Takip et

Tesis Çevre Modülü (FEM) - Sözlük

Şartlar

Terimlerin açıklaması

Kaynak

Mutlak azaltımlar

Tesis büyüklüğü, üretim hacimleri, üretim saatleri, hammadde kullanımı veya diğer iş ölçümleri ne olursa olsun, fiili hizmet tüketiminde (örneğin, enerji, karbon, su) veya üretilen kirlilikte (örneğin, atık su kirleticileri, atık ve hava emisyonları) azalma.

Higg Dizin

Hava emisyon envanteri

Hava emisyonları envanteri emisyonların ve kaynaklarının detaylı listesidir  ve her emisyon kaynağı için aşağıdaki bilgileri içermelidir:
 - Bilinen veya bulunması muhtemel kirleticiler;
 - emisyon miktarı (eğer biliniyorsa veya tahmin ediliyorsa); 
 -örneğin istifin, havalandırma borusunun vb. bulunduğu yer
 - Herhangi bir kontrol cihazı (örn., azaltma ekipmanı) monte edilmiş olan;
- izleme sıklığı; ve
- belirli emisyonların yasal olarak yönetilip yönetilmediği.

Higg

Hava kirliliği kontrolü

Hava kirliliği kontrolü, iyi bir halk sağlığı için bir hava saflığı standardının muhafaza edilmesi amacıyla; bitki ve hayvan yaşamının ve mülkiyetin korunması için; görünürlük için; ve güvenli zemin ve hava taşımacılığı için atılan adımları ifade eder.

OECD

Tüm atık yığını

Tüm atık yığını, ürünü imal ederek üretilen atıklar, ofis kullanımı, kantinde işçiler tarafından üretilen atıklar, yurtlarda ve bir hizmet vermek üzere tesise gelen bir yüklenici tarafından üretilen atıklar dahil olmak üzere tesiste üretilen tüm atıkları ifade eder.

Higg

Alternatif değerlendirme

Bu, ele alınan bir kimyasalın (kimyasal veya kimyasal olmayan) alternatiflerinin tanımlanması, eşit veya daha tehlikeli alternatiflerin taranması ve teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir olan ve önemli çevresel veya insan sağlığı etkilerine neden olma potansiyeline sahip olmayan bir alternatifin seçilmesi için bir süreçtir.

OIA - Kimyasal Yönetimi Çerçeve Sözlüğü

Referans Değer

Referans Değer hizmetin kullanımının iyileştirilmesi için kullanılan ilk metriktir.  İlk metrik, iyileşmeyi değerlendirmek için istikrarlı bir başlangıç ​​noktası oluşturmak için alınan başlangıç ​​ölçüsüdür. Referans değerin hesaplandığı belirli bir zaman aralığına genellikle yıllık tüketim, referans verilmelidir.  Eşsiz değişkenlerin belirlenmesi, metriğin daha doğru olmasını sağlar.

Higg

Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ)

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (veya Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı) (BOD), sudaki organik madde seviyesinin göstergesidir ve bu nedenle, suda bulunan oksijenin organik madde olarak sudaki organizmalar tarafından tüketildiği hızdır. Genellikle, BOD ne kadar düşükse, su / atık su kalitesi o kadar iyi olur.

Higg & GSCP

Biyokütle

Biyokütle, canlı veya yakın geçmişte yaşayan organizmalardan gelen biyolojik materyaldir. Sürdürülebilir biyokütle kaynakları şunlardır:
 • Topraklar için gıda bitkileri ile rekabet etmeyen enerji bitkileri; özellikle enerji uygulamaları için yetiştirilen yüksek verimli ürünler.
• Tarımsal kalıntılar: tarım hasatından veya işlenmesinden, örneğin buğday samanı veya pirinç kabuğu gibi kalıntılar.
• Sürdürülebilir şekilde hasat edilen odun ve orman kalıntıları.
• Atık ahşap

Higg

Tuzlu yerüstü suyu/deniz suyu

Acı su, tuz konsantrasyonunun nispeten yüksek olduğu sudur (10,000 mg / l üzerinde). Deniz suyu, tipik olarak 35.000 mg/l'nin üzerinde bir tuz konsantrasyonuna sahiptir.

CDP Su Raporlama Kılavuzu

CAS numarası

CAS Kayıt Numaraları (çoğunlukla CAS RN® veya CAS Numaraları olarak anılır), kimyasal maddeler için benzersiz ve hatasız bir tanımlayıcı sağlamak için evrensel olarak kullanılırlar. Bir CAS Kayıt Numarası'nın kendisinin hiçbir kimyasal önemi yoktur ancak birçok olası sistematik, jenerik, tescilli veya önemsiz ad varsa bir kimyasal madde veya moleküler yapısını tanımlamak için net bir yol sağlar.

CAS

Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ)

Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), sudaki organik madde ve kimyasal seviyesinin göstergesidir, dolayısıyla sudaki oksijenin organik madde ve kimyasal olarak tüketildiği orandır. Genellikle, KOİ ne kadar düşükse, su / atık su kalitesi o kadar iyi olur.

