Takip et

Atık su

Atıksu, düzgün bir şekilde yönetilmez, arıtılmaz ve boşaltılamazsa çevredeki doğal sistemler ve topluluklar için kirlilik ve kontaminasyona önemli katkıda bulunabilir. Tüm tesislerde bir çeşit atık su bulunur:

 • Evde kullanım: tuvaletler, duşlar, mutfaklar, temizlik vb..
 • Sanayisel kullanım: üretim, yağlama, soğutma, kompresör veya kazanlardan boşaltma, bakım, temizlik üretim makineleri vb. 

Değerlendirme sorularını cevaplamadan önce, tesisinizin atıksu arıtımı ve boşaltma yaklaşımını tanımlamanız istenecektir. Aşağıdaki kullanım ve arıtma yöntemleri tesisiniz için hangi Atık su sorularının iletilmesi gerektiğini belirleyecektir:

 • Sanayi ve / veya evsel atık su?
 • Sahada arıtma, saha dışında arıtma, hem sahada hem saha dışında arıtma veya Sıfır Sıvı Boşaltımı? 

Higg Atık Su Bölümü sizden aşağıdakileri ister:

 • Endüstriyel ve / veya domestik operasyonlardan üretilen atıksu miktarının izlenmesi
 • En son kalite testinde ZDHC Atık Su Kuralları gibi izinlere veya endüstri standardına/standartlarına uymayan tüm Atık Su kalite parametrelerinin rapor edilmesi
 • Tesis dışı atıksu arıtma tesisinin (varsa) adını ve kalite sonuçlarını bildirme
 • Düzenli arıtma başarısız olursa yedek işlemin açıklanması (varsa)
 • Uygun çamur boşaltımının sağlanması (varsa)
 • Tesisinizin proses atık suyunu proses suyu olarak tekrar kullanıp kullanmadığını ve / veya geri dönüşümünü sağlayıp sağlamadığını bildirme (varsa)

Atık Suya Giriş

Bu bölüm, tesisinizde yeniden kullanılması planlanmayan bir sahadan ayrılan suya atıfta bulunmaktadır. Atıksular uygun bir şekilde ele alınmaz, depolanmaz, aktarılmaz, arıtılmaz ve / veya yok edilmezse çevre kirliliğinin önemli bir nedeni olabilirler. 

Tesisiniz, operasyonlarının herhangi bir aşaması için su kullanıyorsa, bir takım endüstriyel atık su veya sıvı atımı olacaktır. Bu, endüstriyel işleme, yağlama, soğutma, bakım, temizlik ve evde kullanım gibi (örneğin yurtlar, banyolar, duşlar, mutfaklar) tesisinizin alanındaki tüm üretim ve / veya ticari faaliyetleri kapsar. Bunlardan herhangi biri bir tesiste bulunuyorsa, saha bir şekilde atıksu ve buna bağlı boşaltımlar ve atıklar içerir. 

Atık su boşaltımı çeşitli şekillerde meydana gelebilir:

 • endüstriyel, tarımsal veya ticari süreçlerin çeşitli aşamalarından kaynaklanan proses atık suları (veya "ticaret");
 • soğutma atık suyu veya diğer kontaksız atık su (örneğin, yıkama soğutucuları);
 • istim‐boşaltma (örneğin, kompressörlerden, kazanlardan);
 • sıhhi / evsel atık su (örneğin, tuvaletler, lavabolar vb.). 

Diğer türlü sıvı boşaltımları aşağıdakileri içerir:

 • çatılardan, sabit duran alanlardan, park yerlerinden vb., yağmur suyu akışı (bazen yüzey suyu akışı olarak da anılır);
 • ateş suyu 

Atıksuların idaresi için en uygun veya etkili seçeneklerle ilgili kararlar (örneğin yerinde arıtma, yeniden kullanım için saha dışında arıtma seçenekleri vb.), aşağıdakileri de içeren bir dizi faktöre bağlı olacaktır:

 • Tesis lokasyonu
 • Harici altyapının mevcudiyeti
 • Üretilen atıksuyun hacmi
 • Atık suyun içeriği
 • Sahada‐(veya‐saha dışında) arıtılan atık suyun yeniden kullanımı
 • Maliyet
 • Yerel düzenleyicilerin koşulları 

Arıtılacak olan atık suyun miktarı ve kalitesi arıtım veya boşaltım opsiyonlarını bahsi geçen atık su kaynağı için etkileyecek/yönetecektir. Örneğin, aşağıda belirtilenler arasında önemli farklar olabilir:

 • Atık su hacmi ve akış debisi
 • Toplam askıdaki katı maddelerin (TSS) içeriği
 • Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ)
 • Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ)
 • Potansiyel Zehirlilik (örneğin, kimyasal maddeler, ilaçlar / antibiyotikler vb.)
 • Ağır metal içeriği (örneğin antimon, arsenik, kadmiyum, krom, kobalt, bakır, siyanür, kurşun, civa, nikel, çinko vb.)
 • pH (asitlilik/alkalinite)
 • Renk
 • Sıcaklık
 • Yüzey aktif maddeler
 • Nitrojen ve fosfor içeriği
 • Yağ ve makine yağı, diğerlerinin yanı sıra

Yerinde atık su arıtımı, yalnızca fabrika tarafından kullanılan ve yönetilen atık su arıtma tesisidir. Yerinde işlemden geçirildikten sonra, atık su ilgili sınırları yerine getirebilir ve doğrudan çevreye ya da saha dışındaki bir 3. parti arıtma tesisine (kısmi yerinde arıtma olarak bilinir) boşaltılabilir.

Tesis dışı atık su arıtımı, ikiden fazla kirletici madde boşaltan kurum için atık sularını toplamak suretiyle atıksu arıtma hizmeti veren üçüncü taraf bir teşebbüs veya kuruluştur ve direkt olarak çevreye boşaltılan atıksular ilgili limitlere uygun olmalıdır. Tesis dışı arıtım, kamu atıksu arıtma tesisi, bölgesel atık su arıtma tesisi (örneğin, sanayi parkı, sanayi bölgesi vb.) olabilir. 

Sıfır-sıvı boşaltma (ZLD), tüm atık suyun saflaştırıldığı ve geri dönüştürüldüğü bir su arıtma prosesidir. Bu nedenle, arıtma döngüsünün sonunda sıfır boşaltım bırakır. ZLD, ultrafiltrasyon, ters ozmoz, buharlaştırma / kristalleştirme ve fraksiyonel elektrodeiyonizasyon içeren gelişmiş bir atıksu arıtma yöntemidir. (Kaynak: http://www.aquatech.com/solutions/zero-liquid-discharge/) 

Endüstri Standartlarına Referans

Ortak organizasyonlarımızın bir tanesi olan Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) grubu, atık suyun yönetilmesi ve sektörün tehlikeli kimyasalların sıfır boşaltımı hedefine doğru yönlendirilmesi için bir rehber olarak sektörümüz tarafından kullanılması için bir Atıksu Rehberi geliştirdi. FEM 3.0'da sektör standartlarından bahsedilecektir ve ZDHC Atık Su Kuralları bu standartlardan biridir.  

