Takip et

Çevre Yönetim Sistemi (EMS)

Çevre Yönetim Sistemi (EMS),  tesisinizin zaman içerisindeki çevresel etkilerini tanımlama, takip etme ve yönetmek için bütüncül bir strateji ve süreçtir. Kapsamlı bir plan olmadan tesisinizde çevresel iyileştirmeler yapmak mümkünken, tesisiniz sadece çevre yönetimi ile ilgili karar alıcıları bilgilendirecek olan uzun vadeli bir stratejiyi belirleyerek çevresel performansı maksimize edebilir.   

Higg Çevre Yönetim Sistemi (EMS) bölümü aşağıdakileri yapmanızı gerektirir:

 • Çevre yönetimi etkinliklerini koordine etmek ve teknik yeterliliği sağlamak için personel sorumluluğunu tanımlayın
 • Mevcut işlemlerle ilgili önemli çevresel etkileri belirleyin
 • Uzun vadeli bir çevre yönetimi stratejisi belirleyin
 • Tüm yasalar, yönetmelikler, standartlar, kurallar ve diğer yasama ve yönetmelik gereksinimleriyle uyumluluğu sağlayacak bir sistem geliştirin
 • Tüm fabrika ekipmanlarını sürekli bakımı
 • Tesis listeliği ve çalışanları çevre stratejisi ve performans konusuna dahil edin
 • Higg Index'i kullanarak taşeronlar ve üretim öncesi tedarikçilerle çevresel performans konusunda etkileşimde bulunun
 • Çevresel performansı geliştirme konusunda yerel paydaşlar ile etkileşimde bulunun

 

EMS - Seviye 1

1. Tesisinizde tesisin çevresel yönetim faaliyetlerini koordine etmekle görevlendirilmiş bir veya birden fazla çalışan var mıdır? 

Evet ise, lütfen her biri için aşağıdaki soruları yanıtlayın:

·       İsim (metin)

·       İş unvanı (metin)

·       Çevresel yönetim için harcanan süre:

·       Çevre konusunu seçin (geçerli olanların hepsini seçin):

·       Enerji

·       Atık

·       Su

·       Atık su

·       Hava Emisyonları

·       Kimyasal Yönetimi

·       Açıklama (çalışanların görev ve rollerinin tanımı)

Lütfen tesisinizde çevresel yönetim konusunda çalışan tam zamanlı, yarı zamanlı, kısmi zamanlı, mevsimsel veya sözleşmeli çalışanlarınız var ise Evet cevabını işaretleyiniz. 

Beş çalışana kadar detay sunabilirsiniz. Eğer beşten fazla çalışan hakkında detay sunmak isterseniz, lütfen bu bilgileri bir belge halinde yükleyin. Sorunun amacı nedir?

Bu soru, tesisinizde kimin çevresel etki alanlarının yönetiminden sorumlu olduğunu onaylamak için hazırlanmıştır. 

Çevresel iyileştirmenin iş stratejinizde ana odak konusu olduğunu göstermenin ilk adımı çevresel etkilerden sorumlu atanmış personele sahip olmaktır. 

Teknik Rehberlik:

Tesislerin, tesisteki çevre yönetimi etkinliklerini koordine etmekten sorumlu olan personel için rolleri ve sorumlulukları açıkça tanımlanmış olması gerekir. Bu çalışanlar doğrudan çevre yönetimi ile ilgilenmelidir ve bu amaçla tanımlanmış rollere sahip olmalıdır. Roller görev tanımlarında ya da hesap verebilirlikte gerek duyulabilir ya da denetlemek veya koordine etmek için ilgili sistem dokümanları tarafından belirlenebilir. Bir çevre yönetimi ekibinin organizasyon şeması ve açık görev tanımları üyelerin kendi rollerinden sorumlu tutulmasına yardımcı olabilir. 

Bir kişinin birden fazla sorumluluğu varsa, "Sorumluluk Alanı" sütununda birden fazla sorumluluk gösterme seçeneğiniz vardır.

