Theo dõi

Thông tin & Giấy phép của Địa điểm Cơ sở

Loại Cơ sở

Vui lòng chọn tất cả các loại áp dụng.

Ví dụ: Nếu cơ sở của bạn là một cơ sở Cắt-May có xử lý giặt/ướt, thì bạn sẽ chọn cả May và Lắp ráp Sản phẩm Cuối cùng VÀ In hoặc Nhuộm. 

Sản lượng sản xuất hàng năm của cơ sở của bạn là bao nhiêu?

Hãy báo cáo tổng số lượng sản phẩm được vận chuyển trong năm dương lịch vừa qua (không bao gồm các lần từ chối) 

Đơn vị sản lượng hàng năm sẽ được sử dụng cho đường chuẩn cơ bản, mục tiêu và cắt giảm trong các phần Năng lượng, Nước và Phế thải của Higg. Hãy chọn đơn vị mà bạn sử dụng thường xuyên nhất để theo dõi sản lượng tại cơ sở của bạn. Ví dụ, nếu bạn báo cáo sản lượng hàng năm bằng kilogram, bạn sẽ phải chia sẻ ranh giới cơ bản về năng lượng được sử dụng trên mỗi kilogram trong phần Năng lượng và ranh giới cơ bản về nước được sử dụng trên mỗi kilogram trong phần Nước.  

Nếu bạn muốn yêu cầu bổ sung một đơn vị bị thiếu, thì vui lòng truy cập địa chỉ HowtoHigg.org/reques và chọn "Phản hồi" (Feedback) để gửi phản hồi để được xem xét. 

Địa điểm cơ sở của bạn có sử dụng phương pháp tiền xử lý đối với nước ngọt trước khi tiến hành quy trình sản xuất không?

Đề xuất tải lên: Sơ đồ hoặc giấy phép 

Tài liệu tham khảo: https://www.wateractionplan.com/en/web/gestion-del-agua/training#panel_2

Giấy phép

Mục đích của mục này là để xác định tình trạng tuân thủ của bạn với giấy phép môi trường có liên quan. Vui lòng bao gồm tuân thủ bất kỳ quy tắc hoặc quy định nào mà cơ sở của bạn phải tuân thủ như giấy cấp phép, giấy ủy quyền, giấy phép, đăng ký, giấy chứng nhận hoặc tài liệu tuân thủ khác. Các ví dụ về các yêu cầu không phải là giấy phép bao gồm các báo cáo chính phủ hàng năm theo quy định và đăng ký bắt buộc của các hóa chất cụ thể. 

Vui lòng lưu ý rằng phần này KHÔNG ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM. Điều này có nghĩa là bạn không nhận được điểm về tuân thủ. Tuy nhiên, bạn phải tuân thủ để đạt được bất kỳ điểm nào trong Module Môi trường Cơ sở. Nếu bạn trả lời là "Không" cho câu hỏi "Địa điểm nhà máy của bạn có giấy phép hoạt động hợp lệ không?", thì bạn sẽ được điểm KHÔNG cho toàn bộ mô-đun. Điều này là bởi vì phải có một giấy phép hoạt động hợp lệ để ghi điểm trong Mô-đun Môi trường Cơ sở. 

1. Nếu là bắt buộc theo luật pháp, thì địa điểm nhà máy của bạn có giấy phép hoạt động/giấy đăng ký kinh doanh hợp lệ không?

Vui lòng tải lên bản sao giấy phép hoạt động/giấy đăng ký kinh doanh, nếu áp dụng.

Cần phải có giấy phép hoạt động/giấy đăng ký kinh doanh hợp lệ để sử dụng Mô-đun Môi trường Cơ sở – bạn sẽ có thể hoàn thành phần còn lại của Mô-đun nhưng sẽ được điểm KHÔNG cho đánh giá này. 

Mục đích của câu hỏi là gì?