Atık Su - Seviye 1

1. Tesisiniz endüstriyel atık su hacmini takip ediyor mu?

·      Tesisinizden 2017 yılında boşaltılan toplam endüstriyel atık su miktarı nedir?

·      Endüstriyel atık su hacmini takip etmek için hangi yöntem kullanılmıştır?

·      Ölçüm sıklığı nedir?

·      Tesisinizin endüstriyel atık su için nihai boşaltım noktası nedir?

Önerilen Yükleme: Yıllık atık su üretim izleme kaydı (nitelik ve nicelik) 

Üretilen atık su boşaltılan, yeniden elde edilen/geri işlenen veya tesisinizde yeniden kullanılan suyu içerir. Lütfen işletmenizin tesisinde atık su üretiminde, evsel kullanım dahil, gerçekleştirilen tüm üretim ve/veya ticari faaliyetleri ve aynı zamanda yurtlar, banyolar, duşlar ve mutfaklardan gelen atık su/atık maddeleri dahil edin. 

Sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı, tesiste ne kadar atık su üretildiğini ve bunların nereye boşaltıldığını tesisin bildiğinden emin olmaktır. Tesisler bu soruyu cevaplandırarak atık su hacmini nasıl izlediklerini ve yönettiklerini gösterebilirler. Hacminizi bilmek, uygun arıtma seçenekleri hakkında kararlar almak için önemli bir ilk adımdır. 

Atık su takibi, bir tesisin günlük operasyonlarını tam olarak görebilmenizi ve hangi operasyonların Atıksu hacimlerini etkilediğini anlamayı sağlar Atık su hacminizi bilmek, doğrudan ekolojik etki ve operasyonel maliyetlerle bağlantılıdır. Tesislerin çoğu proses atıksuyu izler, ancak evsel atık su boşaltımlarının takibi de önemlidir. Tüm evsel atık su kaynaklarını göz önünde bulundurun: duşlar, musluklar, tuvaletler, lavabolar, mutfaklar, bulaşık makineleri, buz yapıcılar atıksuların hacmine ve kalitesine katkıda bulunur. Tam anlamıyla operasyonda olan bir tesisin atık suyunun maksimum hacminin belirlenmesi, atık su arıtım tasarımını ve operasyonlarını etkiler 

Teknik Rehberlik:

 • Üretilen atık su boşaltılan, yeniden elde edilen/geri işlenen veya tesisinizde yeniden kullanılan suyu içerir.
 • Lütfen cevap verirken tesisinizin atık su üretim sürecinde, ev kullanımı da dahil olmak üzere, yurtlardaki atık su / atık (örneğin, banyo, duş, mutfak) da dahil olmak üzere tüm üretim ve / veya ticari faaliyetleri dahil edin.
 • Her bir kaynak için aşağıda belirtilen maddeleri listeleyin:
  • Tesisinizde ne tür atık sular boşaltılmaktadır? (örneğin Endüstriyel)
  • Miktar:
   • Sanayi: 20.000 m3 (Son işlemden çıkan proses atığı)
   • Evsel su: 19.000 m3 (Tuvaletlerden, yurttaki duşlardan çıkan su)
  • Tesisiniz ne sıklıkla atık su hacmini ölçüyor? (Haftalık)
  • Tesisiniz atık su hacmini ölçmek için hangi metodolojiyi kullanıyor? (Su sayacı)
  • Nihai Boşaltma Noktası (Tesis dışındaki 3. taraf arıtma tesisi) 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet için Beklentiler
  • Gerekli belgeler
   • Tesisiniz, atık suyun tüm kaynakları için son takvim yılı içinde tesisinizde üretilen atık suları izledi
   • Yıllık atık su üretim izleme kaydı
   • Yıllık atık su üretim izleme kaydının doğruluğunu onaylayacak sayaç okumaları veya hizmet faturaları
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Atık su / atık, bir Atık su / atık arıtma tesisine yönlendirildi mi veya boşaltılmadan önce arıtılıyor mu?
   • Yüzey suyu / fırtına suyu drenajları için kontaminasyon ve tıkanmalar önlenmiş mi?
   • Atıksu / atıksu boşaltımlarını yönetmek için oluşturulan prosedürler takip ediliyor mu? (örneğin atık suyun, faaliyetlerin yönetilmesi vb.)
   • Dökülme veya çevre sızıntıları var mı?
   • Suyun toplandığı ve aynı zamanda izlendiği kazan boşaltma ve diğer membran temizleme faaliyetleri mi?
   • Debimetreler yerinde ve çalışır (tesis "metre" yöntemini seçtiyse), kalibre edilmiş ve erişilebilir durumda mıdır?
   • Kanıt olarak debimetrelerin bir resmi, saha denetimi sırasında çekilmelidir
   • Tahmini veriler söz konusu olduğunda, lütfen su dengesinin mevcut debimetreler, dengeleme deposu hacimleri, akış hızı zamanlaması vb. faktörler bazında ele alındığını doğrulayın.
   • Gelen sular ve boşaltım tahminleri için faturaları doğrulayın 

2. Tesisiniz evsel atık su hacmini takip ediyor mu?

·      Tesisinizden 2017 yılında boşaltılan toplam evsel atık su miktarı nedir?

·      Evsel atık su hacmini takip etmek için hangi yöntem kullanılmıştır?

·      Ölçüm sıklığı nedir?

·      Tesisinizin evsel atık su için nihai boşaltım noktası nedir?

Önerilen Yükleme: Yıllık atık su üretim izleme kaydı (nitelik ve nicelik)

Üretilen atık su boşaltılan, yeniden elde edilen/geri işlenen veya tesisinizde yeniden kullanılan suyu içerir. Lütfen işletmenizin tesisinde atık su üretiminde, evsel kullanım dahil, gerçekleştirilen tüm üretim ve/veya ticari faaliyetleri ve aynı zamanda yurtlar, banyolar, duşlar ve mutfaklardan gelen atık su/atık maddeleri dahil edin. 

Sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı, tesiste ne kadar atık su üretildiğini ve bunların nereye boşaltıldığını tesisin bildiğinden emin olmaktır. Tesisler bu soruyu cevaplandırarak atık su hacmini nasıl izlediklerini ve yönettiklerini gösterebilirler. Hacminizi bilmek, uygun arıtma seçenekleri hakkında kararlar almak için önemli bir ilk adımdır. 

Atık su takibi, bir tesisin günlük operasyonlarını tam olarak görebilmenizi ve hangi operasyonların Atıksu hacimlerini etkilediğini anlamayı sağlar Atık su hacminizi bilmek, doğrudan ekolojik etki ve operasyonel maliyetlerle bağlantılıdır. Tesislerin çoğu proses atıksuyu izler, ancak evsel atık su boşaltımlarının takibi de önemlidir. Tüm evsel atık su kaynaklarını göz önünde bulundurun: duşlar, musluklar, tuvaletler, lavabolar, mutfaklar, bulaşık makineleri, buz yapıcılar atıksuların hacmine ve kalitesine katkıda bulunur. Tam anlamıyla operasyonda olan bir tesisin atık suyunun maksimum hacminin belirlenmesi, atık su arıtım tasarımını ve operasyonlarını etkiler. 