GSCP

Dairesel ekonomi

Bir dairesel ekonomi, kaynakları mümkün olduğunca uzun süre kullandığımız, kullandıklarında onlardan kullanım sırasında maksimum değeri elde ettiğimiz, daha sonra hizmet ömrünün sonunda ürünlerin ve malzemelerin geri kazanılıp tekrar üretileceği geleneksel doğrusal bir ekonomiye (yap, kullan, at) alternatiftir.

WRAP

İklim değişikliği

İklim değişikliği, Dünya'nın ikliminde veya bir bölge veya şehrin ikliminde meydana gelen uzun vadeli değişimi ifade eder. Buna, sıcaklık, soğuma ve sıcaklık dışındaki değişiklikler dahildir.

NASA

Evsel su

İçme suyu, yıkama suyu gibi tesis içinde endüstriyel amaçlar dışındaki amaçlar için tüketilen su.

Higg Dizin

Acil Durum Müdahalesi Planı (ERP)

Acil Durum Müdahalesi Planı, acil durumlara en kısa sürede müdahale edebilmek için hizmetlerin, kurumların ve personelin etkin biçimde konuşlandırılması ve koordinasyonu için bir eylem planıdır.

WREM

Enerji (dolaylı)

Enerji (dolaylı), elektrik, buhar veya ısı biçiminde kamu ve özel kuruluşlardan satın alınabilir.

Higg

Enerji taşıyıcı

Mekanik iş veya ısı üretimi veya kimyasal veya fiziksel işlemler yapmak için kullanılabilen madde veya olgu.

ISO

Çevre Yönetim Sistemi

Yönetim sistemi, politika ve hedefler oluşturmak ve bu hedefleri gerçekleştirmek için kullanılan birbiriyle ilişkili öğeler dizisidir.
Bir çevre yönetim sistemi aşağıdakilerden oluşmalıdır:
 a. Çevre Politikası
 b. Planlama: çevresel risk değerlendirmesi, hedef ve amaçların belirlenmesi
 c. Uygulama ve işletme: operasyonel usuller; yeterli eğitim; dokümantasyon ve kontrolü
 d. Denetleme: izleme ve ölçüm, denetim ve teftişler
 e. Yönetim İncelemesi

GSCP, ISO14001: 2004'e dayalı Higg endeksi

Çevre politikası

Politika, tesis için tanımlanan önemli çevresel hususlar ile ilgili yasal ve diğer şartlara uyma taahhüdünün yanı sıra, tesisin faaliyetlerini, ürünlerini ve hizmetlerini sürekli iyileştirme ve kirliliğin önlenmesi taahhüdü de dahil olmak üzere tanımlar. Politika, çevresel hedefleri ve amaçları belirlemek ve gözden geçirmek için bir çerçeve ortaya koymalıdır.

Higg Dizin

Nihai imha

Nihai imha atıklarınızı dönüştürmek veya imha etmek için son adımı ifade eder. Yükleniciniz sadece atıklarınızı topluyor ve başka bir şirkete satıyorsa, nihai imha atıklarınızı geri dönüşüm, yakma veya işleme tabi tutma (fiziksel veya kimyasal işlem) veya çöpünüzü arazi doldurma ile en son işleyen şirketiolacaktır. Bu, atık toplama alanını kontrol ederek ve ayrıştırmanın iyi yönetildiğini onaylayarak fabrikada kontrol edilebilir.

Higg

Fosil yakıtlar

Fosil yakıtlar kömür, benzin ve doğalgazdır. Eski bitki ve hayvan yaşam kalıntılarından türetilirler.

OECD

Tatlı yüzey suyu

Yüzey suyu yeryüzünde, buz tabakalarında, buz örtülerinde, buzullarda, buz dağlarında, bataklıklarda, göletlerde, göllerde, nehirlerde ve derelerde doğal olarak oluşan sudur. (Yerin altındaki tatlı suya yer altı suyu denir ve okyanuslar tatlı su değildir). Tatlı su kaynakları genelde düşük konsantrasyonlarda çözünmüş tuzlar (1.000 mg/l'nin altında) ve diğer toplam çözünmüş katılar ile karakterizedir.

CDP Su Raporlama Kılavuzu

Tatlı su

En yaygın olarak kullanılan tatlı su içilebilir belediye veya şehir suyudur (içme suyu). Diğer kaynaklar yeraltı suyu kuyularından, yüzey sularından (göl, nehir ve dereler), yağmur suyundan ve hatta işletmeye harici bir kaynaktan sağlanan buhardan toplandığında yoğunlaşmadan kaynaklanabilir.

Higg

Tatlı Su Ayak İzi

Tatlı Su Ayak İzi belirli bir süre içerisinde mal ve hizmet üretmek için kullanılan tatlı suyun toplam hacmi olarak tanımlanır. Bu, kantinler, yurtlar, peyzaj sulamaları, araç yıkama vb. sırasında kullanılan tüm tatlı sus kullanımlarını içerir. Bu sayı tatlı su kullanımıyla ilgili olduğu gibi çevresel etkiyi de temsil eder. Sürdürülebilir bir işletme, tatlı su ayak izini en aza indirmek için çaba göstermelidir. Sızıntıları giderme, üretim süreçleri verimliliğinde iyileştirmeler, teknoloji güncellemeleri, yeniden kullanım ve geri dönüşüm de dahil olmak üzere tatlı su kullanımını azaltmak için pek çok yol kullanılabilir.