Nhà máy của bạn phải đáp ứng các quy định cơ bản của địa phương trước khi tiến hành hành vi bền vững vượt sự tuân thủ. Câu hỏi này nhằm xác nhận rằng bạn có giấy phép hoạt động/giấy đăng ký kinh doanh hợp lệ trước khi tiếp tục hoàn thành Higg Index. 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Nếu bạn trả lời là "Không" hoặc "Không rõ" cho câu hỏi "Địa điểm nhà máy của bạn có giấy phép hoạt động/giấy đăng ký kinh doanh hợp lệ không?", thì bạn sẽ được điểm KHÔNG cho toàn bộ Mô-đun Môi trường Cơ sở. Điều này là do phải có <glo-partial::giấy phép::glo-partial> hoạt động hợp lệ để ghi điểm trong Module Môi trường Cơ sở. 

Điều này sẽ được xác minh như thế nào:

  • Tài liệu bắt buộc
   • Bản sao của giấy đăng ký kinh doanh mới nhất.
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
   • Ai trong cơ sở có trách nhiệm đảm bảo giấy đăng ký kinh doanh được cập nhật?
   • Thủ tục cập nhật giấy đăng ký kinh doanh là gì?
   • Nếu người chịu trách nhiệm về việc cập nhật giấy đăng ký kinh doanh không có ở văn phòng, thì kế hoạch dự phòng để đảm bảo việc giấy đăng ký kinh doanh được cập nhật là gì?
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
   • Tên trên Giấy đăng ký kinh doanh khớp với tên doanh nghiệp được tìm thấy trên các địa điểm của cơ sở.
   • Tên trên Giấy đăng ký kinh doanh khớp với các mặt hàng văn phòng phẩm hoặc quảng cáo khác liên quan đến công ty có trong cơ sở. 
 • Không áp dụng
  • Tài liệu bắt buộc: Bằng chứng cho thấy rằng giấy phép hoạt động/giấy đăng ký kinh doanh là không bắt buộc theo pháp luật.

 

2. Cơ sở của bạn có nhận được bất kỳ hồ sơ vi phạm môi trường nào do chính phủ đưa ra trong năm 2017? 

Nếu có, thì vui lòng mô tả vi phạm đó và kế hoạch hành động của cơ sở của bạn để cải thiện

Tải lên được đề xuất: Bản sao thông báo vi phạm

Cơ sở của bạn hiện có bất cứ hồ sơ nào trong cơ sở dữ liệu của Viện Môi trường & Công cộng (IPE) không?

Tải lên được đề xuất: hồ sơ cơ sở dữ liệu IPE

Nếu có, cơ sở của bạn có đưa ra phản hồi cho cơ sở dữ liệu và/hoặc thực hiện các bước để xóa (các) hồ sơ khỏi cơ sở dữ liệu không?

Mục đích của câu hỏi là gì?

Nhà máy của bạn phải đáp ứng các quy định cơ bản của địa phương trước khi tiến hành hành vi bền vững vượt sự tuân thủ. Câu hỏi này nhằm xác nhận rằng bạn có một quy trình để quản lý giấy phép địa phương và sự tuân thủ. 

Hướng dẫn Kỹ thuật: 

Hướng dẫn IPE (các Liên kết Tiếng Anh)

Nếu có trụ sở tại Trung Quốc, thì đây là liên kết đến các tài liệu tham khảo của Cơ sở Dữ liệu IPE trong câu hỏi này: http://wwwen.IPE.org.cn/IndustryRecord/Regulatory.aspx.

Loại bỏ hồ sơ:

 • Tài liệu hướng dẫn loại bỏ hồ sơ (Tiếng Anh) (nhấn vào "Cách Tiếp cận để Loại bỏ Hồ sơ" (Approaches to Record Removal)): http://wwwen.ipe.org.cn/GreenSupplyChain/SupplyGCA.aspx
 • Nếu địa điểm của bạn có một hồ sơ vi phạm và muốn cung cấp phản hồi của doanh nghiệp cho IPE và/hoặc thực hiện các bước để loại bỏ hồ sơ đó ra khỏi cơ sở dữ liệu, thì vui lòng liên hệ với IPE@IPE.org.cn. 

