Theo dõi

Chất thải

Chất thải là bất cứ vật liệu hoặc chất nào được thải ra từ một cơ sở của nhà máy, có thể gây ô nhiễm môi trường và các cộng đồng xung quanh. 

Chất thải độc hại là chất thải có thể gây hại cho sức khoẻ cộng đồng và/hoặc môi trường vì các đặc tính hóa học, vật lý hoặc sinh học (ví dụ như chất dễ bắt lửa, dễ nổ, độc hại, phóng xạ hoặc nhiễm trùng). Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ định nghĩa chất thải độc hại là "chất thải nguy hiểm hoặc có khả năng gây hại cho sức khoẻ hoặc môi trường. Chất thải độc hại có thể là chất lỏng, chất rắn, hoặc khí, hoặc bùn thải. (Nguồn

Chất thải Không Độc hại bao gồm tất cả các chất thải khác không được đề cập trong định nghĩa này. Các chất thải không độc hại ví dụ như chất thải thực phẩm hoặc chất thải nhựa vẫn có thể gây nguy cơ ô nhiễm và cháy nếu không được quản lý đúng cách. 

Phần Nước Higg yêu cầu bạn phải:

 • Theo dõi tất cả các dòng chất thải độc hại và không độc hại
 • Báo cáo khối lượng được tạo ra và phương pháp xử lý đối với tất cả các dòng chất thải độc hại và không độc hại
 • Phân loại, lưu trữ đúng cách và đào tạo công nhân để xử lý tất cả các dòng chất thải độc hại và không độc hại
 • Cấm đốt ngoài trời và đổ chất thải tại chỗ và phải kiểm soát chặt chẽ bất cứ việc đốt tại chỗ nào
 • Thiết lập các đường cơ sở được chuẩn hóa cho chất thải được tạo ra (ví dụ như 20 kg chất thải sinh hoạt được tạo ra cho mỗi đơn vị sản xuất trong năm 2016) và các phương pháp xử lý (ví dụ như đổ 80% chất thải sinh hoạt vào năm 2016)
 • Thiết lập các mục tiêu được chuẩn hóa cho việc giảm chất thải và cải tiến cho các phương pháp xử lý
 • Thiết lập một kế hoạch hành động có các hành động và các chiến lược cụ thể để đạt được các mục tiêu giảm thiểu lượng chất thải
 • Chứng minh việc giảm chất thải so với đường cơ sở ví dụ như "Năm ngoái, chúng tôi đã tạo ra 16 kg chất thải sinh hoạt trên mỗi đơn vị sản xuất, nghĩa là mức giảm 20% hàng năm kể từ năm 2016".
 • Hoạt động hàng đầu: Chuyển hướng ít nhất 90% trong tổng lượng nguyên vật liệu bị thải bỏ không dùng bãi chôn lấp, bãi đốt rác và môi trường
 • Hoạt động hàng đầu: Tái chế nâng cao chất thải bằng cách chuyển các chất thải thành vật liệu hoặc sản phẩm mới có chất lượng tốt hơn hoặc có giá trị môi trường tốt hơn. 

Hiệu suất về chất thải có thể được cải thiện theo hai cách:

 1. Bằng cách giảm tổng lượng chất thải được tạo ra cho cơ sở của bạn
 2. Bằng cách chuyển sang các phương pháp xử lý được ưa thích ví dụ như tái chế, tái sử dụng hoặc thiêu đốt được kiểm soát hợp lý 

Giới thiệu về Chất thải

Chất thải là bất cứ vật liệu hoặc chất nào được thải ra từ một cơ sở của nhà máy, có thể gây ô nhiễm môi trường và các cộng đồng xung quanh. 

Ví dụ về chất thải có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Chất thải không độc hại là phế liệu từ việc tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ và sản xuất hàng hoá. Ví dụ về chất thải rắn (Không đầy đủ) bao gồm chất thải sản xuất như vải, da hoặc các vật liệu khác, chất thải nhựa và giấy hoặc đóng gói như giấy, bìa cứng và chất thải sinh hoạt như thực phẩm và rác sân/vườn, đồ đựng bằng thủy tinh và kim loại.
 • Chất thải độc hại là chất thải có thể gây hại cho sức khoẻ cộng đồng và/hoặc môi trường vì các đặc tính hóa học, vật lý hoặc sinh học (ví dụ như chất dễ bắt lửa, dễ nổ, độc, phóng xạ hoặc nhiễm trùng). Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ định nghĩa chất thải độc hại là "chất thải nguy hiểm hoặc có khả năng gây hại cho sức khoẻ hoặc môi trường. Chất thải độc hại có thể là chất lỏng, chất rắn, hoặc khí, hoặc bùn thải. Các yêu cầu về quản lý chất thải độc hại nghiêm ngặt hơn so vớichất thải không độc hại." (http://www.epa.gov/osw/hazard/) 

Tuy nhiên, việc phân loại chất thải độc hại và không độc hại có thể khác so với luật pháp của mỗi quốc gia và có thể định nghĩa 'chất thải' được phân loại là độc hại theo cách khác nhau. Một cơ sở tối thiểu phải tuân theo các yêu cầu của pháp luật về chất thải. Nếu không có các yêu cầu pháp lý, thì hãy chọn các nguyên tắc ngành nghiêm ngặt hơn.

Chất thải – Cấp độ 1

1. Cơ sở của bạn có luồng xả thải không độc hại nào? Chọn tất cả các phương án đúng:

 • Vật liệu (vui lòng nêu rõ)
 • Kim loại
 • Chất dẻo
 • Giấy
 • Vỏ đồ hộp
 • Thức ăn
 • Thủy tinh
 • Các-tông
 • Khác (vui lòng nêu rõ)
 • Tất cả nước thải sinh hoạt cộng lại

Tải lên được Đề xuất: Bản Theo dõi Chất thải

Bao gồm nước thải sinh hoạt và sản xuất.

Bạn sẽ nhận được toàn bộ điểm nếu bạn đang hoàn toàn theo dõi khối lượng của tất cả các nguồn chất thải mà cơ sở của bạn tạo ra.

Bạn sẽ nhận được một phần điểm nếu bạn đang hoàn toàn theo dõi ít nhất một trong các nguồn chất thải nhưng chưa theo dõi được toàn bộ các nguồn của bạn. 

Mục đích của câu hỏi là gì?

Mục đích là xây dựng nhận thức về tất cả các loại chất thải không độc hại (cả chất thải sản xuất và sinh hoạt) tại cơ sở của bạn và bắt đầu theo dõi lượng chất thải mỗi loại mà bạn tạo ra. 

Bạn phải biết các nguồn chất thải của bạn trước khi bạn có thể đưa ra các quyết định chiến lược về việc làm thế nào để cải thiện chất thải. Điều quan trọng là phải ưu tiên các cải thiện dành cho các nguồn chất thải mà bạn tạo ra nhiều nhất.

Điều quan trọng là cũng phải xác định cách thức xử lý từng dòng chất thải để xác định các cơ hội để tăng việc sử dụng các phương pháp xử lý được ưu tiên (ví dụ như tái sử dụng, tái chế, phục hồi năng lượng được kiểm soát hợp lý, đốt và xử lý hóa học/sinh học) và giảm việc chôn rác và/hoặc đốt không được kiểm soát. 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Tổng hợp một bản kê chất thải là bước đầu tiên để hiểu được các tác động môi trường của chất thải mà cơ sở của bạn tạo ra. Để bắt đầu, hãy lập ra các hoạt động và quy trình kinh doanh của cơ sở của bạn để xác định nơi bạn tạo ra chất thải tại chỗ, hiểu loại chất thải và (các) nguy cơ của nó, lượng chất thải và cách quản lý chất thải. 

Thuật ngữ sau đây sẽ giúp bạn hiểu cách hoàn thành câu hỏi này:

 • Tất cả các dòng chất thải nghĩa là tất cả chất thải được tạo ra tại chỗ bao gồm chất thải được tạo ra từ việc sản xuất sản phẩm, sử dụng văn phòng, chất thải được tạo ra bởi các công nhân ở căng tin, khu tập thể, và chất thải được tạo ra do các nhà thầu đến làm việc tại chỗ để thực hiện một dịch vụ.
 • Xử lý cuối cùngnghĩa là bước cuối cùng để biến đổi hoặc tiêu hủy chất thải của bạn. Nếu một nhà thầu thu gom chất thải của bạn và bán cho một công ty khác, thì việc Xử lý cuối cùng sẽ là công ty cuối cùng Xử lý chất thải của bạn bằng cách tái chế, đốt, Xử lý (Xử lý vật lý hoặc hóa học) hoặc đổ rác thải của bạn. Điều này có thể được kiểm soát tại nhà máy bằng cách kiểm tra khu vực thu gom chất thải và xác nhận việc phân loại được quản lý tốt.
 • Chất thải không độc hại là phế liệu từ việc tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ và sản xuất hàng hoá. Những ví dụ về chất thải rắn (Không đầy đủ) bao gồm chất thải sản xuất ví dụ như vải, da hoặc các vật liệu khác, chất thải nhựa và giấy hoặc đóng gói như giấy, bìa cứng và chất thải sinh hoạt như thực phẩm và rác sân/vườn, đồ đựng bằng thủy tinh và kim loại.
 • Chất thải độc hại là chất thải có thể gây hại cho sức khoẻ cộng đồng và/hoặc môi trường vì các đặc tính hóa học, vật lý hoặc sinh học (ví dụ như chất dễ bắt lửa, dễ nổ, độc hại, phóng xạ hoặc nhiễm trùng). Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ định nghĩa chất thải độc hại là "chất thải nguy hiểm hoặc có khả năng gây hại cho sức khoẻ hoặc môi trường. Chất thải độc hại có thể là chất lỏng, chất rắn, hoặc khí, hoặc bùn thải. Các yêu cầu về quản lý chất thải độc hại nghiêm ngặt hơn so vớichất thải không độc hại." (http://www.epa.gov/osw/hazard/)
  • Tuy nhiên, việc phân loại chất thải độc hại và không độc hại có thể khác so với luật pháp của mỗi quốc gia và có thể định nghĩa 'chất thải' được phân loại là độc hại theo cách khác nhau. Cơ sở cần phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý về chất thải. Nếu không có các yêu cầu pháp lý, thì hãy chọn các nguyên tắc ngành nghiêm ngặt hơn.
 • Tái sử dụng:nghĩa là kiểm tra, làm sạch hoặc sửa chữa các hoạt động thu hồi, theo đó các sản phẩm hoặc các thành phần của các sản phẩm đã trở thành chất thải được chuẩn bị để chúng có thể được tái sử dụng mà không cần bất cứ việc xử lý nào khác dù cho các mục đích ban đầu hoặc các mục đích khác. Ví dụ:
 • Nhà cung cấp hoá chất có thể tái sử dụng hộp chứa hóa chất để đựng cùng một hóa chất.
 • Vải thừa có thể được tái sử dụng trong một nhà máy khác.
 • Pin có thể sạc có thể được tái sử dụng nhiều lần. 
 • Tái chế: Yêu cầu chất thải phải được xử lý lại để có được một sản phẩm, vật liệu hoặc chất liệu dù cho các mục đích ban đầu hay các mục đích khác. Điều này không bao gồm việc thu hồi năng lượng và xử lý lại thành các vật liệu được sử dụng làm nhiên liệu hoặc dành cho vận hành chèn lấp. Ví dụ:
 • Tái chế nhựa là quy trình thu hồi phế liệu hoặc nhựa thải và tái chế vật liệu đó thành các sản phẩm hữu ích, đôi khi hoàn toàn khác về hình thức so với trạng thái ban đầu. Ví dụ, điều này có thể có nghĩa là làm tan chảy các chai nước giải khát và sau đó đúc chúng thành ghế và bàn nhựa.
 • Nhựa được sử dụng cho bề mặt sân chơi hoặc các vật cảnh báo giao thông
 • Mẩu vải thừa được tái xử lý dành cho đệm/nhồi được sử dụng cho đồ nội thất, nệm, chăn, đồ chơi 
 • Đốt với năng lượng phục hồi: vật liệu được thu gom và cố ý phân cho việc đốt, khí hoá, quá trình tiêu hóa kỵ khí hoặc công nghệ khác thu hồi năng lượng hữu ích vốn có của vật liệu đó. Các phương pháp ngăn ngừa các tác động môi trường và tối đa hóa việc sử dụng nguồn lực là bắt buộc.
 • Đốt: các vật liệu được thu gom và quản lý thông qua quy trình đốt đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế. 
 • Bãi rác: các vật liệu được thu gom và quản lý thông qua một quy trình đổ rác đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. 

Điều này sẽ được xác minh như thế nào:

  • Tài liệu bắt buộc
   • Chất thải Sản xuất
   • Chất thải bao bì
   • Chất thải Sinh hoạt
   • Danh sách của TẤT CẢ các chất thải không độc hại được tạo ra bởi cơ sở
   • Phương pháp theo dõi khối lượng dành cho TẤT CẢ các chất thải không độc hại
   • Các hồ sơ dành cho việc theo dõi cả về khối lượng và loại hình xử lý (bao gồm cả địa điểm tiêu hủy) của TẤT CẢ các chất thải không độc hại (ví dụ như các hóa đơn từ các nhà thầu xử lý chất thải)
  • Thảo luận phỏng vấn
   • Ban Quản lý có thể mô tả các nguồn chính của chất thải không độc hại và mô tả việc tiêu hủy của họ (nơi chúng được xử lý).
   • Rà soát lại các quy trình có sẵn dành cho việc theo dõi chất thải không độc hại
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
   • Các nguồn sản xuất chất thải không độc hại
   • Các địa điểm thu gom dành cho việc xử lý chất thải
 • Có Một phần: Các điểm một phần phụ thuộc vào số lượng các nguồn được theo dõi đầy đủ.
  • Các yêu cầu tương tự như câu trả lời "có" ở trên cho ít nhất một nguồn chất thải không độc hại tại cơ sở. Điều này phải được theo dõi đầy đủ. Điều này có nghĩa là ít nhất một (nhưng không phải tất cả) trong các nguồn được liệt kê trong bảng Cấp độ 1 có các câu trả lời đầy đủ trong tất cả các cột và có bằng chứng để hỗ trợ tất cả các câu trả lời đó.

 

2. Cơ sở của bạn tạo ra các luồng chất thải độc hại nào? Chọn tất cả các phương án thích hợp:

Chất thải Sản xuất

 • Thùng đựng hóa chất rỗng
 • Khung In và Phim
 • Bùn thải xử lý nước thải (công nghiệp/sinh hoạt)
 • Các hóa chất hết hạn/chưa sử dụng/đã sử dụng (dầu thải, dung môi, chất phản ứng, v.v)
 • Bình khí nén (chất làm lạnh, v.v)
 • Các vật liệu bị ô nhiễm (vui lòng nêu rõ)
 • Khác (vui lòng nêu rõ)

Chất thải Sinh hoạt

 • Pin
 • Bóng đèn huỳnh quang
 • Hộp mực
 • Mỡ và dầu thải (từ nấu ăn)
 • Thùng rỗng (vệ sinh, khử khuẩn, thuốc trừ sâu, v.v)
 • Phế thải Điện tử
 • Cặn đốt than đá (tro bay và tro/xỉ than)
 • Khác (vui lòng nêu rõ) 

Tải lên được Đề xuất: Các bản theo dõi chất thải độc hại

Bạn sẽ nhận được toàn bộ điểm nếu bạn đang hoàn toàn theo dõi tất cả nguồn chất thải độc hại VÀ tiêu hủy chất thải độc hại thông qua một nhà thầu xử lý chất thải độc hại được cấp phép và có giấy phép. Vui lòng tham khảo hướng dẫn dưới đây dành cho thông tin về việc báo cáo số bình chứa hoặc số thùng.

Mục đích của câu hỏi là gì?

Mục đích là để xây dựng nhận thức về tất cả các loại chất thải độc hại được sản xuất tại chỗ và để bắt đầu theo dõi lượng từng loại chất thải mà bạn tạo ra. 

Chất thải độc hại tạo ra nguy cơ lớn hơn đối với môi trường và sức khỏe con người so với chất thải không độc hại, và do đó đòi hỏi một quy trình quản lý nghiêm ngặt hơn. Bạn phải biết các nguồn chất thải của bạn trước khi bạn có thể đưa ra các quyết định chiến lược về việc làm thế nào để cải thiện chất thải. Điều quan trọng là phải ưu tiên các cải thiện dành cho các nguồn chất thải mà bạn tạo ra nhiều nhất. 

Hướng dẫn Kỹ thuật: 

Lưu ý về các Bình chứa/Thùng: Nếu bạn đã vứt bỏ các bình chứa rỗng, thì vui lòng nhập vào tổng khối lượng của tất cả các bình chứa theo kg hoặc tấn. Ví dụ, nếu bạn đã vứt bỏ 25 bình chứa rỗng bằng thép có trọng lượng 20 kg mỗi bình chứa, thì vui lòng chọn "Bình chứa rỗng" và nhập 500 kg (25 bình chứa x 20 kg = 500 kg tổng cộng). Nếu bạn chọn tùy chọn "bình chứa", thì chúng tôi sẽ giả định một trọng lượng là 16 kg mỗi bình chứa trong việc tính toán cuối cùng của bạn (một trọng lượng trung bình của bình chứa bằng thép và bằng nhựa tiêu chuẩn). Tùy chọn này chỉ nên được lựa chọn khi không biết trọng lượng thực tế. Để tính toán các kết quả một cách chính xác nhất, chúng tôi khuyên bạn nên nhập trọng lượng thực tế bằng kg và chỉ chọn "bình chứa" chung nếu bạn không thể cân thùng hoặc bình chứa của bạn. 

Nếu bạn đã vứt bỏ tất cả các bình chứa đựng chất thải lỏng, thì vui lòng nhập dung tích của bình chứa (feet khối, yard khối, ga-lông, mét) hoặc tổng trọng lượng (kg hoặc tấn). 

Nhà máy của bạn cần được kiểm tra thường xuyên xem các chất thải có đang được xử lý đúng cách và có được xử lý/vứt bỏ tại cơ sở dự định hay không. Một ví dụ về các vật liệu bị ô nhiễm có thể là một miếng bông hoặc nylon được sử dụng để làm sạch các máy móc. Vải bị ô nhiễm bởi dầu thủy lực hoặc dầu nhờn hoặc mực hoặc hóa chất và cần phải được gửi tới chất thải độc hại. 

Việc phân loại chất thải độc hại và không độc hại có thể khác so với luật pháp của mỗi quốc gia và có thể định nghĩa 'chất thải' được phân loại là độc hại theo cách khác nhau. Cơ sở cần phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý về chất thải. Nếu không có các yêu cầu pháp lý, thì hãy chọn các nguyên tắc ngành nghiêm ngặt hơn.  

Điều này sẽ được xác minh như thế nào:

  • Tài liệu bắt buộc
   • Chất thải Sản xuất
   • Chất thải bao bì (ví dụ như các bình chứa và các thùng chứa hóa chất)
   • Chất thải Sinh hoạt
   • Danh sách của TẤT CẢ các chất thải độc hại được tạo ra bởi cơ sở
   • Phương pháp theo dõi khối lượng dành cho TẤT CẢ các chất thải độc hại
   • Các hồ sơ dành cho việc theo dõi cả về khối lượng và loại hình xử lý (bao gồm cả địa điểm tiêu hủy) của TẤT CẢ các chất thải độc hại (ví dụ như các hóa đơn từ các nhà thầu xử lý chất thải)
  • Thảo luận phỏng vấn
   • Ban Quản lý có thể mô tả các nguồn chính của chất thải độc hại và mô tả việc tiêu hủy của họ (nơi chúng được xử lý)
   • Rà soát lại các quy trình có sẵn dành cho việc theo dõi chất thải không độc hại
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
   • Các nguồn sản xuất chất thải độc hại
   • Các địa điểm thu gom dành cho việc xử lý chất thải

 

3. Cơ sở của bạn có phân loại tất cả các luồng chất thải thành chất thải độc hại và không độc hại, và lưu trữ chúng riêng không?