Teknik Rehberlik:

Evsel atık suyun debisinin ve boşaltım hacminin takibi nadir bir uygulama değildir. Bunu isteyerek aradığımız davranış, bir tesisin ne kadar suyun boşa gittiğini / tesislerinden ayrıldığını anladığını göstermek ve bu hacmi tesisinizdeki su kullanımının değerlendirmesine uyguladıklarını göstermektir.  

Evsel atık su boşaltım ölçüm verileri veya gerçek boşaltım verileri mevcut değilse, fabrika, (satın alınan tüm tatlı suyun atık su boşaltım miktarına eşdeğer olduğu varsayımıyla), tatlısu alımıyla atık su boşaltım tahminini göz önünde bulundurabilir. 

Bir tesisteki su kullanımı, kişi sayısı, tesis türleri, mutfak, tuvalet, duş, sulama vb. Ile tahmin edilebilir. Örneğin, kişi sayısı, tuvalet / lavabo / mutfak / sulama / sızıntı yüzdesi (örneğin, http://www.ca.kohler.com/savewater/calculators/commercial.htm#top) bazında evsel atık su üretimini tahmin etmek için kullanılan otomatik atıksu hesaplama aracı 

Bununla birlikte, tahmin yöntemleri mevcutsa, girdi ve kullanımla karşılaştırıldığında çıktı anlayışı olmadan, görünmeyen önemli sızıntılar potansiyel olarak saptanamayabilir. 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet için Beklentiler
  • Gerekli belgeler
   • Tesisiniz, atık suyun tüm kaynakları için son takvim yılı içinde tesisinizde üretilen atık suları izledi
   • Yıllık atık su üretim izleme kaydı
   • Yıllık atık su üretim izleme kaydının doğruluğunu onaylayacak sayaç okumaları veya hizmet faturaları
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Atık su / atık, bir Atık su / atık arıtma tesisine yönlendirildi mi veya boşaltılmadan önce arıtılıyor mu?
   • Yüzey suyu / fırtına suyu drenajları için kontaminasyon ve tıkanmalar önlenmiş mi?
   • Atıksu / atıksu boşaltımlarını yönetmek için oluşturulan prosedürler takip ediliyor mu? (örneğin atık suyun, faaliyetlerin yönetilmesi vb.)
   • Dökülme veya çevre sızıntıları var mı?
   • Suyun toplandığı ve aynı zamanda izlendiği kazan boşaltma ve diğer membran temizleme faaliyetleri mi?
   • Debimetreler yerinde ve çalışır (tesis "metre" yöntemini seçtiyse), kalibre edilmiş ve erişilebilir durumda mıdır?
   • Kanıt olarak debimetrelerin bir resmi, saha denetimi sırasında çekilmelidir
   • Tahmini veriler söz konusu olduğunda, lütfen su dengesinin mevcut debimetreler, dengeleme deposu hacimleri, akış hızı zamanlaması vb. faktörler bazında ele alındığını doğrulayın.
   • Gelen sular ve boşaltım tahminleri için faturaları doğrulayın

 

3. Tesisiniz toplam (endüstriyel ve evsel) atık su hacmini takip ediyor mu?

·      Tesisinizden 2017 yılında boşaltılan birleşik atık su miktarı nedir?

·      Birleşik atık su hacmini izlemek için hangi yöntem kullanılmıştır?

·      Ölçüm sıklığı nedir?

·      Tesisinizin birleşik atık su için nihai boşaltım noktası nedir? 

Önerilen Yükleme: Yıllık atık su üretim izleme kaydı (nitelik ve nicelik)

Üretilen atık su boşaltılan, yeniden elde edilen/geri işlenen veya tesisinizde yeniden kullanılan suyu içerir. Lütfen işletmenizin tesisinde atık su üretiminde, evsel kullanım dahil, gerçekleştirilen tüm üretim ve/veya ticari faaliyetleri ve aynı zamanda yurtlar, banyolar, duşlar ve mutfaklardan gelen atık su/atık maddeleri dahil edin. 

Sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı, tesiste ne kadar atık su üretildiğini ve bunların nereye boşaltıldığını tesisin bildiğinden emin olmaktır. Tesisler bu soruyu cevaplandırarak atık su hacmini nasıl izlediklerini ve yönettiklerini gösterebilirler. Hacminizi bilmek, uygun arıtma seçenekleri hakkında kararlar almak için önemli bir ilk adımdır. 

Atık su takibi, bir tesisin günlük operasyonlarını tam olarak görebilmenizi ve hangi operasyonların Atıksu hacimlerini etkilediğini anlamayı sağlar Atık su hacminizi bilmek, doğrudan ekolojik etki ve operasyonel maliyetlerle bağlantılıdır. Tesislerin çoğu proses atıksuyu izler, ancak evsel atık su boşaltımlarının takibi de önemlidir. Tüm evsel atık su kaynaklarını göz önünde bulundurun: duşlar, musluklar, tuvaletler, lavabolar, mutfaklar, bulaşık makineleri, buz yapıcılar atıksuların hacmine ve kalitesine katkıda bulunur. Tam anlamıyla operasyonda olan bir tesisin atık suyunun maksimum hacminin belirlenmesi, atık su arıtım tasarımını ve operasyonlarını etkiler. 

Teknik Rehberlik:

 • Üretilen atık su, boşaltılan, geri kazanılan / geri dönüştürülen veya tesisinizde yeniden kullanılan suyu içerir.
 • Lütfen cevap verirken tesisinizin atık su üretim sürecinde, ev kullanımı da dahil olmak üzere, yurtlardaki atık su / atık (örneğin, banyo, duş, mutfak) da dahil olmak üzere tüm üretim ve / veya ticari faaliyetleri dahil edin.
 • Her bir kaynak için aşağıda belirtilen maddeleri listeleyin:
  • Tesisinizde ne tür atık sular boşaltılmaktadır? (örneğin Birleştirilmiş Evsel ve Endüstriyel)
  • Miktar:
   • Birleştirilmiş endüstriyel ve evsel: 39.000m3 (son işlemden çıkan proses atığı ile tuvalet ve yurtlardaki duşlardan gelen suların birleştirilmesi)
  • Tesisiniz ne sıklıkla atık su hacmini ölçüyor? (Haftalık)
  • Tesisiniz atık su hacmini ölçmek için hangi metodolojiyi kullanıyor? (Su sayacı)
  • Nihai Boşaltma Noktası (Tesis dışındaki 3. taraf arıtma tesisi) 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet için Beklentiler
  • Gerekli belgeler
   • Tesisiniz, atık suyun tüm kaynakları için son takvim yılı içinde tesisinizde üretilen atık suları izledi
   • Yıllık atık su üretim izleme kaydı
   • Yıllık atık su üretim izleme kaydının doğruluğunu onaylayacak sayaç okumaları veya hizmet faturaları
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Atık su / atık, bir Atık su / atık arıtma tesisine yönlendirildi mi veya boşaltılmadan önce arıtılıyor mu?
   • Yüzey suyu / fırtına suyu drenajları için kontaminasyon ve tıkanmalar önlenmiş mi?
   • Atıksu / atıksu boşaltımlarını yönetmek için oluşturulan prosedürler takip ediliyor mu? (örneğin atık suyun, faaliyetlerin yönetilmesi vb.)
   • Dökülme veya çevre sızıntıları var mı?
   • Suyun toplandığı ve aynı zamanda izlendiği kazan boşaltma ve diğer membran temizleme faaliyetleri mi?
   • Debimetreler yerinde ve çalışır (tesis "metre" yöntemini seçtiyse), kalibre edilmiş ve erişilebilir durumda mıdır?
   • Kanıt olarak debimetrelerin bir resmi, saha denetimi sırasında çekilmelidir
   • Tahmini veriler söz konusu olduğunda, lütfen su dengesinin mevcut debimetreler, dengeleme deposu hacimleri, akış hızı zamanlaması vb. faktörler bazında ele alındığını doğrulayın.
   • Gelen sular ve boşaltım tahminleri için faturaları doğrulayın

