xử lý bằng việc xử lý tại địa điểm, nước thải có thể đáp ứng các giới hạn có liên quan và được thải trực tiếp vào môi trường, hoặc vào một nhà máy xử lý Bên ngoài địa điểm của bên thứ ba (được gọi là xử lý tại chỗ một phần).

Higg

Đốt ngoài trời

Đốt ngoài trời là việc đốt các chất thải ở bên ngoài ví dụ như gỗ, xe vứt đi, hàng dệt, mùn cưa, v.v.

OECD

Giấy phép

Giấy phép được định nghĩa là tất cả các tài liệu cần thiết để tuân thủ và nộp cho chính quyền, bao gồm nhưng không giới hạn ở các giấy phép của chính quyền, các ủy quyền, các giấy cấp phép, đăng ký, giấy chứng nhận, báo cáo hàng năm của chính quyền và đăng ký sử dụng hoá chất cụ thể.

Higg

Thiết bị bảo vệ cá nhân

Thiết bị bảo vệ cá nhân, thường được gọi là "PPE", là thiết bị được sử dụng để giảm thiểu sự tiếp xúc với các mối nguy hiểm gây chấn thương và bệnh tật nghiêm trọng tại nơi làm việc. Những chấn thương và bệnh tật này có thể là kết quả của việc tiếp xúc với các chất nguy hiểm về hóa chất, phóng xạ, vật lý, điện, cơ khí hoặc các điều khác tại nơi làm việc. Thiết bị bảo vệ cá nhân có thể bao gồm các vật dụng ví dụ như găng tay, kính an toàn và giày, nút bịt tai hoặc bao tay, mũ cứng, mặt nạ phòng độc, hoặc bộ quần áo liền, áo khoác và bộ quần áo che toàn thân.

Bộ Lao động Hoa Kỳ

Bảo trì dự phòng

Bảo trì dự phòng (hoặc bảo trì phòng ngừa) là bảo trì thường xuyên được thực hiện trên một thiết bị để giảm khả năng bị hỏng hóc. Bảo trì dự phòng được thực hiện trong khi thiết bị vẫn hoạt động, để nó không bị hỏng đột ngột.

Fiix

Nước xử lý

Nước được tiêu thụ cho các mục đích công nghiệp, ví dụ như giặt, hoàn thiện hoặc nguồn cấp nước cho lò hơi.

Chỉ số Higg

Nước sản xuất/xử lý

Nước, trong quá trình khai thác hoặc xử lý, tiếp xúc trực tiếp với hoặc là kết quả từ việc sản xuất hoặc sử dụng bất cứ nguyên liệu thô nào (ví dụ như dầu thô hoặc một sản phẩm phụ từ việc nghiền mía), sản phẩm trung gian, thành phẩm, sản phẩm phụ, hoặc sản phẩm thải. Vui lòng lưu ý rằng loại này KHÔNG được nhầm lẫn với nước được tái chế.

Hướng dẫn Báo cáo Nước CDP

Nước mưa

Nếu một công ty đang quản lý nước mưa, ví dụ để lưu trữ và sử dụng, hoặc để ngăn ngừa lũ lụt, thì họ cần phải cố gắng ước tính và công bố lượng nước mưa đó là lượng nước sử dụng từ hệ thống thủy văn. Điều này hỗ trợ các công ty hiểu rõ hơn về sự phụ thuộc và rủi ro về nước của họ.

Hướng dẫn Báo cáo Nước CDP

Tái chế

Yêu cầu chất thải phải được xử lý lại để có được một sản phẩm, vật liệu hoặc chất dù cho các mục đích ban đầu hay các mục đích khác. Điều này không bao gồm việc thu hồi năng lượng và xử lý lại thành các vật liệu được sử dụng làm nhiên liệu hoặc dành cho vận hành chèn lấp. Ví dụ:
·         Tái chế nhựa là quy trình thu hồi phế liệu hoặc nhựa thải và xử lý lại vật liệu đó thành các sản phẩm hữu ích, đôi khi hoàn toàn khác về hình thức so với trạng thái ban đầu của chúng. Ví dụ, điều này có thể có nghĩa là làm tan chảy chai nước giải khát và sau đó đúc chúng thành ghế và bàn nhựa.
·         Nhựa được sử dụng cho mặt sân chơi hoặc các nón giao thông
·         Vật liệu để đệm/nhồi được sử dụng cho đồ nội thất, nệm, chăn, đồ chơi

Higg

Nước được Tái chế

Nước Sử dụng trong Sản xuất được Tái chế: nước thải đã được xử lý được sử dụng lại trong quy trình chính
Nước được Tái Sử dụng: nước thải đã được xử lý được sử dụng ở các khu vực khác, ngoại trừ nước được tái chế ví dụ như nhà vệ sinh hoặc cảnh quan
nước được tái chế là việc tái sử dụng nước thải đã được xử lý để loại bỏ các chất rắn và một số tạp chất nhất định để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nước liên quan đến việc sử dụng được chỉ định.