Higg

Geçici

Geçici emisyonlar, bir istif, baca, havalandırma borusu veya diğer işlevsel olarak eşdeğer olan açıklıktan makul bir şekilde geçemeyen emisyonlar olarak tanımlanır

ABD EPA

Küresel Uyum Sistemi (GHS)

Küresel Uyum Sistemi (GHS), Küresel Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Etiketleme Sistemini ifade eder. Küresel Uyum Sistemi (GHS) kimyasal ürünlerin tehlikelerini tanımlar ve sınıflandırır ve etiketler ve güvenlik bilgi formları hakkında sağlık ve güvenlik bilgilerini iletir). Hedef, tehlikelerin sınıflandırılması için aynı kuralların ve etiketler ve güvenlik bilgi formları (SDS) için aynı format ve içeriğin kabul edilmesi ve dünya çapında kullanılmasıdır. Tehlike iletişimi uzmanlarından oluşan uluslararası bir ekip Küresel Uyum Sistemini geliştirdi.

CCOHS

Sera gazı emisyonları (GHG)

Atmosferdeki ısıyı yakalayan gazlara sera gazı denir. İklim değişikliği miktarını ve oranını etkileyen birincil insan faaliyeti, fosil yakıtlar yanmasından kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarıdır. Karbon dioksit (CO2), metan (CH4), azot oksit (N2O), sülfür hekzaflüorür (SF6), hidroflorokarbonlar (HFCs), perflorokarbonlar (PFC'ler) ve Nitrojen trifluorür (NF3) Kyoto Protokolü ile düzenlenen ve genellikle Sera Gazı (GHG) envanterlerinde görülen en yaygın sera gazlarıdır.

Bazı durumlarda 'karbon ayak izi' olarak adlandırılan bir tesisin GHG emisyonları, enerji kullanımından, soğutucu kullanımından ve atık su arıtma veya diğer şekillerde tesisin faaliyetlerinin bir sonucu olarak atmosfere salınan Sera Gazı (GHG) emisyonları miktarını ifade eder. Bir tesisin GHG emisyonlarının ölçülmesi ve izlenmesinin kapsamı, ISO14064, GHG Protokolü - Bir Kurumsal ve Hesap Verme Standardı (Revize Edilmiş Baskı) gibi farklı uluslararası hesap verme standartları ile tanımlanır. Yerel Sera Gazı (GHG) hesap verme gereklilikleri ve standartları mevcut olabilir.

ABD EPA ve GHG Protokolünden adapte edilmiştir.

Yeraltı suyu

Toprağın altındaki su, genellikle sudaki basıncın atmosferik basıncın üzerinde olduğu koşullar altındadır ve toprak boşlukları büyük oranda su ile doldurulur. Yenilenemeyen yer altı suları genellikle daha derinlerde bulunur ve kolayca doldurulamaz veya çok uzun bir sürede yeniden doldurulur. Bunlara bazen "fosil" yer altı suyu kaynakları denir.

CDP Su Raporlama Kılavuzu

Tehlikeli atık

Tehlikeli atık, kimyasal, fiziksel veya biyolojik özelliklerinden dolayı (örneğin yanıcı, patlayıcı, toksik, radyoaktif veya bulaşıcıdır) halk sağlığına ve/veya çevreye zarar verebilecek olan atıklardır. Birleşik Devletler Çevre Koruma Kurumu, tehlikeli atığı "sağlığımıza veya çevreye zararlı veya potansiyel olarak zararlı olan atıklar" olarak tanımlıyor. Tehlikeli atıklar sıvı, katı veya gaz veya sulu çamur şeklinde olabilir.

Higg

Enerji geri kazanımıyla yakıldı

Toplanan ve yakma, gazlaştırma, anaerobik sindirme veya materyalin doğal yararlı enerjisini kurtaran diğer teknolojilere kasıtlı olarak tahsis edilen materyal. Çevresel etkileri engelleyen ve kaynak kullanımını en üst düzeye çıkaran yöntemler gereklidir.

Higg

Atık yakımı

Uluslararası standartlara uygun bir yakma süreci ile toplanan ve yönetilen malzemeler.

Higg

Atık gömme

Uluslararası standartlara uygun bir arazi doldurma yöntemi ile toplanan ve yönetilen malzemeler.

Higg

Sızıntı Suyu

Sızıntı Suyu, su herhangi bir atığın arasından sızdığında atığı boşaltan veya 'sızıntı yapan' (örneğin, gıda atığında bulunan su) sıvıdır. Bileşimi açısından, atıkların yaşı ve atığın çeşidine göre değişiklik gösterir. Genellikle çözünmüş ve asılı materyalleri içerir.