 

4. Lütfen hangi atık su rehberi/rehberlerine göre bildirim yaptığınızı belirtin:

●      İzin

●      Atık su Standardı (örneğin, ZDHC Atık su Kuralları veya diğerleri)

Her bir rehber için iyileştirme için eylem planları da dahil bulunan tüm tespitler için detaylı bilgi sağlayın. Eğer bir atık su kılavuzuna bildirim yapıyorsanız, daha yüksek düzeyde atık su performansı elde etmeniz nedeniyle ek puan verilecektir. Lütfen atık su kılavuzları hakkında daha detaylı bilgi için Nasıl Higg Yapılır bölümüne bakınız. 

Yüklenenler: Test raporu/raporları

Eğer İzin seçilmiş ise:

●      Tesisiniz izin ve/veya sözleşmesel taahütlerine uyuyor mu?
Örneğin saha dışı atık su arıtım tesisi ile

●      Eğer evet ise, lütfen izninizin bir kopyasını yükleyin

●      Eğer evet ise, test sonuçlarını yükleyin

Hayır ise, tespitleri listeleyin ve eylem planını tanımlayın. 

Eğer Atık Su Standardı (örneğin ZDHC Atık Su Kuralları veya diğerleri) seçilmiş ise:

●      Hangi atık su standardını kullanıyorsunuz?

●      ZDHC Atık Su Kılavuzu

●      BSR

●      IPE

●      Müşteri/Marka

●      Eğer diğer ise, lütfen tanımlayın

Eğer BSR, IPE, Müşteri/Marka veya Diğer seçilmiş ise: 

Standart içerisinde belirtilen tüm parametreleri test ettiniz mi ve bunlara uyum sağladınız mı? 

Eğer ZDHC Atık Su Kuralları seçilmiş ise:

Kılavuz içerisinde belirtilen tüm parametreleri test ettiniz mi ve bunlara uyum sağladınız mı?

2017 yılı içerisinde ZDHC Atık Su Kılavuzları bazında tesisiniz genel parametreleri hangi düzeyde yerine getirdi?

Test sonuçlarınız aynı zamanda Tablo 2A-N Kimyasal Gruplar ile belirtilen parametrelerin tespit edilmediğini belirtiyor mu? 

Tesis, izinlere uygunsa, fabrikanız yalnızca Seviye 2 ve 3'e geçecektir.

Sorunun amacı nedir?

Bu soru, tesisinizin mevcut performansını atık su kalitesiyle anladığından emin olmak için hazırlanmıştır. Bu soruda bildirilen veriler, 2. seviyedeki performansı daha yüksek bir standarda karşı bilgilendirmeye yardımcı olacaktır. 

Tesisiniz tarafından boşaltılan suyun kalitesi, ekolojik etkiye ve işletme maliyetlerine doğrudan bağlıdır. Aynı zamanda, bir tesisteki uyum ile birlikte endüstriyel kuruluşun şeffaflığı için potansiyel açıklama gereklilikleriyle doğrudan ilgilidir. 

Opsiyonel ZDHC Atık Su Kuralları nelerdir?

Sıfır Tehlikeli Kimyasal Tahliyesi (ZDHC) Atık Su Rehberi, bazı markaların müşterilerine gerekli kıldığı OPSİYONEL bir kılavuzdur. Müşterilerinizden ZDHC'yi duymadıysanız, lütfen bu referansı dikkate almayın - WW-2.1 için tablodaki son sütuna cevap yazmazsanız, CEZALANDIRILMAYACAKSINIZ. 

Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Boşaltılması (ZDHC) Programı, tekstil ve ayakkabı endüstrisi için atık su kalitesinde ortak bir beklenti olan ZDHC Atık Su Kuralları  belgesini yayınlayan markalar, değer zinciri üyeleri ve iştirakçilerinin bir birliğidir. ZDHC hakkında daha fazla bilgi için, websitelerini ve kılavuzlarını bu adresten inceleyebilirsiniz: http://www.roadmaptozero.com/news/post/ZDHC-releases-wastewater-guidelines-to-coordinate-industry-efforts-eliminate-hazardous-chemicals/  

Teknik Rehberlik:

1) Tespit yaptıklarınız / limitin üstünde olan tüm parametreleri bildirin. Veri raporlamasını teşvik etmek yerine, yalnızca eylemlere öncelik verebilmek adına atıksu sorunları hakkında bilgi toplamaya çalışıyoruz. 

2) İzinler için:

 • İzinleri Seçin
 • Yerine getirilmeyen parametreler için sonuçları girin (tür numarası ve birim seçin).
 • İzin veya standart tarafından gerekli kılınan limiti girin (örneğin ZDHC Atık Su Kuralları içerisinde Temel seviyede listelenen limitler)

3) Atık Su için:

 • Kullanılan standardı seçin
 • Yerine getirilmeyen parametreler için sonuçları girin (tür numarası ve birim seçin).
 • İzin veya standart tarafından gerekli kılınan limiti girin (örneğin ZDHC Atık Su Kuralları içerisinde Temel seviyede listelenen limitler)
 • ZDHC Atıksu Standardı'nı seçerseniz, ZDHC Atık Su Kuralları Kılavuzu'nda listelenen test parametrelerinin tesisinizin Atıksu testi raporunda belirlenip belirlenmediğine ilişkin ek bir SKORLANMAMIŞ soru setini yanıtlamanız istenecektir. Herhangi bir detoks parametresinin algılanması durumunda gelen su testinin de yapılması önerilir. 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Gerekli belgeler
  • Tesis tarafından takip edilen parametreleri gösteren atık su test raporu (Arıtılmış atık su ve işlenmemiş atık su)
  • Parametrelerin kaydedildiğini ve analiz edildiğini gösteren belgeler
  • Numune prosedürleri belgesi
 • Görüşmede sorulacak sorular
  • Önemli çalışanlar tesisteki atık su boşaltım noktalarını biliyor mu?
  • Atıksu düzgün boşaltılmazsa çalışanların yönetime bunu bildirmesi için bir mekanizma var mı?
  • Örnek prosedürler ile ilgilenen önemli çalışanlar düzgün bir şekilde eğitim almışlar mı? Ne kadar sıklıkta?
 • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
  • Atık su alan su birikintileri / çukurların durumu iyi ve sağlam mı?
  • Yüzey suyu / fırtına suyu drenajları için kontaminasyon ve tıkanmalar önlenmiş mi?
  • Atık su / Atık su boşaltımlarını yönetmek için oluşturulan prosedürler takip ediliyor mu? (örneğin atık suyun, faaliyetlerin yönetilmesi vb.)
  • Lütfen, ETP'nin her bir arıtım basamağı için resim sunun 
 • Kısmi Evet
  • Gerekli belgeler
   • Bu tablo, tesis için verilen kısmi puanları otomatik olarak üretir.
   • Tesiste izlenen parametreleri gösteren atık su test raporu
   • Parametrelerin kaydedildiğini ve analiz edildiğini gösteren belgeler
   • Numune prosedürleri belgesi
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • İzlenen ürünler için yukarıdaki evet bölümündeki tüm mülakat soruları
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • İzlenen ürünler için yukarıdaki evet bölümündeki tüm mülakat soruları
   • Lütfen, ETP'nin her bir arıtım basamağı için resim sunun