Hướng dẫn Báo cáo Nước CDP

Năng lượng tái tạo

Điều này liên quan đến năng lượng được tạo ra bởi một nguồn tái tạo (nghĩa là nguồn không bị cạn kiệt hoặc sử dụng hết vì nó được bổ sung một cách tự nhiên). Các nguồn năng lượng tái tạo có thể được quản lý để chúng tồn tại mãi mãi, hoặc để nguồn cung của chúng không bị ảnh hưởng đáng kể.
Không giống như nhiên liệu hóa thạch, hầu hết các nguồn năng lượng tái tạo không thải ra các-bon dioxit và các chất gây ô nhiễm không khí khác như các sản phẩm phụ vào khí quyển. Vì lượng nhiên liệu hóa thạch trên trái đất giảm, nên ngày càng quan trọng để tìm và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. Các ví dụ bao gồm: năng lượng mặt trời, nhiên liệu sinh học, gió, thủy điện, địa nhiệt, thủy triều và sóng.

GSCP

Danh sách các Chất bị Hạn chế Sử dụng (RSLs)

Một danh sách, được soạn bởi một doanh nghiệp, nhóm thương mại hoặc tổ chức khác, về các hóa chất (cũng được gọi là các chất hóa học) để được quản lý và thông tin một cách chủ động. Một RSL có thể chứa các hóa chất dành cho việc sử dụng được kiểm soát, nhằm loại trừ/thay thế và những chất có thể bị cấm hoàn toàn hoặc có thể được quản lý. (ví dụ như RSL của Hiệp hội May mặc và Giày dép Hoa Kỳ (AAFA))

OIA - Bảng Thuật ngữ Khung Quản lý Hóa chất

Tái sử dụng

Nghĩa là kiểm tra, làm sạch hoặc sửa chữa các hoạt động thu hồi, theo đó các sản phẩm hoặc các thành phần của các sản phẩm đã trở thành chất thải được chuẩn bị để chúng có thể được tái sử dụng mà không cần bất cứ việc xử lý nào khác dù là cho các mục đích ban đầu hoặc các mục đích khác. Ví dụ:
·         Nhà cung cấp hoá chất có thể tái sử dụng hộp chứa hoá chất để chứa cùng một hóa chất
·         Vải còn sót lại có thể được tái sử dụng trong nhà máy khác
·         Pin có thể sạc được có thể được tái sử dụng nhiều lần.

Higg

Bảng Dữ liệu An toàn (SDS)

SDS (còn gọi là bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS) hoặc bảng dữ liệu an toàn sản xuất (PSDS)) là một thành phần quan trọng trong quản lý sản phẩm và an toàn lao động và sức khỏe. Nó nhằm cung cấp cho người lao động và nhân viên cứu hộ khẩn cấp các quy trình xử lý hoặc làm việc với một chất một cách an toàn và cần phải bao gồm các thông tin ví dụ như dữ liệu vật lý (điểm nóng chảy, điểm sôi, điểm bay hơi, v.v), độc tính, các ảnh hưởng đến sức khỏe, sơ cứu, phản ứng, lưu trữ, xử lý, thiết bị bảo vệ, và các quy trình xử lý tràn đổ.

Higg

Các phát thải Phạm vi 1

Các phát thải GHG trực tiếp xảy ra từ các nguồn do công ty sở hữu hoặc kiểm soát, ví dụ như các phát thải từ quá trình đốt trong lò hơi, lò đốt, xe cộ v.v, thuộc sở hữu hoặc kiểm soát; các phát thải từ việc sản xuất hóa chất trong các thiết bị xử lý thuộc sở hữu hoặc kiểm soát.

Nghị định Thư GHG

Các phát thải Phạm vi 2

Phạm vi 2 bao gồm các phát thải GHG từ sản xuất điện được mua do công ty tiêu thụ. Điện được mua được định nghĩa là điện được mua hoặc bằng cách khác đưa vào ranh giới tổ chức của công ty. Các phát thải Phạm vi 2 xảy ra tại cơ sở nơi mà điện được tạo ra.