Higg

Üretimi Kısıtlı Madde Listeleri (MRSL'ler)

ZDHC MRSL: ZDHC MRSL, kullanım yasağına tabi olan kimyasal maddelerin bir listesidir (bkz. Kullanım Yasağı, sayfa 2). MRSL, giysi ve ayakkabılarda kullanmak üzere malzemeleri işleyen ve parçaları kesen tesislerde kullanılan kimyasallar için geçerlidir.  ZDHC MRSL 'de yer alan kimyasallar ham madde üretimi, ıslak işleme, bakım, atık su arıtma, sanitasyon ve haşere kontrolünde kullanılan çözücüleri, temizleyicileri, yapıştırıcıları, boyaları, mürekkepleri, deterjanları, boyaları, renklendiricileri, yardımcı maddeleri, kaplamaları ve terbiye malzemelerini içerir.

ZDHC

Atık malzeme

Bu atıklar, üretim sırasında oluşan veya kalan / kullanılmayan hurdaları içerebilir.
Atık malzemelerin Giysi, Tekstil ve Ayakkabı endüstrisinde (burada sunulan kapsamlı bir liste değildir) bazı örnekleri şunlardır:
 • Deri (sentetik veya doğal)
 • Cam 
 • Kumaş (Pamuklu veya Naylon veya harmanlanmış)
 • Poliüretan Köpükler (lamine veya lamine edilmemiş)
 • Astar malzemeleri
 • Lastik 
 • EVA
 • Astar malzemeleri
 • Karışık atık malzemeler.

Higg

Şebeke suyu

Bir belediye veya başka bir kamu hizmeti sağlayıcısı tarafından sağlanan su.

CDP Su Raporlama Kılavuzu

Tehlikeli olmayan atıklar

Tehlikeli olmayan atıklar, bu tanımın kapsamadığı tüm diğer atıkları içerir. Gıda atığı veya plastik atık gibi tehlikeli olmayan atıklar, düzgün bir şekilde yönetilmediği takdirde bulaşma ve yangın tehlikesi oluşturabilir.

Higg

Normalleştirilmiş veriler

Normalleştirilmiş veriler toplamları veya kullanım verilerini önceden tanımlanmış bir değişken (veya değişkenler kümesi) ile karşılaştırır, örneğin, çalışan başına kullanılan elektriğin kWh'si, üretim birimi başına tehlikeli atık kg'ı vb. Bir kuruluş, mutlak mı yoksa normalleştirilmiş verilerin mi derleme / raporlama için en uygun ve en gerçekçi veri olup olmayacağına karar verebilir. Bu belgede ele alınan performans alanlarının her birinde verilerin normalleştirilebileceği değişken örnekleri verilmektedir

GSCP

Normalleştirilmiş azaltımlar

Bir iş metriğine göre normalleştirilen (örneğin, birimler veya üretim kütlesi, birim gelir, birim brüt satış, birim ciro, buna karşılık tam zamanlı çalışan sayısı, metre kare gibi) fiili hizmet tüketimindeki azalma (örn. enerji, karbon, su) / üretilen kirlilik (örneğin, atık su kirleticiler, atık, hava emisyonları) başlangıç yılında üretilen normalleştirilmiş hizmet/kirlilik ile karşılaştırıldığında. Normalleştirilmiş bir değeri hesaplamak için belirli bir zaman aralığında üretilen hizmet/kirlilik değerini ölçün ve seçilen işletme metriğine bölün. Örneğin, normalleştirilmiş atık üretimi şu şekilde hesaplanabilir: 10.000 kg atık ÷ 5.000 giysi = 2 kg atık/giysi.

 

Tesis dışı atık su arıtımı

Tesis dışı atık su arıtımı, ikiden fazla kirletici madde boşaltan kurum için atık sularını toplamak suretiyle atıksu arıtma hizmeti veren üçüncü taraf bir teşebbüs veya kuruluştur ve direkt olarak çevreye boşaltılan atıksular ilgili limitlere uygun olmalıdır. Tesis dışı arıtım, kamu atıksu arıtma tesisi, bölgesel atık su arıtma tesisi (örneğin, sanayi parkı, sanayi bölgesi vb.) olabilir.

Higg

Tesis içi atık su arıtımı

Tesis içi atık su arıtımı, yalnızca fabrika tarafından kullanılan ve yönetilen atık su arıtma tesisidir. Yerinde işlemden geçirildikten sonra, atık su ilgili sınırları yerine getirebilir ve doğrudan çevreye ya da saha dışındaki bir 3. parti arıtma tesisine (kısmi yerinde arıtma olarak bilinir) boşaltılabilir.

Higg

Açıkta yakma

Açıkta yakma kereste, hurdaya çıkmış otomobiller, tekstil, talaş gibi atıkları açık havada yakma işlemidir.

OECD

İzin

İzin, hükümet izinleri, yetki belgeleri, lisanslar, kayıtlar, sertifikalar, yıllık hükümet raporları ve spesifik kimyasalların kullanım kaydı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, uymak ve hükümete iletilmesi gerekli olan tüm belgeler olarak tanımlanır.