Tải lên được Đề xuất: Các hình ảnh về các địa điểm lưu trữ tách riêng

Hãy trả lời là Có nếu bạn phân loại chất thải độc hại và không độc hại cho việc quản lý phù hợp. 

Mục đích của câu hỏi là gì?

Mục đích là để cơ sở của bạn phân loại chất thải độc hại và không độc hại cho việc quản lý phù hợp.

Câu hỏi này rất quan trọng bởi vì cơ sở của bạn cần phải xử lý chất thải độc hại và không độc hại khác nhau. Việc phân loại chất thải độc hại và không độc hại có thể ngăn chặn các phản ứng không mong muốn giữa các dòng chất thải, hỗ trợ giảm chi phí (việc trộn chất thải có thể làm tăng khối lượng chất thải được phân loại là độc hại và sẽ tốn kém hơn để xử lý), và ngăn chặn sự phơi nhiễm không mong muốn dành cho nhân viên (nguồn: GSCP). 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Bước đầu tiên là để đảm bảo rằng các yêu cầu pháp lý có liên quan đến việc tạo ra và phân loại, lưu trữ, vận chuyển, xử lý và thải bỏ chất thải đều được đáp ứng. Cần phải có các quy trình dành cho việc quản lý, lưu trữ và vận chuyển các chất thải độc hại và không độc hại. Cơ sở cần phải cung cấp hướng dẫn và các ký hiệu làm việc đầy đủ dành cho việc xử lý và phân loại chất thải không độc hại. Đây có thể là một khóa đào tạo, các chiến dịch nâng cao nhận thức, áp phích, hướng dẫn làm việc, ký hiệu hướng dẫn nơi để các loại chất thải, v.v. Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) cần phải được cung cấp cho các nhân viên khi xử lý chất thải. Hướng dẫn cần phải được cung cấp cho:

 • Người chịu trách nhiệm xử lý và phân loại chất thải không độc hại
 • Cho bất cứ ai có thể sản xuất chất thải không độc hại và phải thu gom và phân loại trong đúng thùng rác (ví dụ như tất cả công nhân ở căng tin, sàn sản xuất, khu tập thể, v.v) 

Điều này sẽ được xác minh như thế nào:

  • Tài liệu bắt buộc
   • Tài liệu dành cho việc phân loại chất thải thành chất thải không độc hại và độc hại
   • Các tài liệu đào tạo và hồ sơ về việc đào tạo xử lý và phân loại chất thải
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
   • Những Nhân viên Chủ chốt đều được đào tạo để phân loạicác chất thải.
   • Thảo luận của những Nhân viên Chủ chốt:
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
   • Vị trí của khu vực chất thải được phân loại là các điểm thu gom xung quanh nhà máy và hướng dẫn rõ ràng hoặc các ký hiệu tại điểm thu gom để phân loại cả chất thải độc hại và chất thải không độc hại
   • Các bằng chứng tại địa điểm để hỗ trợ một quy trình được thiết lập dành cho việc phân loại chất thải  
   • Các địa điểm thu gom dành cho việc xử lý chất thải – chúng có được phân loại, đánh dấu và kiểm soát rõ ràng theo độ nguy hiểm của các vật bên trong không?

 

4. Cơ sở của bạn có khu vực lưu trữ chất thải độc hại riêng, được đánh dấu rõ ràng không?

Tải lên được Đề xuất: Các hình ảnh về các địa điểm lưu trữ tách riêng

 

Khu vực lưu trữ chất thải độc hại được thông hơi, khô ráo và được bảo vệ khỏi thời tiết và nguy cơ hỏa hoạn.

Khu vực lưu trữ chất thải độc hại được cách ly khỏi những nhân viên không có thẩm ủy quyền (ví dụ như khóa kín).

Khu vực lưu trữ chất thải độc hại được đánh dấu rõ ràng.

Thùng đựng ở trong tình trạng tốt, phù hợp để lưu trữ chất cần được lưu trữ, được đóng kín và dán nhãn ghi rõ hóa chất bên trong.

Nơi chất thải lỏng được lưu trữ, sàn cứng và không bị rỗ, thùng đựng có nắp, không có rãnh thoát nước để chất lỏng có thể tràn vào và không có bằng chứng về việc chất lỏng bị tràn đổ.

Chất dễ cháy được lưu trữ cách xa các nguồn nhiệt hoặc bắt cháy, bao gồm cả việc sử dụng đèn chống nổ và biện pháp nối đất.

Mục đích của câu hỏi là gì?

Mục đích là để đảm bảo lưu trữ hợp lý các thùng chứa chất thải độc hại ở tất cả các bộ phận của cơ sở của bạn.

Các chất thải độc hại tạo ra nguy cơ lớn hơn đối với môi trường và sức khỏe con người so với các chất thải không độc hại và do đó đòi hỏi quy trình quản lý nghiêm ngặt hơn. Điều quan trọng là phải tách riêng chất thải độc hại và đảm bảo an toàn các khu vực lưu trữ và các thùng đựng nhằm hạn chế rủi ro cho người lao động và môi trường. 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Cơ sở cần phải có một vị trí chuyên dụng dành cho việc lưu trữ chất thải độc hại. Khu vực lưu trữ đó cần phải có các đặc điểm sau đây:

 • Vị trí cần phải cách xa với khu vực có người, nguồn lửa và tuyến đường cao tốc.
 • Lưu trữ các chất ăn mòn, chất dễ cháy và chất nổ ở những khu vực khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp, cách xa các đường ống hơi nước, lò hơi hoặc các nguồn nhiệt khác. Tuân theo các khuyến cáo của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp hóa chất đối với nhiệt độ lưu trữ.
 • Làm mái che và sàn nhà đúng cách để ngăn chặn nước mưa làm trôi chất thải và để ngăn chặn bất cứ sự rò rỉ nào xâm nhập vào mặt đất và nguồn nước ngầm.
 • Có sẵn đồ chứa nước tràn đổ và những người lao động được đào tạo để sử dụng nó trong trường hợp có rò rỉ
 • Thiết bị chữa cháy nếu các chất oxy hóa, chất nổ, chất dễ cháy hoặc khí ga dưới các chất thải chịu áp suất được lưu trữ trong khu vực
 • Thông gió đầy đủ. Các hệ thống thông gió được thiết kế tốt và được bảo trì tốt sẽ loại bỏ chất ăn mòn, chất dễ cháy và hơi độc, khói, sương mù hoặc bụi không khí từ nơi làm việc và giảm sự độc hại của chúng. Một số nơi có thể cần một hệ thống hoàn chỉnh có các nắp đậy và ống dẫn để cung cấp sự thông gió có thể chấp nhận được. Những nơi khác có thể yêu cầu phải có một cái quạt thông gió được đặt thích hợp. Sử dụng cấu trúc chống ăn mòn trong các hệ thống thông gió dành cho các vật liệu có tính ăn mòn. Không cần hệ thống thông gió đặc biệt khi làm việc với một lượng nhỏ các chất ăn mòn mà không tạo ra các chất gây ô nhiễm trong không khí.
 • Được khóa và an toàn mọi lúc. Chỉ người có thẩm quyền mới được vào.
 • Cung cấp biển báo cảnh báo thích hợp ở lối vào
 • Hiển thị danh sách thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) cần thiết đối với việc vào khu vực đó
 • Cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) cần thiết đối với việc vào khu vực đó
 • Hiển thị Bảng Dữ liệu An toàn đơn giản
 • Phân loại phù hợp theo ma trận tương thích hóa học:

mceclip0.png

 • Phân loại sai có thể dẫn đến các chất thải không tương thích phản ứng với nhau tạo ra hỏa hoạn, vụ nổ hoặc để giải phóng khí độc.
 • Các chất thải được lưu trữ trong các thùng chứa tương thích với loại chất được chứa của các thùng chứa. Sự lựa chọn các vật liệu như thép, nhôm, sợi, nhựa, v.v cần phải được liên kết với sản phẩm mà nó sẽ chứa. Đảm bảo chất thải sẽ không tự phản ứng với thùng chứa. Một số chất thải có tính ăn mòn cao có thể gây ra một phản ứng với một thùng chứa bằng kim loại, có thể khiến thùng chứa bị hỏng và giải phóng chất thải. Các thùng chứa bằng nhựa hoặc nhựa dẻo là các giải pháp tốt dành cho các chất thải ăn mòn. Các thùng chứa bằng thép là sự lựa chọn tốt dành cho các chất lỏng không ăn mòn và dễ bắt lửa.
 • Các thùng chứa chất thải cần phải được đóng kín hoặc được bảo vệ an toàn khi không sử dụng; các thùng chứa mở nắp cần phải được bảo vệ an toàn.
 • Tất cả các thùng chứa và các vật chứa cần phải được dán nhãn rõ ràng với các chất được đựng bên trong và các đặc tính độc hại.
 • Các thùng chứa chất thải đang trong điều kiện tốt.
 • Việc giữ gìn vệ sinh tốt được duy trì đối với việc ngăn chặn khu vực này trở thành nơi sinh sản cho động vật gặm nhấm và côn trùng.
 • Việc kiểm tra thường xuyên các khu vực lưu trữ chất thải tại địa điểm cần phải được thực hiện ở một tần suất tương ứng với rủi ro và duy trì yêu cầu nêu trên tại mọi thời điểm. 