Nghị định Thư GHG

Các bên liên quan

Các bên liên quan được định nghĩa theo nghĩa rộng là các nhóm hoặc cá nhân: (a) có thể được cho một cách hợp lý là bị ảnh hưởng đáng kể bởi các hoạt động, sản phẩm và/hoặc dịch vụ của tổ chức; hoặc (b) những hành động của họ có thể được cho một cách hợp lý là ​​ảnh hưởng đến khả năng của tổ chức để thực hiện thành công các chiến lược và đạt được các mục tiêu của tổ chức đó.

GRI G3 2001

Mục tiêu

Một mục tiêu chính thức ở đây đề cập đến một yêu cầu hiệu suất định lượng của việc sử dụng tiện ích hàng năm của địa điểm về một nguồn tiện ích cụ thể. Một mục tiêu chính thức phải:
1) bao gồm một ngày bắt đầu xác định (tức là "đường cơ sở") của mục tiêu, đơn vị đo lường và mức tiêu thụ đường cơ sở (tức là m3/năm tại đường cơ sở 2010)
2) bao gồm một ngày kết thúc của mục tiêu, có nghĩa là việc ​​hoàn thành dự kiến của các cắt giảm được yêu cầu; và
3) bao gồm số lượng giảm chính xác, thể hiện dưới dạng số (ví dụ giảm 1 triệu m3) hoặc tỷ lệ phần trăm (ví dụ giảm 5%).
4) có liên quan đến việc giảm sử dụng tiện ích của địa điểm (ví dụ tập trung vào các sử dụng tiện ích quan trọng nhất tại địa điểm)

Higg

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

Một đo lường về chất rắn lơ lửng trong nước của chất thải, nước thải, hoặc các cấu tạo nước, được xác định bằng các kiểm tra về "tổng chất rắn lơ lửng không thể lọc được".

OECD

Đơn vị

Các đơn vị đề cập đến các Đơn vị nhất quán phổ biến.  Ví dụ: Nếu là nhuộm hoặc sử dụng các quy trình làm ướt, thì các đơn vị thích hợp sẽ là khối lượng/khối. Đối với thành phẩm, các đơn vị thích hợp là khối lượng/chiếc.

Higg

Tái chế nâng cao

Tái chế nâng cao là quy trình biến đổi các sản phẩm phụ, các vật liệu của chất thải, các sản phẩm không hữu dụng và/hoặc không mong muốn thành các vật liệu hoặc sản phẩm mới có chất lượng tốt hơn hoặc có giá trị môi trường tốt hơn.

Higg

Người kiểm tra – Chuyên gia Hóa chất

Một cá nhân đủ điều kiện để kiểm tra các điểm Chỉ số Higg FEM cho tất cả các cơ sở. Phải được sử dụng để kiểm tra các cơ sở trong đó các phần quản lý hóa chất Cấp độ 1, 2  Cấp độ 3 được áp dụng.

 

Chương trình Xác minh SAC

Quy tắc Ứng xử Xác minh

Các tiêu chuẩn và các hành vi được yêu cầu của người kiểm tra SAC đã được chấp thuận trong quá trình xác minh.

Chương trình Xác minh SAC

Các Tiêu chí Kiểm tra

Tập hợp các tiêu chí mà các cá nhân và các công ty mà họ làm việc được kiểm tra để xác định việc chấp nhận hoặc từ chối tạm thời với tư cách là một người kiểm tra SAC được chấp thuận.

 

Chương trình Xác minh SAC

Người kiểm tra – Chuyên gia Tổng hợp

Một cá nhân có đủ trình độ để xác minh điểm Chỉ số Higg FEM cho tất cả các cơ sở được áp dụng chỉ cho các câu hỏi của phần quản lý hóa chất Cấp độ 1.

 

Chương trình Xác minh SAC

Người kiểm tra – Người hướng dẫn (Chuyên gia Tổng hợp)

Một cá nhân đủ tiêu chuẩn để đào tạo những người kiểm tra Chỉ số Higg FEM cho tất cả các cơ sở mà chỉ có các phần quản lý hóa chất Cấp độ 1 áp dụng.

 

Chương trình Xác minh SAC

Xác nhận – Bên ngoài

Khi một người kiểm tra SAC được chấp thuận tiến hành xác minh từ xa thông qua hội nghị qua mạng, hình ảnh và/hoặc hồ sơ được gửi qua thư điện tử hoặc các phương tiện khác mà không yêu cầu người kiểm tra đến các cơ sở của nhà sản xuất.