Bạn còn bỡ ngỡ với IPE? Để bắt đầu với IPE, vui lòng truy cập các trang thông tin của IPE ở đây:

Hướng dẫn IPE (các Liên kết Tiếng Trung)

Nếu có trụ sở tại Trung Quốc, thì đây là liên kết đến các tài liệu tham khảo của Cơ sở Dữ liệu IPE trong câu hỏi này: http://www.IPE.org.cn/IndustryRecord/Regulatory.aspx

Loại bỏ hồ sơ:

 • Tài liệu hướng dẫn loại bỏ hồ sơ (Tiếng Trung) (nhấn vào "监管记录处理方式"): http://www.ipe.org.cn/GreenSupplyChain/SupplyGCA.aspx
 • Nếu địa điểm của bạn có một hồ sơ vi phạm và muốn cung cấp phản hồi của doanh nghiệp cho IPE và/hoặc thực hiện các bước để loại bỏ hồ sơ đó ra khỏi cơ sở dữ liệu, thì vui lòng liên hệ với IPE@IPE.org.cn. 

Điều này sẽ được xác thực như thế nào:

  • Tài liệu bắt buộc
   • Bản sao của hồ sơ vi phạm do chính quyền ban hành
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
   • Lý do tại sao chính quyền ban hành hồ sơ vi phạm?
   • Các vấn đề được liệt kê trong hồ sơ vi phạm đã được giải quyết chưa? Vui lòng mô tả cách thức và cung cấp bằng chứng (ví dụ như cài đặt và vận hành thiết bị mới, các kết quả kiểm tra cho thấy sự tuân thủ, v.v).
   • Những bước nào đã được thực hiện để giúp cơ sở ra khỏi danh sách IPE? (nếu áp dụng)
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
   • Các bằng chứng của các vấn đề được liệt kê trong hồ sơ vi phạm tại cơ sở
   • Các kế hoạch hành động để giải quyết các vấn đề cùng với nhân viên chịu trách nhiệm và tiến độ được theo dõi
   • Các liên lạc với IPE cho thấy cách vấn đề đang được giải quyết (nếu áp dụng)

3. Vui lòng hoàn thành các câu hỏi sau đây để cung cấp chi tiết về tình trạng tuân thủ và các yêu cầu về giấy phép môi trường của cơ sở của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng giấy phép/cấp phép cho nhà thầu xử lý phế thải độc hại sẽ được yêu cầu trong phần Phế thải.

Hướng dẫn kỹ thuật:

Cần phải duy trì yêu cầu về giấy phép môi trường và tình trạng tuân thủ như là một phần trong các quy trình quản lý môi trường của bạn. Một số ví dụ về giấy phép là:

Giấy phép về không khí

 • Bao gồm các giấy phép hoặc các yêu cầu đối với khí thải từ các bộ phận phụ trợ (các nồi hơi, các máy phát điện chạy bằng dầu diesel, v.v)

Giấy phép về hóa chất có thể bao gồm:                                                                   

 • Các yêu cầu đối với giấy phép quản lý hoá chất hoặc thỏa thuận, ví dụ như danh sách hoá chất đã được phê duyệt, hệ thống phân loại hóa chất, các quy trình xử lý hóa chất an toàn hoặc loại bỏ hóa chất (Hướng dẫn Quản lý Hóa chất ZDHC)
 • Sự tuân thủ theo REACH (Hướng dẫn Quản lý Hóa chất ZDHC)
 • Bao gồm sự tuân thủ hoặc tất cả các luật/quy định/giấy phép cần thiết cho các hóa chất cụ thể. Ví dụ: Potassium Permanganate (Thuốc Tím) được kiểm soát trong việc mua và đăng ký với cơ quan cảnh sát là bắt buộc ở một số địa điểm. Đây không phải là một giấy phép mà là đăng ký theo yêu cầu của pháp luật – do đó nó phải được bao gồm ở đây.                                                          

Điều này sẽ được xác nhận như thế nào:

 • Tài liệu bắt buộc
  • Bản sao của TẤT CẢ các giấy phép/đăng ký áp dụng cho cơ sở
 • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
  • Ai trong cơ sở có trách nhiệm đảm bảo các giấy phép được cập nhật?
  • Thủ tục cập nhật các giấy phép là gì?
  • Nếu người chịu trách nhiệm về việc cập nhật các giấy phép không có ở văn phòng, thì kế hoạch dự phòng để đảm bảo việc giấy phép được cập nhật là gì? 
 • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
  • Tên doanh nghiệp trên giấy phép khớp với tên của cơ sở.
  • Địa chỉ trên các giấy phép khớp với địa điểm của cơ sở.
Bài viết này có hữu ích không?
6 trên 6 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.