Điều này sẽ được xác minh như thế nào:

  • Tài liệu bắt buộc
   • Các quy trình dành cho việc đảm bảo lưu trữ chất thải độc hại luôn tuân thủ với quy định nêu trên.
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
   • Ban Quản lý hiểu các mối nguy hiểm của chất thải độc hại và tầm quan trọng của việc ngăn chặn sự ô nhiễm.
   • Những nhân viên chủ chốt được đào tạo về cách thức ngăn chặn sự ô nhiễm trong khu vực lưu trữ chất độc hại.
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
   • Các chất thải đang được lưu trữ ở một địa điểm cụ thể và tất cả các yêu cầu nêu trên được thực hiện. (tham khảo Hướng dẫn Kỹ thuật)

 

5. Cơ sở của bạn có khu vực lưu trữ chất thải không độc hại riêng, được đánh dấu rõ ràng không?

Tải lên được Đề xuất: Các hình ảnh về các địa điểm lưu trữ tách riêng

 

Khu vực lưu trữ chất thải không độc hại được thông hơi, khô ráo và được bảo vệ khỏi thời tiết và nguy cơ hỏa hoạn.

Khu vực lưu trữ chất thải không độc hại được cách ly khỏi những nhân viên không có thẩm quyền (ví dụ như khóa kín).

Khu vực lưu trữ chất thải không độc hại được đánh dấu rõ ràng.

Thùng đựng ở trong tình trạng tốt, phù hợp để lưu trữ chất cần được lưu trữ, được đóng kín và dán nhãn ghi rõ hóa chất bên trong.

Nơi chất thải lỏng được lưu trữ, sàn cứng và không bị rỗ, thùng đựng có nắp, không có rãnh thoát nước để chất lỏng có thể tràn vào và không có bằng chứng về việc chất lỏng bị tràn đổ.

Chất dễ cháy được lưu trữ cách xa các nguồn nhiệt hoặc bắt cháy, bao gồm cả việc sử dụng đèn chống nổ và biện pháp nối đất.

Mục đích của câu hỏi là gì?

Mục đích là để đảm bảo lưu trữ hợp lý các chất thải không độc hại ở tất cả các bộ phận của cơ sở của bạn.

Chất thải không độc hại có thể gây ra các nguy cơ ô nhiễm (ví dụ như ô nhiễm, chất thải bị phân tán bởi gió, nước rò rỉ của chất thải thực phẩm) và rủi ro cho người lao động (ví dụ như hỏa hoạn, vật sắc).

Chất thải không được giữ quá lâu và quá nhiều vì có thể xảy ra hiện tượng nước rò rỉ (đặc biệt là chất thải thực phẩm hoặc lớp phủ trên kim loại hoặc các loại vật liệu khác có chứa các chất độc hại). Bất cứ địa điểm nào tập trung và lưu trữ chất thải ngay cả trong một thời gian ngắn đều có thể là một nguồn điểm tiềm ẩn về việc ô nhiễm đất và nước ngầm. 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Cần phải có một khu vực lưu trữ để chứa chất thải đã được phân loại trong khi chờ nhà thầu thu gom dành cho việc xử lý. Yêu cầu chung đối với khu vực lưu trữ chất thải không độc hại cần phải bao gồm:

 • Vị trí:Tránh xa khu vực có người, nguồn lửa.
 • Làm mái nhà và sàn nhà và tường phù hợp: Ngăn chặn nước mưa làm tràn chất thải và tạo ra nước rò rỉ ngấm xuống mặt đất và nước ngầm. Bảo vệ sàn nhà không bị thấm nước (có nghĩa là vật liệu được sử dụng để phủ sàn sẽ không cho phép bất cứ chất lỏng nào được xâm nhập/truyền qua) để tránh bị nhiễm bẩn mặt đất từ ​​nước rò rỉ của chất thải hoặc chất phủ lên chất thải không độc hại (vật liệu in, tranh vẽ, v.v) và tránh việc lây lan
 • Giữ gìn vệ sinh: Việc giữ gìn vệ sinh tốt được duy trì để ngăn chặn khu vực này trở thành nơi sinh sản cho động vật gặm nhấm và côn trùng.
 • Thiết bị chữa cháy nếu các chất thải dễ cháy được lưu trữ trong khu vực (ví dụ như giấy, bìa cứng, v.v)
 • Cung cấp biển báo cảnh báophù hợp ở lối vào và bên trong khu vực lưu trữ ví dụ như các biển báo "không hút thuốc", "không được ăn", tên và vị trí nơi để lưu trữ các loại rác tái chế khác nhau. Tất cả các ký hiệu đều phải đặt ở trong một vị trí dễ nhìn thấy và bằng (những) ngôn ngữ mà những người lao động xử lý chất thải có thể hiểu được.
 • Hiển thị và cung cấp danh sách PPElà cần thiết đối với việc vào khu vực nếu có bất cứ rủi ro nào (găng tay dành cho chất thải có cạnh sắc, mặt nạ dành cho chất thải bụi, v.v)
 • Việc kiểm tra thường xuyên các khu vực lưu trữ chất thải tại địa điểm cần phải được thực hiện bởi các kỹ sư về chất thải ở một tần suất tương ứng với rủi ro và phải lưu giữ hồ sơ kiểm tra. 

Nước rò rỉ là chất lỏng (ví dụ như mưa) chảy ra hoặc 'lọt qua' (ví dụ như nước có trong chất thải thực phẩm) từ chất thải khi nước thấm qua bất cứ chất thải nào. Nó khác nhau rất nhiều về thành phần liên quan đến độ tuổi của chất thải và loại chất thải. Nó thường chứa cả vật liệu hòa tan và chất lơ lửng. 

Điều này sẽ được xác minh như thế nào:

  • Tài liệu bắt buộc
   • Các quy trình dành cho việc bảo đảm việc lưu trữ chất thải không độc hại không bị ô nhiễm
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
   • Ban Quản lý hiểu được các mối nguy hiểm của chất thải không độc hại và tầm quan trọng của việc ngăn chặn sự ô nhiễm.
   • Các nhân viên chủ chốt đều được đào tạo về cách thức ngăn chặn sự ô nhiễm trong khu vực lưu trữ các chất không độc hại.
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
   • Các chất thải đang được lưu trữ ở một địa điểm cụ thể và tất cả các yêu cầu nêu trên đều được thực hiện. (tham khảo Hướng dẫn Kỹ thuật)

 

6. Cơ sở của bạn có cấm việc đốt rác ngoài trời và đổ rác tại chỗ không?

Đốt rác ngoài trời bị nghiêm cấm.

 • Nếu không cấm đốt rác ngoài trời, thì hãy mô tả công nghệ được sử dụng và cách kiểm soát phát khí thải.

Đốt rác ngoài trời bị nghiêm cấm.

 • Nếu không cấm đốt rác ngoài trời, thì hãy mô tả công nghệ được sử dụng và cách kiểm soát phát khí thải.

Mục đích của câu hỏi là gì?

Việc đốt rác ngoài trời tại địa điểm hoặc chôn lấp chất thải có thể gây ô nhiễm trong đất và nước ngầm, ô nhiễm không khí từ khói thải và các chất độc hại cho sức khoẻ (GSCP). Mục đích là nhằm thúc đẩy bạn loại bỏ tất cả các việc đốt rác ngoài trời và việc đổ rác tại địa điểm tại cơ sở của bạn. 

Làm thế nào để câu hỏi này hỗ trợ một cơ sở thúc đẩy cải thiện?

Bất cứ việc đốt chất thải trái phép nào trong khuôn viên tại địa điểm nhà máy của bạn sẽ bị cấm vì việc phát thải khí sẽ không được kiểm soát, thu gom và xử lý. Tất cả các khí thải cần phải được thải ra thông qua một ống khói, ngăn xếp, hoặc lỗ thông hơi để các phát thải có thể được kiểm soát và bộ lọc có thể được sử dụng để kiểm soát tình trạng ô nhiễm trong một số trường hợp. 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Đốt chất thải trong phạm vi cơ sở (bên trong hoặc bên ngoài) mà không có thiết bị kiểm soát phát khí thải và không có sự cho phép đặc biệt từ cơ quan pháp luật môi trường của bạn cần phải được nghiêm cấm. Nếu bạn đốt rác tại chỗ, thì hãy giải thích công nghệ, quy trình phê chuẩn và cách bạn kiểm soát phát khí thải trong mục nhận xét được cung cấp. Bất cứ bãi chôn lấp chất thải nào không được kiểm soát (ví dụ như bãi chôn lấp mà không có giấy phép/được cấp phép thích hợp) đều phải bị nghiêm cấm. Tất cả các chất thải độc hại của bạn cần phải được chuyển cho một nhà thầu xử lý được cấp phép và có giấy phép (nhà thầu được Chứng nhận hợp pháp) và chất thải rắn cần phải được quản lý bởi một nhà cung cấp bên thứ ba đủ tiêu chuẩn sẽ xử lý chất thải để giảm thiểu và kiểm soát tất cả các tác động về sức khoẻ và môi trường. Việc tiêu hủy và xử lý cuối cùng không được phép thực hiện tại địa điểm (trong khuôn viên của nhà máy) bởi các nhân viên của nhà máy.

Điều này sẽ được xác minh như thế nào:

 • Có (không có tùy chọn có một phần đối với câu hỏi này)
  • Tài liệu bắt buộc
   • Chính sách dành cho việc cấm đốt tại chỗ
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
   • Ban Quản lý và các nhân viên Chủ chốt được cho biết về chính sách không đốt rác tại chỗ.
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
   • Việc đốt rác không được kiểm soát hoặc việc chôn lấp không được kiểm soát tại địa điểm

 

7. Địa điểm của bạn có cung cấp đào tạo cho tất cả những nhân viên làm việc có liên quan đến việc xử lý chất thải độc hại (ví dụ như nhân viên bảo trì và nhân viên bảo quản) không? 