Chương trình Xác minh SAC

Xác nhận – Tại chỗ

Khi một người kiểm tra SAC được chấp thuận tiến hành xác minh bằng cách đến các cơ sở của nhà sản xuất và hoàn thành việc xác minh trực tiếp.

Chương trình Xác minh SAC

Ngày Công của việc Xác minh

Số lượng người kiểm tra và số ngày cần để hoàn tất quy trình xác minh.  Ví dụ, 2 ngày làm việc có thể là 2 người kiểm tra hoàn thành xác minh trong một ngày hoặc 1 người kiểm tra hoàn thành việc xác minh trong hai ngày. Cả hai trường hợp này đều có tổng số là 2 ngày công.

Chương trình Xác minh SAC

Kế hoạch Cải thiện Hiệu suất Xác nhận (PIP)

Kết quả xác minh là một bản mẫu mà các nhà sản xuất mẫu sử dụng để hỗ trợ theo dõi sự cải tiến liên tục của họ.

Chương trình Xác minh SAC

Chương trình Xác nhận

Thiết lập các hướng dẫn và quy trình phê duyệt người kiểm tra và tiến hành các xác minh mô-đun.

Chương trình Xác minh SAC

Người quản lý Chương trình Xác nhận (VPM)

Một bên bên ngoài hỗ trợ về quy mô và chuyên môn để quản lý hoạt động hàng ngày của chương trình. SAC và các thành viên sẽ tham gia vào việc giám sát tình hình chung của chương trình, cung cấp hướng dẫn chiến lược và xây dựng các cải tiến. 

 

Chương trình Xác minh SAC

Giao thức Kiểm tra

Hướng dẫn từng bước và nhóm các yêu cầu dành cho những người kiểm tra thực hiện kiểm tra từ xa hoặc tại chỗ.

 

Chương trình Xác minh SAC

Đào tạo Kiểm tra

Các yêu cầu đào tạo phải được đáp ứng dành cho những người kiểm tra để đi từ được phê duyệt có điều kiện, dựa trên Quản lý Chương trình Xác minh kiểm tra so với các tiêu chí trước đó, đến được phê duyệt để xác minh cho năm dương lịch.

 

Chương trình Xác minh SAC

Bản kê chất thải

Một bản kê chất thải ghi lại thông tin về tất cả các dòng chất thải được tạo ra tại chỗ, nó có thể bao gồm thông tin về:
- tính chất của chất thải (độc hại/không độc hại);
- nguồn của nó (ví dụ quy trình, diện tích);
- dạng vật chất của chất thải (rắn, lỏng, v.v);
- mã phân loại chính thức (nếu có);
- các sắp xếp xử lý/lưu trữ cụ thể;
- số lượng chất thải được tiêu hủy/xử lý;
- phương pháp tiêu hủy/xử lý (sinh học, hóa học, vật lý),
- bao gồm bất cứ việc xử lý nào tại địa điểm;
- các chi tiết về các nhà thầu chất thải được sử dụng; và
- lộ trình tiêu hủy/xử lý (được tái chế, đổ ra bãi rác, đốt)

Chỉ số Higg & GSCP

Bản Theo dõi Chất thải

Hệ thống bản theo dõi chất thải độc hại của EPA được thiết kế để theo dõi các chất thải độc hại từ khi chất thải rời khỏi cơ sở sản xuất nơi mà nó được tạo ra, cho đến khi nó đến cơ sở quản lý chất thải bên ngoài sẽ lưu trữ, xử lý hoặc tiêu hủy chất thải độc hại đó.

USEPA

Giảm thiểu chất thải

Chính sách và quy trình để giảm thiểu chất thải có nghĩa là giảm việc sản xuất chất thải ở cấp độ xã hội và cá nhân. Phần rộng hơn của mục tiêu, được đánh giá là việc giảm chất thải, thường được hiểu là phân cấp chất thải.

Tài nguyên Quản lý Chất thải

Nước thải

Máy đo Ceres Aqua định nghĩa nước thải là "Nước không có giá trị tức thời cho mục đích mà nó đã được sử dụng hoặc nhằm đạt được điều mà nó đã được tạo ra bởi vì chất lượng, số lượng hoặc thời gian xuất hiện của nó". Nước làm mát không được coi là nước thải. Nước thải còn được định nghĩa là nước có chất lượng không còn phục vụ một mục đích hữu ích cho doanh nghiệp và thường được xả thải ra khỏi cơ sở theo một giấy phép.