Higg

Kişisel koruyucu donanım

Genellikle "KKD" olarak anılan kişisel koruyucu donanımları, ciddi işyeri yaralanmaları ve hastalıklarına neden olan tehlikelere maruz kalmayı en aza indirgemek için giyilen donanımlardır. Bu yaralanmalar ve hastalıklar, kimyasal, radyolojik, fiziksel, elektriksel, mekanik veya diğer işyeri tehlikeleriyle temastan kaynaklanabilir. Kişisel koruyucu donanımlareldiven, koruyucu gözlük ve ayakkabı, kulak tıkacı veya kulaklık, darbeye karşı dayanıklı şapka, solunum maskesi veya tulum, yelek ve tüm gövdeyi kaplayan kıyafetleri içerebilir.

ABD Çalışma Bakanlığı

Önleyici bakım

Önleyici bakım (veya önleme amaçlı bakım), bir ekipman üzerinde başarısız olma ihtimalini azaltmak için düzenli olarak gerçekleştirilen bakımdır. Önleyici bakım, ekipman hala çalışıyorken beklenmedik şekilde bozulmaması için gerçekleştirilir.

Fiix

Proses suyu

Endüstriyel amaçları için tüketilen su, örneğin çamaşırlar, bitirme veya kazan için besleme suyu.

Higg Dizin

Üretilen/işlenen su

Ekstraksiyon veya işleme sırasında herhangi bir ham maddenin (örneğin, ham petrol veya şeker kamışı ezmesinden elde edilen yan ürünler), ara mamulün, bitmiş ürünün, yan ürünün üretimi veya kullanımı ile doğrudan temas eden veya sonuçlanan su veya atık ürün. Lütfen bu kategorinin geri dönüştürülmüş su ile KARIŞTIRILMAMASI gerektiğini unutmayın.

CDP Su Raporlama Kılavuzu

Yağmur suyu

Bir şirket, örneğin saklamak ve kullanmak veya taşkınları önlemek için Yağmur suyu yönetiyorsa, onu hidrolojik sistemden çekilme olarak tahmin etmeye ve açıklamaya çalışmalıdır. Bu, şirketlerin su bağımlılıklarını ve risklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

CDP Su Raporlama Kılavuzu

Geri dönüştürme

Orijinal veya başka amaçlar için olsun, bir ürün, malzeme veya madde elde etmek için atığın yeniden işlenmesini gerektirir. Enerji geri kazanımını ve yakıt olarak veya dolum işlemi için kullanılacak olan malzemelerin yeniden işlenmesini içermez. Örneğin:
 · Plastik geri dönüşümü, hurda veya atık plastiklerin geri kazanılmasını ve malzemenin yararlı ürünler haline getirmek üzere yeniden işlenmesini, bazen orijinal durumlarından tamamen farklı biçimlere dönüştürülmesini ifade eder. Örneğin, bu meşrubat şişelerinin eritilmesinden sonra plastik sandalyeler ve masalar olarak dökülmeleri anlamına gelebilir.
· Oyun alanı veya trafik konileri için kullanılan plastik
 · Mobilya, minderler, battaniyeler, oyuncaklar için kullanılan dolgu / dolgu malzemesi

Higg

Geri Dönüşümlü Su

Geri dönüşümlü Proses Suyu: arıtılmış atık su ana proseslerde tekrar kullanılır
 Tekrar Kullanılan Su: geri dönüşümlü su dışında tuvalet veya peyzaj gibi diğer alanlarda kullanılan atık su
 geri dönüşümlü su, belirtilen uygulamayla ilişkili su kalitesi standartlarını karşılamak için katı maddeleri ve belirli safsızlıkları gidermek için arıtılmış olan atık suyun yeniden kullanımını ifade eder.

CDP Su Raporlama Kılavuzu

Yenilenebilir enerji

Bu, yenilenebilir bir kaynaktan üretilen enerji ile ilgilidir (yani, doymamış veya doğal olarak doldurulduğunda kullanılmayan bir kaynak). Yenilenebilir kaynaklar sonsuza dek sürecek şekilde ya da rezervlerinin önemli ölçüde etkilenmemesi için yönetilebilirler.
Fosil yakıtların aksine, çoğu kaynakları, karbondioksit ve diğer hava kirleticilerini yan ürünler olarak atmosfere salmazlar. Dünya üzerindeki fosil yakıtların miktarı azaldıkça, yenilenebilir enerji kaynağını bulmak ve kullanmak giderek daha da önem kazanmaktadır. Örnekler arasında aşağıdakiler sayılabilir: güneş, biyoyakıtlar, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, gelgit ve dalga.