 

5. Saha dışındaki atık su arıtma tesisinin ismi ve iletişim bilgileri bulunuyor mu?

●      İsim:

●      Adres:

●      Aidiyet:

●      Atık su arıtma tesisi ile imzalanan sözleşmenin kopyası var mı?

o      Lütfen eğer mevcut ise belgeleri yükleyin 

Yükleyin: a) Saha dışı atık su arıtım tesisi ile imzalanan kontrat; b) Tesisiniz için saha dışı atık su arıtım tesisine boşaltım yapabileceğinizi gösteren bir izin

Bu bilgiler önemlidir çünkü düzgün olmayan arıtımdan kaynaklanan çevresel kirlilik sorunun nereden kaynaklandığından bağımsız olarak ele alınmalıdır. Bu bilgi, fabrikanıza, topluma ve yerel işletmelere bir arıza durumunda kazara çevre kirliliği oluşmasını önlemenize veya temizlemenize yardımcı olabilir. 

Atık su arıtma tesisinizi biliyorsanız ve bir sözleşme yükleyebiliyorsanız tam puan alırsınız. Lütfen Çin'deki tüm fabrikalar için doğrulama sırasında bir sözleşme gerekeceğine dikkat edin. 

Sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı, tesisin bir ilişki kurması ve atıksu arıtma tesisi ile iletişim kurabilmesidir. Bu, sorun gidermeyi de sağlar ve sürekli iyileşmeyi destekler. 

Bu bilgi önemlidir, çünkü arıtım problemlerinden kaynaklanan çevre kirliliği, sorunun nereden kaynaklandığına bakılmaksızın ele alınmalıdır. Bu bilgi, başarısızlık durumunda topluluğun ve işletmelerin kaza sonucu meydana gelen çevre kirliliğini önlemesine veya temizlemesine yardımcı olabilir. 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet için Beklentiler
  • Gerekli belgeler - izin bölümünde zaten kontrol edildi
   • Saha dışı atık su arıtım tesisi ile sözleşme imzalandı
   • Tesisinizin, saha dışı atıksu arıtma tesisine boşaltma iznininin bulunduğunu gösteren bir izin
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Düzen, arıtma türü (birincil, ikincil, üçüncül vb.) gibi daha dışındaki atıksu arıtma tesisinin temel bilgilerini kontrol edin.
   • Yönetim üçüncü taraflar dışındaki saha dışı arıtma tesisi ile sözleşmeyi yenilemek için bir süreç uyguluyor mu?

 

6.  Tesisinizde atık sulara ilişkin bir acil durum meydana gelmesi halinde uygulanabilecek bir yedek plan bulunuyor mu?

Tesisinizin atık su yedek planına dahil edilen tüm stratejileri seçin

●      Üretimin Acil Sonlandırılması

●      Bekleme Tankı

●      Tesisinizdeki bekleme tankının boyutu nedir?

●      İkincil Arıtma

●      Saha Dışı Su Arıtma Tesisine Boşaltım

●      Diğer Yedek Süreç

●      Eğer diğer ise, lütfen tanımlayın

●      Lütfen eğer mevcut ise belgeleri yükleyin

Tesisinizin günlük atık su arıtım kapasitesi nedir?

Yükleyin: Tesis tarafından boşaltılan ortalama günlük atık su miktarını arıtmak için yeterli olan belgelendirilmiş yedek süreç.

Arıtılmamış atık maddelerin yerel ortama boşaltılmasını önlemek için bir atık su arıtım hatası meydana gelmesi halinde tesisinizin yedek planının olması kritik öneme sahiptir. Ortalama günlük kapasitenizi karşılayabilecek bir yedek prosesiniz yoksa puan alamaz veya Seviye 1'i tamamlayamazsınız. 

Sorunun amacı nedir?

Bu soru, arıtma işleminin, arıtılmamış atığın boşaltılmasını önlememesi durumunda bir acil durum planını teşvik eder. Uyguladığınız bir yedekleme işleminiz yoksa, 1. Seviyeyi tamamlayamazsınız çünkü bir hata durumunda kazara çevre kirliliğini önlemek açısından bu kritik önem taşır. 

Bu, bir arıza durumunda kaza sonucu çevre kirliliğini önlemek için kritik önem taşır. 

Teknik Rehberlik:

Tesisin, acil durumlara müdahale edebilmek için acil durum planı hazırlaması ve belgelemesi gerekir. Atıksu arıtma kapasitesini günlük olarak ve depolama tankının büyüklüğünü bilmek önemlidir (eğer tesiste depolama tankı varsa). Acil durum esnasında atıksuyu tutup tutamayacağınızı belirlemek için bu bilgiler atık su miktarlarıyla karşılaştırılmalıdır. Depolama tankları özel yedekleme tedbirleri için düşünülmemelidir. 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Tesis sahası tarafından boşaltılan günlük ortalama atık su miktarını arıtmak için yeterli yedekleme işlemi belgelendirilmiştir. Bu, acil durumda üretimin kapatılmasına ilişkin prosedürleri ve / veya arıtım türünü, arıtımın mevcudiyetini, arıtımın tekrar başlatılmasına ilişkin prosedürleri, bu operasyonları gerçekleştirmek için sorumlu kişi veya kişileri vb. özetlemelidir.
   • Yedek arıtım seçenekleri ve kapasitesini açıklayan herhangi bir şema
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Atıksu arıtımından sorumlu kilit çalışan, yedekleme planının ne olduğunu açıklayabilir ve bunun nasıl ve ne zaman yürürlüğe konacağını gösterebilir.
   • Bu yedek sisteme ihtiyaç duyuldu mu? Ne zaman ve neden?
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Belgelenen yedekleme planını isteyin ve alanın plana göre önceden ayarlanmış olup olmadığını kontrol edin
   • Planın, ekipmanın (eğer sahada ise) ve/veya sözleşmenin (saha dışı ise) bir resmini çekin

 

7. Tehlikeli çamur (kimyasal/endüstriyel) uygun şekilde mi bertaraf ediliyor? 

Çamurunuz nasıl imha ediliyor?