Nếu có, thì hãy chọn tất cả các chủ đề được đề cập trong đào tạo của bạn:

 • Xử lý đúng cách
 • Các kỹ thuật và quy trình lưu trữ và tiêu hủy
 • Các quy trình hoạt động cụ thể để tối thiểu hóa chất thải
 • Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân
 • Khác, vui lòng nêu rõ

Tải lên được Đề xuất: Danh sách các cá nhân được đào tạo, các tài liệu đào tạo (bao gồm lịch), các chứng nhận

Bạn sẽ được nhận toàn bộ điểm nếu tất cả các chủ đề đã được bao gồm trong khóa học đào tạo của bạn.

Nếu một vài, nhưng không phải toàn bộ chủ đề đã được đưa vào khóa đào tạo, thì bạn sẽ nhận được một phần điểm. 

Mục đích của câu hỏi là gì?

Mục đích là để bạn giáo dục tất cả các nhân viên cần thiết về các quy trình xử lý chất thải phù hợp.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Nhà máy cần phải bao gồm các yếu tố quan trọng sau đây trong việc đào tạo:

 • Xử lý đúng cách
  • Tổng quan về các yêu cầu pháp lý và các hậu quả môi trường của việc xử lý và quản lý chất thải kém.
  • Làm thế nào để xác định, phân loại và thu gom chất thải độc hại
  • Nhận thức về những chất mà chất thải có và cách thức phản ứng với bất cứ sự cố nào có thể xảy ra.
 • Các kỹ thuật và quy trình lưu trữ và tiêu hủy
  • Tổng quan về các lợi ích môi trường tích cực của việc phân loại chất thải bao gồm kiểm soát chất lượng và đảm bảo các lựa chọn tái chế có giá trị cao nhất.
 • Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân
  • Giới thiệu về việc sử dụng các công cụ và thiết bị bảo vệ phù hợp khi xử lý chất thải.

Ngoài việc đào tạo, nhà máy còn cần phải cung cấp hướng dẫn làm việc và các ký hiệu đầy đủ dành cho việc xử lý và phân loại chất thải không độc hại. 

Điều này sẽ được xác minh như thế nào:

  • Tài liệu bắt buộc
   • Xử lý đúng cách
   • Các kỹ thuật và quy trình lưu trữ và tiêu hủy
   • Các quy trình hoạt động cụ thể để tối thiểu hóa chất thải
   • Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân
   • Tài liệu đào tạo bao gồm TẤT CẢ các điều dưới đây:
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
   • Những nhân viên chủ chốt đã trải qua quá trình đào tạo xử lý chất thải độc hại.
   • Các nhân viên hiểu được những rủi ro của việc không tuân thủ theo các quy trình an toàn
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
   • Các tài liệu đào tạo
   • Ký hiệu đào tạo ở các bảng
   • Các hình ảnh của sự kiện Đào tạo
  • Khác
 • Có Một phần: Được một phần điểm nếu tất cả các biện pháp dự phòng để kiểm soát đầy đủ bất cứ sự ô nhiễm nào (không khí, đất và dưới đất, v.v) vẫn chưa đầy đủ và được kiểm soát hết
  • Tài liệu đào tạo bao gồm một số điều dưới đây:
   • Xử lý đúng cách
   • Các kỹ thuật và quy trình lưu trữ và tiêu hủy
   • Các quy trình hoạt động cụ thể để tối thiểu hóa chất thải
   • Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân
  • Những nhân viên chủ chốt đã trải qua quá trình đào tạo xử lý chất thải độc hại.
  • Các tài liệu đào tạo
  • Ký hiệu đào tạo ở các bảng
  • Các hình ảnh của sự kiện Đào tạo
  • Tài liệu bắt buộc
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất

 

Chất thải – Cấp độ 2 

8. Cơ sở của bạn đã đặt ra một đường cơ sở cho chất thải rắn chưa? Nếu có, thì hãy chọn tất cả các nguồn chất thải mà cơ sở của bạn đã đặt ra một đường cơ sở:

 

9. Bạn có đặt ra một đường cơ sở dành cho các phương pháp tiêu hủy chất thải đối với chất thải nói chung của cơ sở của bạn không?

 • Nếu có, thì hãy chỉ rõ là các phương pháp nào.

Để chứng minh những cải thiện hoặc cắt giảm, điều quan trọng là phải biết điểm xuất phát của bạn là gì. "Đường cơ sở" là một điểm xuất phát hoặc điểm chuẩn mà bạn có thể sử dụng để tự so sánh theo thời gian. Ví dụ, nếu nhà máy của bạn tạo ra 15 kg chất thải sinh hoạt trên một sản phẩm trong năm 2016, thì bạn sẽ có thể so sánh hiệu quả của mình với con số này trong những năm tiếp theo. Trong ví dụ này, "15 kg chất thải sinh hoạt trên một sản phẩm trong năm 2016" là ví dụ của một đường cơ sở được chuẩn hóa. Vui lòng lưu ý rằng bạn có thể cần đặt ra các đường cơ sở riêng cho tổng lượng chất thải tạo ra và phương pháp tiêu hủy chất thải. 

Vui lòng lưu ý rằng bạn có thể cần đặt ra các đường cơ sở riêng cho tổng lượng chất thải tạo ra và phương pháp tiêu hủy chất thải. 

Mục đích của câu hỏi là gì?

Để chứng minh những cải thiện hoặc cắt giảm, điều quan trọng là phải biết điểm xuất phát của bạn là gì. Bằng cách chọn một năm cơ sở và tính toán hiệu suất của chất thải trong năm đó (nghĩa là đường cơ sở), bạn có thể có một điểm tham chiếu rõ ràng để bạn so sánh hiệu suất hoạt động liên tục và so sánh nó với các mục tiêu của bạn. 

Hướng dẫn kỹ thuật:

Việc xác nhận dữ liệu rất quan trọng đối với bước này. Dữ liệu cần phải ổn định trước khi thiết lập đường cơ sở. Một đường cơ sở khả thi được phát triển:

 1. sử dụng dữ liệu ổn định: nếu nhà máy của bạn đã trải qua thay đổi cơ cấu lớn ví dụ như mua lại và thay đổi loại sản phẩm, thì bạn phải chọn đường cơ sở sau khi những thay đổi đó được hoàn thành.  
 2. các yếu tố chuẩn hóa là nhất quán và hợp lệ: các yếu tố được lựa chọn phải thể hiện được và phù hợp với tính chất kinh doanh của bạn để có thể thực hiện được việc so sánh dữ liệu có ý nghĩa.
 3. dữ liệu được xác nhận: dữ liệu phải chính xác và có thể kiểm chứng được. Dữ liệu năng lượng đã được xác nhận từ Higg FEM 3.0 là một nguồn có thể chấp nhận được của đường cơ sở. Dữ liệu đường cơ sở được xác nhận bởi quá trình kiểm toán nội bộ cũng là được chấp nhận.)
 4. Chất thải của việc xây dựng và phá dỡ (C&D) của cơ sở không cần phải đưa vào trong đường cơ sở: Vì chất thải C&D không được tạo ra từ một tình huống "Kinh doanh như thường lệ", nên nó sẽ không được tính vào đường cơ sở và hiệu suất cắt giảm. 

Điều này sẽ được xác minh như thế nào:

 • Có:
  • Tài liệu bắt buộc
   • Tài liệu về mục tiêu – bất cứ mục tiêu nào đều đạt yêu cầu.
   • Đối với các mục tiêu có các mục tiêu định lượng cụ thể, chúng phải cho thấy các mục tiêu đó được tính thành phần trăm như thế nào.
   • Đường cơ sở được thông báo cho các nhân viên có liên quan và được liên kết với nguồn tác động lớn như được xác định ở Cấp độ 1. 
   • Khả năng chứng minh dữ liệu đường cơ sở đã được xác nhận như thế nào (ví dụ như việc sử dụng dữ liệu đã được xác nhận của Higg 3.0, sử dụng quy trình xác nhận nội bộ)
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
   • Ban Quản lý cần phải có khả năng mô tả cách thức các mục tiêu đích và định lượng đã được đặt ra.
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
   • Các phương pháp xử lý chất thải trong cơ sở

 

10. Cơ sở của bạn có đặt ra mục tiêu chính thức về giảm khối lượng phế thải không?

Chọn tất cả các nguồn chất thải mà cơ sở của bạn đã đặt ra mục tiêu về số lượng hoặc cải thiện.

 

11. Bạn có đặt ra một mục tiêu cho việc cải thiện các phương pháp tiêu hủy chất thải đối với chất thải nói chung của cơ sở của bạn không?

 • Nếu có, thì hãy chỉ rõ là các phương pháp nào.

Bạn sẽ nhận được toàn bộ điểm nếu bạn đặt ra các mục tiêu cho các luồng chất thải chiếm 80% trở lên tổng lượng chất thải được tạo ra của bạn.

Bạn sẽ nhận được một phần điểm nếu bạn đặt ra các mục tiêu cho các luồng chất thải chiếm 50-79% trở lên tổng lượng chất thải được tạo ra của bạn. Đây là phần thưởng cho bạn vì mục tiêu giảm nguồn tạo ra chất thải lớn nhất, giúp tối đa hóa tác động môi trường của bạn.

Chúng tôi khuyến nghị bạn hãy đặt ra các mục tiêu được chuẩn hóa ví dụ như "giảm 80% chất thải độc hại được tạo ra cho mỗi sản phẩm chậm nhất vào năm 2020". Vì hệ mét tiêu chuẩn thể hiện sự cải thiện thực sự so với dữ liệu về sự sụt giảm từ những thay đổi trong kinh doanh ví dụ như giảm sản lượng. Ví dụ, nếu đường cơ sở của bạn là "15 kg chất thải độc hại trên mỗi sản phẩm vào năm 2016" thì một mục tiêu được chuẩn hóa tốt có thể là: "Giảm 80% chất thải được được tạo ra cho mỗi sản phẩm chậm nhất vào năm 2020". 