GSCP

Kısıtlı Madde Listeleri (RSL'ler)

Kimyasallar hakkında (diğer bir deyişle kimyasal maddeler) etkin bir şekilde yönetilecek ve güncellenecek bir işletme, ticaret grubu veya başka bir kuruluş tarafından derlenen bir liste. Bir RSL, kontrollü kullanım için, eliminasyon / ikamesi hedeflenen kimyasalları ve tamamen yasaklanmış veya denetelenebilen kimyasalları içerebilir. (örneğin, Amerikan Giysi ve Ayakkabı Dernekleri (AAFA) RSL)

OIA - Kimyasal Yönetimi Çerçeve Sözlüğü

Tekrar kullanım

Atık haline getirilmiş ürünlerin veya ürün bileşenlerinin, orijinal veya başka amaçlar için, başka herhangi bir ön işleme tabi tutulmadan yeniden kullanılabilecekleri şekilde hazırlandığı kurtarma işlemlerini kontrol etme, temizleme veya onarma anlamına gelir. Örneğin:
 · Kimyasal tedarikçi aynı kimyasalla doldurmak için kimyasal konteyneri tekrar kullanabilir 
 · Kumaş kalıntısı başka bir fabrikada tekrar kullanılabilir
 · Şarj edilebilir piller birçok kez tekrar kullanılabilir

Higg

Güvenlik Bilgi Formları (SDS)

SDS (aynı zamanda malzeme güvenlik bilgi formu (MGBF) veya üretim güvenlik bilgi formu (PSDS) olarak da adlandırılır), ürün gözetim ve iş güvenliği ve sağlığının önemli bir bileşenidir. İşçilere ve acil durum personeline, bir maddenin güvenli bir şekilde taşınması veya kullanılması ile ilgili prosedürleri sağlamayı amaçlamaktadır ve fiziksel veriler (erime noktası, kaynama noktası, parlama noktası, vb.), toksisite, sağlık etkileri, ilk yardım, reaktivite, depolama, bertaraf etme, koruyucu ekipman ve döküntüleri önleme prosedürleri gibi bilgileri içermelidir.

Higg

Kapsam 1 emisyonları

Doğrudan GHG emisyonları, şirket tarafından sahip olunan veya denetlenen kaynaklardan dolayı oluşurlar, örneğin sahip olunan veya kontrol edilen kazanlarda, ocaklarda, araçlarda vb. yanmadan dolayı oluşan emisyonlar; sahip olunan veya kontrol edilen proses ekipmanları içindeki kimyasal üretimden kaynaklanan emisyonlar.

GHG protokolü

Kapsam 2 emisyonlar

Kapsam 2, şirket tarafından tüketilen satın alınmış elektrik enerjisi üretiminden  kaynaklananGHG emisyonlarını dikkate alır. Satın alınan elektrik, satın alınan veya başka şekilde şirketin fiziksel sınırları içerisine getirilen elektrik olarak tanımlanır. Kapsam 2 emisyonları fiziksel olarak elektrik üretilen tesislerde meydana gelir.

GHG protokolü

Paydaşlar

Paydaşlar genel olarak (a) makul bir şekilde kurumun faaliyetleri, ürünleri ve / veya hizmetleri tarafından önemli ölçüde etkilenmesi beklenen; veya (b) faaliyetlerinin makul bir şekilde kurumun stratejilerini başarıyla uygulayabilme ve amaçlarını gerçekleştirme kabiliyetini etkilemesi beklenen gruplar ya da kişiler olarak tanımlanmaktadır.

GRI G3 2001

Hedef

Burada resmi bir hedef tesisin belirli bir enerji kaynağını yıllık kullanımına ilişkin sayısallaştırılmış performans gereksinimini ifade eder. Resmi bir hedef şunları içermelidir:
 1), hedef, ölçüm birimi ve referans tüketim değeri (örneğin, 2010 yılındaki referans değer m3 / yıl cinsinden) için belirli bir başlangıç ​​tarihini (yani, "referans değer"
 2) hedef için bitiş tarihi, yani gerekli azaltımların planlanan tamamlanması için bir tarih; ve
 3) sayıyla ifade edilen (örneğin, 1 milyon m3 azaltım) kesin azaltma miktarını veya bir yüzdeyi (örneğin, %5 oranında azaltma) içermelidir.
4) tesisin enerji kullanımını azaltmayla ilgili olmalı (örneğin, tesiste en çok enerji tüketimine odaklanmalı).

Higg

Toplam askıda katı madde (TSS)

Atık suda, akıntıda  yer alan askıdaki katıların veya "toplam askıya alınmış filtrelenemeyen katılar" için mevcut olan testler ile belirlenen su kütlelerinin ölçüsü.

OECD

Birimler

Birimler, ortak tutarlı birimleri ifade eder.  Örnekler: Boyama yapılıyor veya ıslak işlemler kullanılıyor ise, birimler hacim / kütle olacaktır. Bitmiş ürünler için uygun birimler hacim / parçadır.

Higg

İleri dönüşüm

İleri dönüşüm, yan ürünler, atık malzemeler, gereksiz ve/veya istenmeyen ürünleri, daha iyi kalitede veya daha iyi çevresel değeri olan yeni malzemeler veya ürünler haline getirme işlemidir

Higg

Doğrulayıcı - Kimyasal Uzmanı

Higg Endeks FEM puanını tüm tesisler için doğrulama yetkisine sahip kişi. Seviye 1, 2  ve  Seviye 3 kimyasal yönetim bölümlerinin geçerli olduğu tesisleri doğrulamak üzere kullanılmalıdır.