●      Tehlikeli Atık Arıtımı

●      Yakılan kontrollü koşullar

●      Katı Atık Sahasına Boşaltılmış

●      Açıkta yakma

●      Harmanlanmış Yakıt

●      Kompost

●      Gübre (toprağa uygulanan) 

Önerilen Yükleme: a) Çamur analizi veya test sonuçları (eğer tehlikeli değilse seçilir); b) Uygun şekilde elden çıkarma veya kara uygulaması için izin veya belgeler.

           

Eğer tehlikeli çamur varsa, ruhsatlı bir tehlikeli atık yüklenicisi aracılığıyla veya düzgün şekilde kontrol edilen koşullar altında yakma suretiyle bertaraf edilmesi gerekir.

Sorunun amacı nedir?

İşlemlerinizde herhangi bir kimyasal veya endüstriyel tehlike olup olmadığını bilmelisiniz ve eğer varsa, bu tehlikeleri uygunsuz bir şekilde atmadığınızdan emin olmanız gerekir.  

Tehlikeli çamur ortamı kirletmemek için düzgün bir şekilde atılmalıdır. Tehlikeli çamuru toprağa koyarsanız veya açık bir şekilde yakarsanız, ciddi tehlikeleri çevreye salabilirsiniz.

Teknik Rehberlik:

Sulu çamur tesislerinde bertaraf etmek için yerel kirlilik kurulu tarafından ruhsat verilmiş yetkili bir acente veya tesis aracılığıyla uygun şekilde atılmalıdır.  Kimyasallar MGBF bölüm 13'e uygun olarak ele alınmalı ve atılmalıdır.       

Bu nasıl doğrulanacak:

●      Evet

○      Gerekli belgeler

■      Üretilen sulu çamurun miktar ve türlerinin (tehlikeli olmayan ve tehlikeli) envanteri

■      Çeşitli çamur türleri için tehlikesiz ve tehlikeli (varsa) bileşenleri gösteren laboratuvar analizleri

■      Her tür sulu çamurun atılmasına ilişkin yöntemleri gösteren dokümanlar

■      Tesis dışı gerçekleştirilen bertaraf işlemleri için, burada seçilen bertaraf etme türlerinin uygulamada kullanılan yöntemleri yansıttığını onaylayan fatura ya da teslimat kayıtları.

■      Atık boşaltımı arazi doldurma, açık yakma, kompost, yakıt ile harmanlanmış veya araziye uygulanan gübre olarak yapılırsa, çamur analiz edilmeli ve tehlikeli olmadığı ve belirli bertaraf yöntemi için uygun olduğu belgelendirilmelidir.

■      Özel bir boşaltım yöntemi için, eğer varsa, izinler

○      Mülakat görüşmeleri

■      Çamur bileşenleri hakkında derinlemesine ve güncel bilgi var mı? Çamurun düzenli olarak ve doğru bir şekilde atılmasını sağlamak için nasıl analiz edilir?

■      Yönetim ve sorumlu çalışanlar her çamur türü için uygun boşaltım yöntemlerinden haberdar mı?

○      İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar

■      Çamurun sahada üretilmesi halinde, atılacak saha veya alan ve boşaltım süreci

■      Lütfen fotoğraf çekin

8. Tehlikesiz çamur (yalnızca yerel) uygun şekilde bertaraf ediliyor mu?

Önerilen Yükleme: Çamur analizi veya test sonuçları 

Tehlikesiz çamur herhangi bir yöntem kullanılarak bertaraf edilebilir fakat tesisinizde üretilen çamurun tehlikeli olmadığına dair belgelendirilmiş kanıt sunmanız gerekir.

Çamurunuz nasıl imha ediliyor?

●Tehlikeli Atık Arıtımı

●Yakılan kontrollü koşullar

●Katı Atık Sahasına Boşaltılmış

●Açıkta yakma

●Harmanlanmış Yakıt

●Kompost

●Gübre (toprağa uygulanan)

Eğer tehlikesiz ise, çamur nasıl bertaraf ediliyor?

●Tehlikeli Atık Arıtımı

●Yakılan kontrollü koşullar

●Katı Atık Sahasına Boşaltılmış

●Açıkta yakma

●Harmanlanmış Yakıt

●Kompost

●Gübre (toprağa uygulanan)

Önerilen Yükleme: a) Çamur analizi veya test sonuçları (eğer tehlikeli değilse seçilir); b) Uygun şekilde elden çıkarma veya kara uygulaması için izin veya belgeler.

     

Tehlikesiz çamur herhangi bir yöntem kullanılarak bertaraf edilebilir fakat tesisinizde üretilen çamurun tehlikeli olmadığına dair belgelendirilmiş kanıt sunmanız gerekir.

Sorunun amacı nedir?

İşlemlerinizde herhangi bir kimyasal veya endüstriyel tehlike olup olmadığını bilmelisiniz ve eğer varsa, bu tehlikeleri uygunsuz bir şekilde atmadığınızdan emin olmanız gerekir.  

Teknik Rehberlik:

Sulu çamur tesislerinde bertaraf etmek için yerel kirlilik kurulu tarafından ruhsat verilmiş yetkili bir acente veya tesis aracılığıyla uygun şekilde atılmalıdır.  Kimyasallar MGBF bölüm 13'e uygun olarak ele alınmalı ve atılmalıdır.

Bu nasıl doğrulanacak:

●      Evet

○      Gerekli belgeler

■      Üretilen sulu çamurun miktar ve türlerinin (tehlikeli olmayan ve tehlikeli) envanteri

■      Çeşitli çamur türleri için tehlikesiz ve tehlikeli (varsa) bileşenleri gösteren laboratuvar analizleri

■      Her tür sulu çamurun atılmasına ilişkin yöntemleri gösteren dokümanlar

■      Tesis dışı gerçekleştirilen bertaraf işlemleri için, burada seçilen bertaraf etme türlerinin uygulamada kullanılan yöntemleri yansıttığını onaylayan fatura ya da teslimat kayıtları.

■      Atık boşaltımı arazi doldurma, açık yakma, kompost, yakıt ile harmanlanmış veya araziye uygulanan gübre olarak yapılırsa, çamur analiz edilmeli ve tehlikeli olmadığı ve belirli bertaraf yöntemi için uygun olduğu belgelendirilmelidir.

■      Özel bir boşaltım yöntemi için, eğer varsa, izinler

○      Mülakat görüşmeleri

■      Çamur bileşenleri hakkında derinlemesine ve güncel bilgi var mı? Çamurun düzenli olarak ve doğru bir şekilde atılmasını sağlamak için nasıl analiz edilir?

■      Yönetim ve sorumlu çalışanlar her çamur türü için uygun boşaltım yöntemlerinden haberdar mı?

○      İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar

■      Çamurun sahada üretilmesi halinde, atılacak saha veya alan ve boşaltım süreci

■      Lütfen fotoğraf çekin

 

9. Tesisiniz septik atık suyu boşaltılmadan önce arıtıyor mu?

Önerilen Yükleme: a) Boşaltılmadan önce septik atık suyun tesisiniz tarafından arıtıldığına dair belgeler; b) Septik tankınızı daha modern bir atık su arıtım yaklaşımına göre güncelleme planı. 

Tesisiniz septik tankı dolduğu zaman nasıl boşaltıyor? 