Vui lòng lưu ý rằng bạn có thể cần đặt ra các mục tiêu riêng cho tổng lượng chất thải được tạo ra và phương pháp tiêu hủy chất thải.

Mục đích của câu hỏi là gì?

Mục đích là để bạn có thể hoàn thành ít nhất một mục tiêu giảm chất thải cho cơ sở của bạn.

Một bản kê chất thải tạo điều kiện cho việc tạo ra các chiến lược quản lý chất thải và cũng làm nổi bật các khu vực có cơ hội để cải thiện. Thúc đẩy lợi ích tiềm năng được hỗ trợ bằng cách tạo ra một mục tiêu dựa trên một số liệu của đường cơ sở. 

Đối với Higg FEM, các mục tiêu giảm thiểu có thể được chuẩn hoá theo chỉ số khối lượng sản xuất (được chọn trong phần Thông tin về Địa điểm: Đơn vị khối lượng sản xuất). Điều này đảm bảo tiến độ là có thật so với kết quả của những thay đổi kinh doanh ví dụ như giảm việc sản xuất dẫn đến việc cải thiện chất thải. Ví dụ về một mục tiêu được chuẩn hóa có thể là "lượng chất thải được tạo ra tại địa điểm của bạn" hoặc "cải thiện phương pháp tiêu hủy có ít ảnh hưởng đến môi trường", được định nghĩa là kg/miếng hoặc Kg/nhân viên hoặc % chất thải được gửi đến bãi chôn lấp. 

Việc tiêu hủy chất thải cần phải được coi là một hành động không thể thiếu và rằng, theo thứ tự ưu tiên, cần cân nhắc các lựa chọn thay thế khác ví dụ như tránh tạo ra hoặc giảm thiểu việc tạo ra chất thải và tái sử dụng hoặc tái chế chất thải khi lập kế hoạch cho công việc hoặc các dự án. Giảm thiểu tác động môi trường của chất thải của bạn có nghĩa là cơ sở của bạn hiện đang nỗ lực tạo ra ít chất thải hơn (Giảm) hoặc lựa chọn phương pháp tiêu hủy có tác động nhỏ hơn đến môi trường dựa trên hệ thống phân cấp dưới đây:

 1. Tái sử dụng
 2. Tái chế
 3. Đốt cháy với việc phục hồi năng lượng
 4. Đốt cháy
 5. Chôn lấp 

Các ví dụ về cải thiện phương pháp tiêu hủy chất thải bao gồm: Loại bỏ hoặc giảm lượng chất thải được tạo ra tại nguồn; Tái sử dụng chất thải thải (mà không điều chỉnh gì thêm với chất thải); Tăng lượng tái chế chất thải; Sử dụng phương pháp xử lý khác có tác động đến môi trường thấp hơn (ví dụ như phục hồi năng lượng) 

Nói chung, một mục tiêu xác định điểm thành công dành cho những nỗ lực của nhân viên để đạt được hiệu quả và giảm thiểu các tác động môi trường. Các mục tiêu có thể là dài hạn hoặc ngắn hạn (ngắn hạn=dưới 5 năm, dài hạn=hơn 5 năm). Một khi đã được thiết lập, sự tiến bộ cần phải được tiến hành đánh giá ít nhất mỗi quý một lần để đảm bảo rằng các điều chỉnh được thực hiện khi cần thiết để đi đúng hướng để đạt được thành công.    

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Một ví dụ của một mục tiêu được chuẩn hóa là số kg chất thải được tạo ra để sản xuất một kg sản phẩm có thể bán được (kg/kg). 

 • Trước tiên, hãy hiểu mục tiêu là gì: Một mục tiêu chính thức ở đây đề cập đến một yêu cầu hiệu suất định lượng của việc sản xuất hàng năm của một nguồn chất thải cụ thể của địa điểm. Một mục tiêu chính thức phải:
  • 1) bao gồm một ngày bắt đầu xác định (tức là "đường cơ sở") của mục tiêu, đơn vị đo lường và mức tiêu thụ của đường cơ sở (tức là kg/năm tại đường cơ sở năm 2010)
  • 2) bao gồm một ngày kết thúc của mục tiêu, có nghĩa là việc hoàn thành dự kiến ​​của các giảm thiểu đã được yêu cầu; và
  • 3) bao gồm số lượng giảm chính xác, thể hiện dưới dạng số (ví dụ như chất thải giấy được giảm 0,2kg/100K USD) hoặc một tỷ lệ phần trăm (ví dụ như giảm 5%).
  • 4) có liên quan đến việc giảm sản xuất chất thải của địa điểm (ví dụ như tập trung vào các nguồn chất thải quan trọng nhất tại địa điểm)
 • Thứ hai, hãy nhập các mục tiêu của nhà máy của bạn. Đối với mỗi mục tiêu, hãy nêu rõ những điều dưới đây. Ví dụ:
  • Chọn nguồn được nhắm mục tiêu cần phải được cải thiện: Thủy tinh
  • M3 (cộng dồn tự động từ tổng ở trên)
  • Hành động đã Thực hiện: Loại bỏ hoặc giảm chất thải tại nguồn; Tái sử dụng chất thải (không có bất cứ sự thay đổi nào của chất thải) (ví dụ nhưtái sử dụng một chai nước để đựng lại nước uống); Tăng số lượng tái chế chất thải (ví dụ như phân loại và xử lý chai thủy tinh cho một nhà thầu tái chế); Sử dụng một cách xử lý khác có tác động ít hơn đến môi trường (ví dụ như hồi phục năng lượng)
  • Mục tiêu của bạn được thay đổi như thế nào với chất thải được tạo ra từ nguồn này? -10%
  • Mục tiêu Chuẩn hoá hay Tuyệt đối?
  • Năm mục tiêu là năm nào? 2020
  • Cắt giảm theo kg được đề xuất: Đây là thước đo dành cho mục tiêu của bạn
  • Mô tả các biện pháp đã được lên kế hoạch để đạt được mục tiêu này: Cải thiện việc phân loại chất thải để phục hồi các chất thải hữu ích từ bãi chôn lấp; chỉ định nhà thầu quản lý chất thải mới có thể tái chế chất thải mà trước đây không được thu gom.

Xem xét về việc quản lý các mục tiêu giảm thiểu và cải thiện chất thải, bao gồm việc xem xét hiệu suất đối với các mục tiêu giảm thiểu chất thải và hiệu suất tái chế cần phải được tiến hành ít nhất hàng quý để thúc đẩy sự cải tiến liên tục. 

Điều này sẽ được xác minh như thế nào:

  • Tài liệu bắt buộc
   • Mục tiêu và các chiến lược giảm thiểu chất thải/Kế hoạch quản lý chất thải
   • Được toàn bộ điểm nếu cơ sở đã thiết lập các mục tiêu dành cho các dòng chất thải chiếm tới 80% trở lên tổng lượng chất thải được tạo ra.
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
   • Ban Quản lý tạo điều kiện cho các xem xét hàng năm về các mục tiêu giảm thiểu và tái chế chất thải.
   • Mô tả ngắn gọn kế hoạch hoặc các chiến lược dành cho việc giảm thiểu chất thải, nêu rõ:
    • Phòng/người chịu trách nhiệm về kế hoạch
    • Khung thời gian của kế hoạch
    • Năm mà kế hoạch đã được thực hiện
   • Thảo luận với Ban Quản lý:
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
   • Các bằng chứng hỗ trợ các chiến lược mục tiêu về việc giảm thiểu chất thải
 • Có Một phần
  • Mục tiêu và các chiến lược giảm thiểu chất thải/Kế hoạch quản lý chất thải đang trong quá trình được hoàn thiện
  • Các điểm một phần nếu cơ sở thiết lập các mục tiêu dành cho các nguồn chất thải tạo ra từ 50-79% trở lên tổng số chất thải được tạo ra.
  • Ban Quản lý tạo điều kiện cho các xem xét hàng năm về các mục tiêu giảm thiểu và tái chế chất thải.
  • Các bằng chứng hỗ trợ các chiến lược mục tiêu về việc giảm thiểu chất thải đang được tiến hành
  • Tài liệu bắt buộc
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất

 

 

12. Cơ sở của bạn có kế hoạch thực hiện để giảm lượng chất thải hoặc cải thiện loại xử lý chất thải không? 

Tải lên một bản sao của kế hoạch.

·      Đây phải là kế hoạch giảm chất thải cho thấy những hành động cụ thể được đề ra để đạt được mức giảm mục tiêu về sự tiêu thụ rác thải.

Hãy trả lời là Có nếu bạn có sẵn một kế hoạch thực hiện chứng minh rằng bạn đang hành động để đạt được các cắt giảm hoặc các cải thiện có mục tiêu của bạn.

Hãy trả lời Có Một phần nếu bạn có một kế hoạch nhưng chưa bắt đầu thực hiện tất cả các mục hành động.

Bạn có thể tải về một kế hoạch thực hiện mẫu ở đây.

LƯU Ý: Điều này là KHÔNG tính điểm % cải thiện thực tế bởi vì một cơ sở có thể được làm việc trên 5-10% cuối cùng của các cơ hội quản lý chất thải mà điều này là khó thực hiện. Chúng tôi không muốn thưởng nhầm cho những người mới bắt đầu và đưa ra các điểm số thấp hơn cho những người dẫn đầu. 

Mục đích của câu hỏi là gì?

Mục đích là để cơ sở của bạn tạo ra một kế hoạch hành động đối với việc cải thiện việc quản lý chất thải (số lượng hoặc tiêu hủy cuối cùng).