 

SAC Doğrulama Programı

Doğrulama Davranış Kuralları

Doğrulama sırasında bir SAC onaylı doğrulayıcıdan beklenen normlar ve davranışlar.

SAC Doğrulama Programı

Doğrulayıcı Kriterleri

Bireylerin ve çalıştıkları şirketlerin, SAC tarafından onaylanmış bir doğrulayıcı olarak geçici kabul veya reddini belirlemek için karşılaştırma amaçlı kullanılan kriterler.

 

SAC Doğrulama Programı

Doğrulayıcı - Genelci

Sadece Seviye 2 kimyasal yönetimi bölümündeki sorular için geçerli olan ve tüm tesisler için Higg Endeksi FEM puanlarını doğrulamak için yetkilendirilmiş kişi.

 

SAC Doğrulama Programı

Verifier - Eğitmen (Genelci)

Higg Endeks FEM doğrulayıcılarını yalnızca Seviye 1 kimyasal yönetim bölümlerinin geçerli olduğu tüm tesisler için eğitmek üzere yetkilendirilmiş kişi.

 

SAC Doğrulama Programı

Doğrulama - Tesis Dışı

Bir SAC onaylı doğrulayıcı, doğrulama işlemini doğrulayıcının üreticinin tesisine girmesini gerektirmeyen e-posta aracılığıyla veya başka yollarla gönderilen web konferansı, fotoğraf ve / veya dosya üzerinden gerçekleştirir.

SAC Doğrulama Programı

Doğrulama - Tesis içi

Bir SAC onaylı doğrulayıcı üretici tesisine giderek doğrulama işlemini bizzat gerçekleştirildiğinde verilen addır.

SAC Doğrulama Programı

Doğrulama İşlemini Yapan Kişinin Bir Günde Yapabildiği İş Miktarı

Doğrulayıcıların sayısı ve doğrulama işleminin tamamlanması için geçen gün sayısı.  Örneğin, 2 adam gün iki gün, 2 doğrulayıcının aynı doğrulama işlemini bir günde tamamlaması veya 1 doğrulayıcının doğrulama işlemini iki günde tamamlaması anlamına gelebilir. Bu senaryoların her ikisi de, toplam 2 adam güne eşit olacaktır.

SAC Doğrulama Programı

Doğrulama Performans İyileştirme Planı (PIP)

Doğrulama sonucu çıktısı üreticilerin sürekli iyileşmelerini izlemelerine yardımcı olmak için kullandıkları bir şablondur.

SAC Doğrulama Programı

Doğrulama Programı

Doğrulayıcıları onaylamak ve modül doğrulamalarını gerçekleştirmek için yönergeleri ve protokolü hazırlar.

SAC Doğrulama Programı

Doğrulama Programı Yöneticisi (VPM)

Programın günlük operasyonlarını yönetmek için gereken ölçek ve uzmanlığa yardımcı olacak bir harici taraf. SAC ve üyeleri, programın genel sağlığını denetlemek, stratejik rehberlik sağlamak ve iyileştirmeleri oluşturmak konularında katkı sağlayacaklardır. 

 

SAC Doğrulama Programı

Doğrulayıcı Protokolü

Doğrulayıcılar için ya saha dışı ya da yerinde doğrulama gerçekleştirmek üzere adım adım kılavuz ve şartlar setinden oluşan protokol.

 

SAC Doğrulama Programı

Doğrulayıcı Eğitimi

Doğrulayıcıların, Doğrulama Programı Yöneticisinin daha önceden belirlenen kriterler ile yaptığı karşılaştırmaya dayanarak koşullu olarak onaylanmıştan bahsi geçen takvim yıl için doğrulama yapmak üzere onaylanmış statüsüne geçmeleri için yerine getirmeleri gereken eğitim koşulları.

 

SAC Doğrulama Programı

Atık envanteri

Bir atık envanteri, yerinde olarak üretilen tüm atık yığını bilgilerini kaydeder, aşağıdakilerle ilgili bilgileri içerebilir:
 - atığın niteliği (tehlikeli / tehlikeli olmayan) ;
 - kaynağı (örneğin, süreç, alan);
 - atıkların fiziksel biçimi (katı, sıvı vb.);
 - resmi sınıflandırma kodu (varsa);
 - özel taşıma / depolama düzenlemeleri;
 - bertaraf edilmiş / arıtılmış atık miktarı;
 - bertaraf etme / arıtma yöntemi (biyolojik, kimyasal, fiziksel),
 -tüm tesis içi arıtma işlemleri dahil ; 
 - Kullanılan atık yüklenicilerinin ayrıntıları; ve
 - bertaraf / arıtma rota sı(geri dönüştürülmüş, katı atık sahası, yakma)

Higg Endeksi & GSCP

Atık Bildirimi

EPA'nın tehlikeli atık bildirim sistemi, tehlikeli atıkları, üretildiği tesisten çıktığında, tehlikeli atıkların depolanacağı, arıtıldığı veya bertaraf edildiği tesis dışı atık yönetim tesisine ulaşana kadar izlemek için tasarlanmıştır.