●      Boşaltıldığı yeri tanımlayın

●      Boşaltıldıktan sonra nasıl arıtıldığını tanımlayın

●      Lütfen eğer mevcut ise belgeleri yükleyin 

Septik tankınızı daha modern bir atık su arıtım yaklaşımına göre iyileştirmek için bir planınız bulunuyor mu?

 

Septik atık su çevrenin kirlenmesini önlemek amacıyla düzgün bir şekilde arıtılmalı ve bertaraf edilmelidir. 

Tesisiniz kirleticileri uzun dönemde ve düzgün olarak muhafaza etmek için septik sisteminizi daha modern bir arıtma şekline göre iyileştirmek amacıyla planlama yapmaya başlamalıdır. Eğer septik atık suyu düzgün olarak arıtıyor ve bertaraf ediyor iseniz fakat daha modern bir arıtım sistemine geçmek için henüz bir planınız bulunmuyor ise, kısmi puan alacaksınız.

Sorunun amacı nedir?

İşlemlerinizde herhangi bir kimyasal veya endüstriyel tehlike olup olmadığını bilmelisiniz ve eğer varsa, bu tehlikeleri uygunsuz bir şekilde atmadığınızdan emin olmanız gerekir.   

Septik atık su çevrenin kirlenmesini önlemek amacıyla düzgün bir şekilde  bertaraf edilmelidir. Septik atık suyu düzgün bir şekilde arıtmaz veya bertaraf etmezseniz, tehlikeyi çevreye bırakırsınız.

Teknik Rehberlik:

Yıkama deterjanı, zemin kimyasalları gibi evsel kullanımları ve spot temizleyici az denetlenen kimyasalların boşaltılmasına neden olabilir. Bir Tesis, septik atık suyu aşağıdaki faaliyetlerle boşaltma riskini anlamalı, izlemeli ve hesaplamalıdır:

  1. Septik atık suyun boşaltılmadan önce arıtıldığından emin olmak için bir süreç oluşturun.
  2. Septik atık suyu yönetmek ve izlemek için sorumlu bir kişi atayın.
  3. Foseptik içeriğini boşaltmak ve bertaraf kaydını / faturalarını saklamak için onaylanmış üçüncü tarafla sözleşme imzalayın 

Bu nasıl doğrulanacak:

●      Evet için Beklentiler

○      Gerekli belgeler

■      Boşaltım yapılmadan önce septik atık suyun tesiste arıtıldığına dair dokümantasyon (prosesler, ekipman şemaları, prosedürler, sorumlu peronlar vb.)

■      Foseptik deposunu nasıl boşalttığınızı ve atığı dolduğu zaman nasıl bertaraf ettiğinizi anlatan belgeler

■      Gerekirse tüm izinler

■      Mümkünse foseptik içeriklerinin bertaraf kayıtları / faturaları

■      Foseptik deponuzu daha modern bir atık su arıtma yaklaşımına nasıl yükselttiğiniz veya yükselteceğinizin ayrıntılarını ve kilometre taşlarını açıklayan, zamana bağlı bir plan

○      Mülakat görüşmeleri

■      Yönetim ve sorumlu çalışanlar, belirli atık suların, septik sistemde nasıl arıltıldığını açıklayabilir

■      Yönetim ve sorumlu çalışanlar, sahanın dolduğunda foseptik deposunu nasıl boşalttığını açıklayabilir ve bu işlemin ne sıklıkla yapıldığını size söyleyebilir.

■      Yönetim ve sorumlu çalışanlar, depodan çıkarıldığında foseptik tankının nerede arıtıldığını ve / veya bertaraf edildiğini açıklayabilir

■      Yönetim, planlarını planlamak için konuşabilir ve daha modern bir atık su arıtma yaklaşımına geçebilir ve bunun için bir zaman çerçevesi sağlayabilir.

○      İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar

■      Foseptik depo alanının ve kanalizasyon boru hatlarının fotoğraflarını çekin

■      Resimler ardından sağlanan planlar ile eşleşiyor mu?

■      Septik atıkların veya aşırı yüklenmiş septik sistemlerinin uygun olmayan bir şekilde bertaraf edildiğine dair kanıt var mı? Evet ise lütfen yorum yapın ve fotoğraf çekin.

 

●      Kısmi Evet

▪       Bir septik sistemden yükseltme planları hariç "evet" için gerekli olanlar ile aynı.

 

 

Atık su / Akıntı - 2. Seviye 

10. Atık su kalite testi sonuçlarını saha dışı Atık su arıtma tesisinden talep ettiniz mi?

Yükleyin: a) Atık su kalite kayıtları için saha dışı Atık su arıtma tesisine sunduğunuz talebin belgeleri; b) Saha dışı Atık su arıtma tesisi kalite kayıtları (eğer sağlanmış ise)

Tesisinizin çevresel kirlenmeye katkıda bulunması durumunda atık su tedavi tesisinde herhangi bir atık su kalite ihlalleri hakkında bilgi sahibi olunması önemlidir. Her ne kadar tesisinizin saha dışı atık su arıtım tesisi üzerinde yetki sahibi olmasa da, kalite sonuçları sunulmasa dahi, lütfen atık su kalite sonuçları için talebinize yönelik kanıt sunun. Bu soru atık su tedavi planına uygun arıtım ve çevreye uygun şekilde boşaltım yapmaları konusunda yardım etmek üzere herhangi bir eylem alabilmeniz durumunda size daha fazla bilgi sağlamak amacını taşımaktadır. 

Sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı, tesis ile atık suyun tesis dışında arıtımı için sözleşmeli olan atık su arıtma tesisi arasında bağlantı ve hesap verebilirlik oluşturmaktır. Amaç, tesisin atık suyunun uyumlu olduğunu doğrulamak için olabildiğince proaktif olmasıdır. 

Bu bilgi, durumunuzu anlamanıza yardımcı olmak ve iyileştirme risk faktörleri ve / veya fırsatlarını belirlemek  açısından yararlıdır. 

Tesis dışı tesislerden atık su kalite testi sonuçlarını talep ederek bir Tesis, Tesis dışı tesisten çevreye bırakılan arıtılmış atık suyun, saha dışı arıtma tesisi ile Tesis arasındaki izinle ilgili kendi Tesis boşaltma uygunluğuna ek olarak uygun olmasını sağlar. 

Tesisiniz, saha dışındaki 3. parti artımını kontrol etmiyor olsa da, herhangi bir uygunsuzluğun farkında olmak ve tesisin uyumsuzluklara ne ölçüde katkıda bulunduğunu bilmek önemlidir. Buna ek olarak, tesisiniz uyumsuzluğa katkıda bulunuyorsa, soru, tesisinizin neden olduğu sorunun çözümüne yardımcı olmak için bir planı olup olmadığından emin olmak için denetleme görevi görür. Bir site, tesis dışında arıtma üzerinde doğrudan kontrol sahibi olamayacağından veya bunu sürekli gözlemleyemeyeceğinden, bu seviye 1 yerine seviye 2'ye dahil edildi. 