Thiết lập mục tiêu là một bước quan trọng trong việc quản lý chất thải một cách có hệ thống, nhưng địa điểm của bạn phải có hành động để giảm thiểu. Có một kế hoạch thực hiện chứng minh rằng hành động mà bạn đang thực hiện để đạt được các cắt giảm được nhắm mục tiêu của bạn. Một số cơ sở có thể có một kế hoạch thực hiện mà không có các mục tiêu đặt ra. 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Đây là cơ hội của bạn để ghi lại tất cả các quy trình kinh doanh dành cho các dự án quản lý chất thải đang diễn ra tại cơ sở của bạn.

Các bước để hành động cần phải bao gồm:

 1.  Xác định các cơ hội cải thiện chất thải
 2.  Đánh giá các phương án thay thế về quản lý chất thải
 3.  Phê duyệt các quỹ cho giải pháp đã chọn
 4.  Thực hiện giải pháp và ghi lại các cắt giảm
 5.  Tiến hành xem xét định kỳ để kiểm tra tiến độ của các dự án cải thiện 

Làm thế nào để tạo ra một kế hoạch thực hiện?

Bạn sẽ cần có sự cam kết của Ban Quản lý, nhận thức và sự tham gia của nhân viên để đảm bảo rằng các cơ hội cải thiện có thể được xác định, các giải pháp có thể được đề xuất, và những thay đổi có thể được thực hiện bằng cách sử dụng tiến vốn hoặc chi phí nếu cần thiết để thực hiện thành công các giải pháp được đề xuất. Để xác định một cách hiệu quả các cơ hội quản lý chất thải, thì có thể tiến hành một kiểm toán về giảm thiểu chất thải. Kiểm toán thường cung cấp một đánh giá có hệ thống về chất thải được tạo ra tại địa điểm và xác định các cơ hội để giảm thiểu các tác động về môi trường và chi phí của chất thải. Thông thường điều này có thể liên quan đến việc tham khảo ý kiến của bên thứ ba, nghiên cứu tài liệu và công nghệ, các công ty thiết kế và thử nghiệm thí điểm trong số rất nhiều cách có tiềm năng khác để thực hiện các giải pháp. Tất cả các hoạt động liên quan đến việc đáp ứng các mục tiêu sẽ là một phần trong kế hoạch thực hiện để đảm bảo rằng các bước tiến bộ có tổ chức và phối hợp được thực hiện ngay từ đầu. Kế hoạch thực hiện cần phải được xem xét lại ít nhất là trên cơ sở hàng năm và kế hoạch tối thiểu phải bao gồm các chi tiết dự án cải thiện, thời gian thực hiện phù hợp và các bên chịu trách nhiệm. 

Điều này sẽ được xác minh như thế nào:

  • Tài liệu bắt buộc
   • Có sẵn kế hoạch cho việc quản lý và thực hiện các cải thiện về hiệu suất môi trường trong việc quản lý chất thải.
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
   • Ban Quản lý đã thông báo kế hoạch cho việc quản lý và thực hiện các cải thiện hiệu suất môi trường trong việc quản lý chất thải tới những nhân viên chủ chốt.
   • Những nhân viên chủ chốt hiểu kế hoạch cho việc quản lý và thực hiện cải thiện hiệu suất môi trường trong việc quản lý chất thải.
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
   • Kế hoạch cho việc quản lý và thực hiện các cải thiện hiệu suất môi trường trong việc quản lý chất thải luôn có sẵn cho các nhân viên.
   • Các bằng chứng để hỗ trợ cho việc kế hoạch đang được làm theo trong cơ sở  
 • Có Một phần
  • Cơ sở đang trong quy trình xây dựng một kế hoạch dành cho việc quản lý và thực hiện các cải thiện hiệu suất môi trường trong việc quản lý chất thải.
  • Ban Quản lý hiểu cách thức tạo ra và hoàn thiện kế hoạch của họ dành cho việc quản lý và thực hiện các cải thiện hiệu suất môi trường trong việc quản lý chất thải.
  • Bằng chứng để hỗ trợ cơ sở đang trong quy trình xây dựng một kế hoạch dành cho việc quản lý và thực hiện các cải thiện hiệu suất môi trường của việc quản lý chất thải.
  • Có các phác thảo bước tiếp theo rõ ràng dành cho việc hoàn thành kế hoạch.
  • Tài liệu bắt buộc
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất

 

13. Cơ sở của bạn đã giảm được lượng chất thải hoặc cải thiện loại xử lý so với đường cơ sở được xác lập chưa? 

Chọn tất cả nguồn chất thải mà cơ sở của bạn đã có sự cải thiện.

Bạn sẽ nhận được toàn bộ điểm nếu bạn đã thực hiện cắt giảm đối với các nguồn chất thải chiếm 80% trở lên tổng lượng chất thải được tạo ra của bạn.

Bạn sẽ nhận được một phần điểm nếu bạn đã thực hiện cắt giảm đối với các nguồn chất thải chiếm 50-79% trở lên tổng lượng chất thải được tạo ra của bạn. Đây là phần thưởng dành cho bạn vì nỗ lực giảm nguồn chất thải lớn nhất, tối ưu hóa tác động môi trường của bạn. 

Chúng tôi khuyến nghị bạn hãy cho biết mức giảm được chuẩn hóa của bạn, ví dụ như "chất chải độc hại trên mỗi sản phẩm đã được giảm 80% trong năm 2017." Vì hệ mét tiêu chuẩn thể hiện sự cải thiện thực sự so với dữ liệu về sự sụt giảm từ những thay đổi trong kinh doanh ví dụ như giảm sản lượng. 

Mục đích của câu hỏi là gì?

Phát triển bền vững là một cuộc hành trình cải thiện liên tục. Thành công là kết quả của nhiều việc liên quan đến việc theo dõi, thiết lập các mục tiêu và tiến hành các kế hoạch thực hiện để đáp ứng các mục tiêu. Câu hỏi này cung cấp một cơ hội để thể hiện những cải thiện được thực hiện trong việc quản lý chất thải trong năm gần đây nhất. 

Bằng cách theo dõi sự thành công so với năm trước, một cơ sở chứng minh thông qua các kết quả của cam kết đã được đưa ra đối với tính bền vững. Việc duy trì việc cắt giảm liên tục và/hoặc tính toán lại của đường cơ sở theo thời gian sẽ giúp một cơ sở có thể theo dõi việc giảm thiểu hiệu quả. Đây là cơ hội của bạn để chứng minh việc giảm thiểu tác động từ công việc khó khăn của bạn để theo dõi, đặt ra các mục tiêu và tạo ra một kế hoạch hành động. Sử dụng câu hỏi này để chia sẻ những điều mà bạn đã hoàn thành! 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Bạn cần phải có khả năng chứng minh việc cắt giảm chất thải được chuẩn hóa dành cho ít nhất một trong số các dòng chất thải tại cơ sở của bạn (ví dụ như chất thải nói chung, phế thải vải, chất thải từ việc cắt, v.v). Chất thải xây dựng và phá dỡ (C&D) của cơ sở không được bao gồm trong đường cơ sở và hiệu suất cắt giảm. Ngoài ra, việc cắt giảm là do các biện pháp được thực hiện bởi địa điểm. 

Nếu việc cắt giảm đạt được có liên quan đến việc giảm thiểu tiêu thụ ở phần khác, thì bạn KHÔNG THỂ nhận được các điểm trong phần chất thải. Ví dụ, Nếu bạn giảm lượng hóa chất được sử dụng trong quy trình của bạn, thì số lượng của các bình chứa hóa chất rỗng sẽ tự động giảm. Trong trường hợp đó, bạn sẽ không nhận được điểm trong phần chất thải. Mặt khác, nếu bạn làm việc với các nhà cung cấp của bạn để nhận chất hóa chất của bạn ở trong bồn chứa thay vì trong chai, thì điều này sẽ làm giảm số lượng các thùng chứa hoá chất rỗng, sau đó bạn có thể đạt được điểm số của việc cắt giảm này trong phần chất thải. 

Điều này sẽ được xác minh như thế nào:

  • Tài liệu bắt buộc
   • Điền vào danh sách các nguồn được cải thiện
   • % cải thiện đạt được trong năm dương lịch vừa qua
   • Một mô tả về kế hoạch/các chiến lược được sử dụng để đạt được những cải thiện này
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
   • Ban Quản lý hiểu được khái niệm về các phương pháp xử lý chất thải bền vững và liệu việc tạo ra chất thải hiện tại tại địa điểm có bền vững hay không.
   • Ban Quản lý đang tích cực thúc đẩy hoặc ủng hộ việc triển khai thực hiện các hoạt động hàng đầu tại địa điểm liên quan đến, ví dụ như giảm thiểu sử dụng nguyên liệu thô và tạo ra chất thải và tăng tỷ lệ phần trăm của các nguyên vật liệu chất thải của địa điểm được tái chế và/hoặc việc tạo ra năng lượng từ chất thải.
   • Ban Quản lý hiểu được thông lệ được công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế là gì liên quan đến việc giảm/tái chế chất thải dành cho ngành/khu vực địa lý của họ và đã đặt ra các mục tiêu của địa điểm vượt quá các thông lệ đó.
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
   • Quy trình trong cơ sở đã góp phần vào các cải thiện đã được liệt kê trong các chiến lược
 • Có Một phần
  • Danh sách của hầu hết các nguồn được cải thiện
  • % cải thiện đạt được trong năm dương lịch vừa qua
  • Một mô tả về kế hoạch/các chiến lược được sử dụng để đạt được những cải thiện này
  • Ban Quản lý hiểu được khái niệm về các phương pháp xử lý chất thải bền vững và liệu việc tạo ra chất thải hiện tại tại địa điểm có bền vững hay không.
  • Quy trình trong cơ sở đã góp phần vào các cải thiện đã được liệt kê trong các chiến lược 
  • Tài liệu bắt buộc
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất

 

14. Khi so sánh với đường cơ sở, cơ sở của bạn đã cải thiện được phương pháp tiêu hủy chất thải đối với chất thải nói chung trong năm 2017 chưa? 