USEPA

Atık minimizasyonu

Atık minimizasyonu politikası ve sürecine sahip olmak toplumdaki ve bireysel düzeyde atık üretimini azaltmak demektir. Atık azaltma olarak da adlandırılan bu hedef daha kapsamlı olarak ve genellikle atık hiyerarşisi olarak anlaşılır.

Atık Yönetimi Kaynakları

Atık su

Ceres Aqua ölçüm cihazı, atık suyu "Kullanıldığı amaca yönelik olarak derhal yarar sağlamayan, kalite, miktar veya oluşma zamanı nedeniyle üretildiği sebep için değer sağlamayan su" olarak tanımlar. Soğutma suyu atık su olarak kabul edilmemektedir. Atık su aynı zamanda artık işletme için yararlı bir amaca hizmet etmeyen ve normalde bir izin kapsamında mülkten boşaltılan belirli bir kaliteye sahip su olarak tanımlanır.

CDP Su Raporlama Kılavuzu

Atık su kalitesi

Atık su kalitesi askıdaki katılar, azaltılmış biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) veya kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), metal içerikleri, yağ / gres içeriği, sıcaklık, pH gibi birçok faktör kullanarak ölçülebilir.
 Atık su kalitesi, üretim kaynağındaki kirlenmenin oranı/içeriği azaltılarak iyileştirilebilir ve Atık su hacmini azaltmayı hedeflemeden önce en öncelikli olarak düşünülmelidir.
Atık su arıtma hacim ve kalitesi ile yakından ilgilidir.  Diğerlerini nasıl etkilediğini anlamadan yalnızca birine odaklanmamak önemlidir.  Örneğin, atık su boşaltma hacmini düşürürseniz, yanlışlıkla arıtılamayan bir atık su kalitesi oluşturabilir (yerinde veya saha dışında) ve net negatif etkiye neden olabilirsiniz. Atık su üretimi, belirli periyotlarla karşılaştırılmalıdır, böylece üretimdeki olağandışı durumlar belirlenebilir.

 

Atık su kalite hedefi

Burada resmi hedef, tesisin atık su boşaltım kalitesinin sayısallaştırılmış bir performans gereksinimini ifade eder. Resmi bir hedef:
1) başlangıç tarihinde hedefin kesin başlangıç tarihini (yani, "referans değer") ve performans seviyesini (en azından COD, BOD, TSS, sıcaklık ve pH) içermelidir;
2) hedefin bitiş tarihini, yani gerekli azaltımların / iyileştirmelerin planlanan tamamlama tarihini içermelidir; ve
 3) mutlak bir sayı veya yüzde cinsinden ifade edilen kesin bir azaltma miktarı veya kapsamı içermelidir.
4) Tesisin atık su boşaltma kalitesini iyileştirmekle ilgili olmalıdır.
Bu durumda resmi hedefler mutlak veya normalleşmiş olabilir.
Mutlak = değişkenlere bakılmaksızın boşaltılan atık suyun toplam hacmi (tesis büyüklüğü, işlem hacimleri, üretim saatleri, hammadde kullanımı, vb.)
 leştirilmiş = ilgili değişkenlere göre boşaltılan atık suyun hacmi (örneğin, üretim birimi başına boşaltılan atık su hacmi)

Higg Endeksi & GSCP

Su Dengesi

Temel su dengesi, suyun tesise nasıl girdiğini ve tesisten nasıl çıktığını anlatmak için kullanılan bir denklemdir.  Ölçülen toplam su girdileri su çıktılarının ve su kayıplarının toplamına eşit olur.

Higg

Su geri dönüşümü

Suyun geri dönüşümü tesisin su ayak izini önemli ölçüde düşüren güvenilir bir su kaynağını ifade eder.  Atık su arıtma teknolojisindeki gelişmeler ve geri dönüşüm kapasitesi çevresel etkiyi en aza indirirken işletmenin büyümesini sağlar.  Dünya çapındaki tatlı su rezervleri talep nedeniyle gittikçe daha fazla baskı altına girerken, geri dönüşüm genel su tedarik stratejilerinde daha büyük bir rol oynayacaktır.

Higg

Sıfır Sıvı Boşaltımı

Bazı özel durumlarda, örneğin pestisit üretim tesisi veya çok katı düzenlemeler gibi aşırı derecede zehirli atık su üretildiğinde, Sıfır Sıvı Boşaltım arıtma birimi çözülmüş katıları zar filtrasyon yoluyla ayırır, temiz süzüntüyü sürece geri döndürür ve tuzlu suyun kristalleşmesi için konsantre hale getirir. Sıvıyı, buharlaştırma yoluyla katı içerikten ayıran bu termal işlemden sonra, nihai katı içerik sonunda su kaynağından uzaklaştırılacaktır.

Çin Su Riski

Bu makale yardımcı oldu mu?
3 kişi içerisinden 3 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder

0 Yorumlar

Yorum yazmak için lütfen oturum açın: oturum aç.