Hướng dẫn Báo cáo Nước CDP

Chất lượng nước thải

Chất lượng nước thải có thể được đo bằng cách sử dụng nhiều yếu tố, ví dụ như chất rắn lơ lửng, nhu cầu ôxy sinh học (BOD) giảm hoặc nhu cầu ôxy hóa học (COD), hàm lượng kim loại, hàm lượng dầu/mỡ, nhiệt độ, độ pH, v.v. 
Chất lượng nước thải có thể được cải thiện thông qua việc giảm cường độ/nồng độ của sự ô nhiễm ở nguồn phát sinh và cần phải được coi là ưu tiên hàng đầu trước khi nhắm mục tiêu giảm lượng nước thải.
Khối lượng và chất lượng xử lý nước thải có mối quan hệ chặt chẽ.  Điều quan trọng là không chỉ tập trung vào một điều mà không hiểu điều đó ảnh hưởng như thế nào đến những điều khác.  Ví dụ, nếu bạn giảm lượng xả nước thải, thì bạn có thể vô tình tạo ra chất lượng xả nước thải không thể xử lý được (tại chỗ hoặc bên ngoài) và có tác động tiêu cực thuần. Việc tạo ra nước thải cần phải được so sánh giữa các giai đoạn cố định để có thể xác định các mô hình bất thường trong việc tạo ra nước thải.

 

Mục tiêu chất lượng nước thải

Một mục tiêu chính thức ở đây đề cập đến một yêu cầu hiệu suất định lượng về chất lượng xả nước thải của địa điểm. Một mục tiêu chính thức phải:
1) bao gồm một ngày bắt đầu xác định (tức là "đường cơ sở") của mục tiêu và mức độ hiệu suất (ít nhất COD, BOD, TSS, nhiệt độ, và độ pH) tại ngày của đường cơ sở;
2) bao gồm một ngày kết thúc của mục tiêu, có nghĩa là việc hoàn thành dự kiến của ​​các cắt giảm/cải tiến được yêu cầu; và
3) bao gồm một số lượng hoặc mức độ giảm chính xác, được thể hiện bằng một số tuyệt đối hoặc một tỷ lệ phần trăm.
4) có liên quan đến việc cải thiện chất lượng xả nước thải của địa điểm.
Các mục tiêu chính thức trong trường hợp này có thể là tuyệt đối hoặc được chuẩn hóa.
Tuyệt đối = tổng khối lượng của nước thải được thải ra bất kể các biến số (quy mô của cơ sở, khối lượng quy trình, giờ sản xuất, việc sử dụng nguyên liệu thô, v.v)
Được chuẩn hóa = khối lượng của nước thải được thải ra so với một biến số có liên quan nào đó (ví dụ như khối lượng của nước thải được thải ra trên một đơn vị sản xuất)

Chỉ số Higg & GSCP

Sự Cân bằng Nước

Sự cân bằng nước cơ bản là một phương trình được sử dụng để mô tả dòng chảy của nước vào và nước ra khỏi cơ sở.  Tổng lượng nước vào được đo sẽ bằng với tổng lượng nước thải và lượng nước hao hụt.

Higg

Tái chế nước

Tái chế nước là một nguồn cung cấp nước đáng tin cậy làm giảm đáng kể lượng nước ngọt được sử dụng của một cơ sở.  Những tiến bộ trong công nghệ xử lý nước thải và khả năng tái chế cho phép tăng trưởng kinh doanh đồng thời giảm thiểu tác động môi trường.  Vì các nguồn cung nước ngọt trên toàn thế giới gặp khó khăn gia tăng do nhu cầu, nên việc tái chế sẽ đóng vai trò lớn hơn trong các chiến lược cung cấp nước tổng thể.

Higg

Xả thải Không có Chất lỏng (ZLD)

Trong một số trường hợp cụ thể ví dụ như nước thải vô cùng độc hại ví dụ như nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu hoặc các quy định rất nghiêm ngặt, thì một đơn vị xử lý Xả thải Không có Chất lỏng (ZLD) sẽ tách các chất rắn hòa tan qua việc lọc màng, đưa trở lại thẩm thấu sạch vào quy trình và cô đặc nước muối để kết tinh. Sau quá trình nhiệt này trong đó tách chất lỏng khỏi hàm lượng chất rắn bằng cách bốc hơi, thì hàm lượng chất rắn cuối cùng sẽ được loại bỏ khỏi nguồn nước.

Nguy cơ về Nước của Trung Quốc

Bài viết này có hữu ích không?
3 trên 3 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.