Chọn tất cả các nguồn chất thải mà cơ sở của bạn đã có các cải thiện.

  

 

Chất thải – Cấp độ 3 

15. Cơ sở của bạn có xác minh giai đoạn tiêu hủy và xử lý cuối cùng đối với tất cả các chất thải độc hại không? 

Mô tả cách làm việc của bạn với các nhà thầu xử lý chất thải của cơ sở của bạn để đảm bảo tiêu hủy đúng cách trong khi xử lý chất thải.

Mục đích của câu hỏi là gì?

Mục đích là để xác minh việc tiêu hủy và xử lý cuối cùng đối với tất cả các chất thải độc hại. Bạn cần phải mô tả cách thức bạn tham gia với các nhà thầu chất thải của bạn, bao gồm quy trình làm việc và quá trình của bạn để đảm bảo hiệu suất môi trường của họ.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Chất thải độc hại là hiểm họa với môi trường khi không được xử lý và tiêu hủy đúng cách. Đây được coi là hoạt động hàng đầu mà một cơ sở cần thực hiện thêm các bước để xác nhận các nhà thầu xử lý chất thải của họ tiến hành vận chuyển, lưu trữ, xử lý và tiêu hủy đúng cách chất thải độc hại từ địa điểm cơ sở của bạn. Các cơ sở cần phải sàng lọc, xác minh và kiểm tra các nhà thầu mỗi ba năm một lần. 

Một cơ sở cần phải đánh giá các nhà thầu chất thải của cơ sở đó trong quá trình lựa chọn nhà thầu và tiến hành các đánh giá thường xuyên của các các nhà thầu chất thải để đảm bảo rằng họ đang hoạt động trong sự tuân thủ pháp luật và theo các điều khoản của hợp đồng. Những điều cần tìm kiếm ở nhà thầu chất thải của bạn:

 • Khi đánh giá nhà thầu quản lý chất thải, hãy cân nhắc:
  • Hiệu suất tuân thủ pháp luật của nhà thầu
  • Hiệu suất môi trường tổng thể của họ
  • Tính khả thi về chi phí của việc sử dụng các dịch vụ của nhà thầu (GSCP)
 • Tiến hành các đánh giá định kỳ sau khi hợp đồng được ký kết. Những điều cần tìm kiếm ở nhà thầu chất thải của bạn:
  • Thực hiện các biện pháp để vận chuyển chất thải theo một cách có thể truy nguyên, an toàn, và chất thải phải được phân loại và dán nhãn đúng cách mọi lúc
  • Có một cơ sở có các bề mặt không thấm nước, an ninh thích hợp, và phòng cháy/chống lũ lụt
  • Không tham gia vào việc đổ rác hoặc đốt bất hợp pháp tại chỗ hoặc ngoài địa điểm
  • Thực hiện các thông lệ về sức khoẻ và sự an toàn của con người ví dụ như cung cấp cho nhân viên các thiết bị bảo hộ cá nhân, đào tạo và sự an toàn về máy móc

Điều này sẽ được xác minh như thế nào:

  • Tài liệu bắt buộc
   • Các hồ sơ xác nhận việc xử lý cuối cùng của TẤT CẢ các chất thải độc hại
   • Các hồ sơ dành cho việc xác nhận với các nhà thầu 3 năm một lần
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
   • Ban Quản lý có thể giải thích cách thức mà họ làm việc với các nhà thầu để đảm bảo hiệu suất môi trường của họ trong việc xử lý chất thải.
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
   • Các bằng chứng để hỗ trợ việc cơ sở đã xác nhận việc xử lý chất thải của các nhà thầu xử lý chất thải của họ trong 3 năm qua.

 

16. Nhà máy của bạn đã chuyển hướng ít nhất 90 phần trăm phế liệu khỏi việc sử dụng các bãi chôn lấp, bãi đốt rác và môi trường chưa? 

Hãy mô tả việc này được thực hiện như thế nào.

Tải lên được Đề xuất: Bản kê chất thải và các bản theo dõi chất thải trong đó cho thấy sự chuyển hướng >90% khỏi việc sử dụng bãi chôn lấp/lò đốt rác

Không xả thải ra bãi rác được định nghĩa là chuyển hướng 90% tất cả các phế liệu khỏi việc sử dụng các bãi chôn lấp, bãi đốt rác và môi trường. Hãy trả lời là có nếu bạn có thể chứng minh rằng bạn chuyển hướng 90% trở lên cho tất cả các chất thải. 

Mục đích của câu hỏi là gì?

Mục đích là để cơ sở của bạn chuyển hướng tất cả các chất thải khỏi việc sử dụng bãi chôn lấp hoặc bãi đốt. Xử lý chất thải được coi là lựa chọn quản lý chất thải có lợi ít nhất về mặt kinh tế và có lợi cho môi trường. Để có đủ điều kiện được điểm này, cơ sở phải chuyển hướng 90% lượng chất thải khỏi việc sử dụng bãi chôn lấp hoặc bãi đốt thông qua việc tái chế, chương trình thu hồi vật liệu khép kín, hoặc bãi đốt với việc phục hồi năng lượng.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Người ta thừa nhận rằng một nền kinh tế công nghiệp phát triển không thể đạt được lượng chất thải bằng không theo nghĩa đen và có nhiều ngưỡng khác nhau hướng dẫn việc không có chất thải. Câu hỏi này thúc đẩy cơ sở đạt được các biện pháp giảm thiểu chất thải hàng đầu bằng cách chuyển hướng 90 phần trăm của tất cả các phế liệu khỏi việc sử dụng các bãi chôn lấp, lò đốt và môi trường: một điều kiện được xác định bởi Liên minh Quốc tế về Không có Chất thải (Zero Waste International Alliance, ZWIA) là "Không có Chất thải" (Zero Waste) (http://zwia.org/standards/zero-is-zero/

Một phân cấp hữu ích để biết cách tiến gần đến Không có Chất thải có thể được tìm thấy ở đây: http://zwia.org/standards/zero-waste-hierarchy/ 

Việc đạt được lượng chất thải thực tế "bằng không" là vô cùng khó khăn, nếu không nói là không thể. Với thực tế đó, hai khía cạnh quan trọng nhất để chứng minh là:

 1. Tất cả các lựa chọn chuyển hướng chất thải khả thi đều được cân nhắc.
 2. Bạn có một quy trình để kiểm tra các vật liệu còn lại và sử dụng thông tin này để nâng cao chất lượng các hệ thống của bạn để suy nghĩ lại, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế để ngăn chặn việc thải thêm rác. Nếu bạn có thể chứng minh suy nghĩ tích cực về các vật liệu còn lại, thì điều này là thỏa đáng dành cho "không có chất thải" tại thời điểm này. 

Điều này sẽ được xác minh như thế nào:

  • Tài liệu bắt buộc
   • Tài liệu về tất cả các đường xử lý chất thải.
   • Tài liệu về quy trình để kiểm tra và chuẩn bị chuyển hướng bất cứ chất thải còn lại nào.
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
   • Ban Quản lý biết và có thể giải thích cách thức các chất thải còn lại đang được cân nhắc dành cho việc chuyển hướng trong tương lai.
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
   • Các bằng chứng để hỗ trợ kế hoạch này.

 

17. Cơ sở của bạn có tái chế nâng cao một số chất thải hoặc đưa chất thải vào hệ thống kinh tế tuần hoàn không?

Tải lên được Đề xuất: Các hình ảnh hoặc sơ đồ quy trình cho thấy loại và lượng chất thải được tái chế thành sản phẩm cùng loại hoặc có giá trị cao hơn

Mục đích của câu hỏi là gì?

Mục đích là để thúc đẩy cơ sở tái chế nâng cao hoặc tái sử dụng chất thải được tạo ra tại cơ sở.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Tái chế nâng cao là quy trình biến đổi các sản phẩm phụ, các vật liệu của chất thải, các sản phẩm không hữu dụng và/hoặckhông mong muốn thành các vật liệu hoặc sản phẩm mới có chất lượng tốt hơn hoặc có giá trị môi trường tốt hơn. 

Việc tái chế các mặt hàng may mặc và vải đã qua sử dụng để sản xuất quần áo mới, làm vải từ các chai nhựa dẻo đã qua sử dụng, và tái chế nâng cao tro than từ phòng của lò hơi để làm gạch là một số ví dụ về việc tái chế nâng cao. Một cơ sở có thể thu hút các nhà cung cấp vật liệu của cơ sở đó, người mua và các nhà thầu quản lý chất thải để tìm các giải pháp sáng tạo để tái chế nâng cao chất thải. 

Điều này sẽ được xác minh như thế nào:

  • Tài liệu bắt buộc
   • Các hồ sơ để cho thấy cơ sở tái chế nâng cao một số chất thải hoặc cho nó trở lại kinh tế tuần hoàn
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
   • Ban Quản lý có thể giải thích cách thức cơ sở tái chế nâng cao một số chất thải hoặc cho nó trở lại vào kinh tế tuần hoàn.
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
   • Các bằng chứng để hỗ trợ việc cơ sở tái chế nâng cao một số chất thải hoặc cho nó trở lại vào kinh tế tuần hoàn 
 • Có Một phần
  • Cơ sở có tài liệu để trình bày một kế hoạch đang được tiến hành dành cho việc thực hiện các quy trình để tái chế nâng cao hoặc cho chất thải của họ vào kinh tế tuần hoàn. 
  • Ban Quản lý đang giám sát kế hoạch hiện có để tái chế nâng cao hoặc cho một số chất thải vào kinh tế tuần hoàn.
  • Các bằng chứng để hỗ trợ một kế hoạch đang được tiến hành để hỗ trợ việc chất thải đang được tái chế nâng cao hoặc cho vào kinh tế tuần hoàn
  • Tài liệu bắt buộc
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.