Teknik Rehberlik:

Atık su kalitesi raporlarını elde etmek için dış mekan Atık su arıtma tesisi ile iletişime geçtiğinize dair kanıt gösterebildiğiniz sürece, Tesis bu soru için puan alacaktır. Talep belgesini ve reddinin kanıtını sağlayabildiğiniz sürece, tesis dışı atık su arıtma tesisi reddedilirse cezalandırılamazsınız. 

NOT: Üçüncü taraf atık su arıtma tesisi, akıntılarınıçevrimiçi olarak gönderirse, fabrika bu soruya "evet" cevabını verebilir. 

Bazen tesis dışı atık su arıtma tesisi, atık suyu boşaltmak için tesis için bir standart belirleyebilir ve fazla olan parametreler için tesisten daha fazla ücret isteyebilir. Bu sizin için de geçerliyse, durumunuzu açıklayın ve tesisinizden doğru değerlendirmeyi yapmakla ilgili ise örnekler verin. Ek bir ücret alınması durumunda düşük bir limit konulması izin limiti sayılmamalıdır. Yine de izine uyum göstermek zorundalardır. 

Sonuç talep ettiyseniz ve 3. taraf atık su arıtma tesisi'nın limitler ileuyumlu olmadığını öğrenirseniz, lütfen tesisinizin uyumsuzluğa katkısı olup olmadığını açıklayın. Evet ise, tesisiniz bunu nasıl çözdü? Test sonuçlarını talep ettiyseniz ancak sonuçları alamadıysanız, lütfen ne olduğunu anlatınız. 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet için Beklentiler
  • Gerekli belgeler
   • Atık su kalitesi kayıtları ve / veya için tesis dışındaki Atık su arıtma tesisinden almatalebinizin son dokümanları
   • Son yıllardaki (yıl içinde, ancak ideal olarak daha sık olarak) tesis dışı atık su arıtma tesisi kalite kayıtları (eğer varsa)
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Atık su kalitesinden sorumlu kilit personel, ortak Atık su arıtma tesisinden toplanan Atık su kalite test sonuçlarının sonuçlarını açıklar.
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Örnekleme sonuçları tesisin çalışma koşullarını yansıtıyor mu?

 

Atık su / Akıntı - 3 Seviye 

11. Tesisiniz proses atık suyunu , proses suyu olarak yeniden kullanıyor mu ve/veya geri dönüşüme sokuyor mu (kapalı döngü)?

·      Arıtılan ve yeniden üretim süreçlerinizde işleme sokulan atık su yüzdesini girin 

Önerilen Yükleme: a) Kapalı döngü geri dönüşümü gösteren kayıtlar (proses suyundan proses suyuna); b) Geri dönüşüm için suyun yakalandığı yere veya geri dönüşümü sağlanan suyun kullanıldığı yere göre su azaltma başarılarının listesi.

Eğer üretim atık suyunuzun %50 veya daha fazlasını üretim süreçlerine geri kazandırmak için atık su arıtım uygulamanız bulunuyor ise, lütfen Evet cevabını seçin. Geri dönüşümlü su üretim süreçlerinde kullanılmalıdır - sulama, tuvalet gibi diğer kullanımlar hariç tutulmuştur. Membran filtreleme veya Sıfır Sıvı Boşaltımı gibi kimyasal veya biyolojik olarak arıtma yapılabilir. 

Puanlamaya ilişkin not:

 • Geri dönüşüm %80 veya daha fazla = tam puan
 • Geri dönüşüm %50-79 = kısmi puan
 • Geri dönüşüm %49'dan az = sıfır puan
 • Hayır veya bilinmiyor = sıfır puan 

Sorunun amacı nedir?

Bu soru, geri dönüşüm için gerekli olan yenilikçi teknolojiyi teşvik etmeye odaklanmıştır. 

Bu teknoloji, üretim süreçleri için tatlı suyun çekilmesini hemen hemen ortadan kaldırır. 

Teknik Rehberlik:

Belli bir prosesteki atık su başka bir prosesin kalite gereksinimlerini karşılamadığında, genellikle basit bir şekilde arıtılır ve boşaltılır. Bunun yerine, bir tesis bu atık suyu tesis içindeki başka bir prosesin kalite şartlarını karşılamak üzere (kimyasal veya biyolojik olarak) arıtırsa, bu geri dönüşüm suyu olarak kabul edilir. Her prosesin olabildiğince verimli çalışmasını sağlamak için proses optimizasyonunun haricinde, suyun geri dönüşümü ve tekrar kullanılması tatlısu kullanımını azaltmak için en yaygın kullanılan mekanizmalardır. Yeniden kullanım için, bir prosesteki atık su, ilave arıtma olmadan ikinci bir işlemde kullanılmak üzere kalite kriterlerini hala karşılayabilir. Bu, aynı su hacmini birden fazla kez kullanır ve ikinci aşamada tatlı su gereksinimini azaltır. 

Bir tesis içinde toplam suyun %100'ünün geri dönüşümü kapalı döngüdür. Bu, buharlaşma gibi doğal su kaybı hariç, tesisin işletilmesi için önemli miktarda tatlısu kullanımına ihtiyaç duyulmadığı anlamına gelir. Ön işlem, buharlaştırma ve kristalleştirme gibi basamakları içeren Sıfır sıvı boşaltma (ZLD) teknolojileri, tüm atık suyun geri kazanılmasını ve tekrar kullanılmasını kolaylaştırır. 

Bu su tekrar proses suyu olarak kullanılmalıdır. Sulama ve tuvalet gibi diğer kullanımlar buna dahil değildir. 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Tesis, proses atık suyunun %80 veya daha fazlasını yeniden kullandığını ve / veya proses suyu olarak geri dönüştürdüğünü belgelendirilmiş kayıtlarla ispatlayabilir. Burada sağlanan yüzdelerin su çekme ve su dengesi (varsa) temel alınarak doğru olup olmadığını değerlendirmek için lütfen Su bölümündeki dokümanlara tekrar bakın.
   • Su azaltma başarılarını aşağıdakilere göre listeleyin:
    • geri dönüşüm için suyun elde edildiği yer
    • geri dönüşümlü suyun kullanıldığı yer
   • Görüşmede sorulacak sorular
    • Yönetim ve sorumlu çalışanlar, atık suyun nasıl yeniden kullanıldığını ve / veya proses suyu olarak nasıl geri dönüştürüldüğünü tarif edebilir / gösterebilir
   • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
    • Proses suyunun tekrar kullanılması / geri dönüştürülmesi için ekipmanların gözlemlenmesi
    • Ekipmanın ayrıntılı açıklaması (işlev, su tüketiminin faydaları, yaş, bakım, ...)
    • Lütfen ekipmanın resmini çekin
    • Tüm atık suyun boşaltılmadan önce arıtımdan (yukarıda önceki sorularda belirtildiği gibi) geçtiğini onaylayın. 

 

 • Kısmi Evet
  • Evet ile aynı gereklilikler, ancak proses atık suyunun %50-79'una uygulanarak yeniden kullanılması veya proses suyu olarak geri dönüştürülmesi
Bu makale yardımcı oldu mu?
2 kişi içerisinden 2 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder

0 Yorumlar

Yorum yazmak için lütfen oturum açın: oturum aç.