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Çevresel Yönetim Ekibi organizasyon şeması ve iş tanımı kayıtları
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, çevre yönetimi etkinliklerinin koordinasyonundan sorumlu olanların rollerini ve sorumluluklarını açıkça ifade edebilir
   • Çevre yönetimi etkinliklerini koordine etmekten sorumlu olan anahtar çalışanlar, rollerini anladıklarını gösterebilir ve kendi rollerini açıklayabilirler
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Çevre Yönetimi Ekibini destekleyen kanıtlar, tesis faaliyetleri ve boyutu için uygundur ve yeterlidir.
    • Çevre ekibinde kaç personel bulunmaktadır?
    • Ekip içinde, tesis tarafından oluşturulan çevresel etkilerin genişliğini ve derinliğini ele almaya yetecek kadar çevre personeli var mı?
    • Uyguladıkları programların bir sonucu olarak çevresel etkideki azaltımları gösterebilirler mi?
   • Destekleyici belgeler:
    • Çalışan Ad(lar)ı
    • İş unvan(lar)ı
    • Her bir alanda harcanan zaman (Genel Çevre Yönetimi, Enerji, Su, Atık su, Hava, Atık, vb.)
    • Çeşitli çevresel girişimler için performans ve proje planları

 

2. Tesisinizde çevresel yönetim hakkında uzun dönemli karar vermeyi yönlendiren bir şirket çevresel yönetim stratejisi bulunuyor mu?

Bu stratejinin kapsadığı tüm konuları seçin:

·       Enerji

·       Su

·       Atık su

·       Hava

·       Atık

·       Kimyasal Yönetimi

Lütfen varsa çevresel yönetim stratejisini yükleyin

Çevresel öncelikleri, hedefleri ve eylemleri 3+ yıl için belirten belgelendirilmiş çevresel stratejiniz var ise Evet cevabı verin. İyi bir çevre stratejisi: 1) tesisinizin önemli çevresel etkilerini ve çevresel etki değerlendirmesinde öncelik verilen uyum yükümlülüklerini ele almalı; 2) fabrika yönetimi tarafından desteklenmeli; ve 3) tüm çalışanlara iletilmelidir. Çevresel hedeflerin yerine getirildiğinden emin olmak için, stratejiniz hedefleri gerçekleştirmeye yönelik planları aşağıdakileri belirtecek şekilde içermelidir: ne yapılacak, hangi kaynaklar gerekli, kim sorumlu olacak, ne zaman tamamlanacak ve sonuçlar nasıl değerlendirilecek (referans: ISO 14001).   

Eğer ISO 14001 içerisinde belirtilen zorunluluklara uygun bir çevresel stratejiniz var ise, bu soruya Evet cevabı verin. 

Sorunun amacı nedir?

Bu soru, çevresel iyileştirmeler ve yatırımlar için uzun vadeli hedefleri onaylamak amacıyla tesisinizin bir strateji geliştirme sürecine yönlendirilmesidir. Bütüncül çevre yönetiminin çalışmayı destekleyecek liderliğe ihtiyacı vardır. İşletmenize entegre edilmiş uzun vadeli bir sürdürülebilirlik stratejisine sahip olmak, olgun bir yönetim yaklaşımının önemli bir işaretidir.

Belgelenmiş çevre politikası ve/veya stratejisi çevresel performans ve verimliliği iyileştirmek ve etkileri azaltmak için organizasyon tarafından kullanılabilir. Çevresel hususları günlük işlemlere ve uzun vadeli planlara dahil etmek için yapılandırılmış bir yol sunar. Çevresel performansın sürekli iyileştirilmesini gerektirir ve önerir. 

Tesislerin bütüncül bir Çevre Yönetim Sistemi kurması için bir seçenek, çevre politikasını ve/veya stratejisini Higg FEM'in tutarlı bir şekilde tamamlanması ve sürekli gelişmesiyle eşleştirmektir. 

Bir tesisin ISO 14001 gibi uluslararası kabul görmüş bir EMS standardını izlemesi önerilir. Çevre yönetim sistemi ve stratejinin nasıl oluşturulacağı ile ilgili olarak aşağıdaki kılavuza bakın:

Teknik Rehberlik:

Anlamlı ve etkili bir EMS sistemini kurmak için, tesisin öncelikle çevresel etki değerlendirmesini (EMS Soru 3) yaparak tesisteki en önemli çevresel etkileri tanımlaması gerekir. Daha sonra, sürekli iyileştirme ve kirliliğin önlenmesi taahhüdü için tesisin faaliyetlerini, ürünlerini ve hizmetlerini tanımlayan resmi dokümantasyon ve açık çevre politikası oluşturulabilir. Odak konusu olan önemli çevresel etkiler açıkça anlaşıldıktan sonra kapsayıcı bir çevre stratejisi ve ölçülebilir çevresel hedefler oluşturulabilir. Hedefler, orta ve uzun vadede (3+ yıl) çevresel performansın sürekli iyileştirilmesini sağlamalıdır. Hem politika hem de strateji tesis yönetimi tarafından düzenli olarak incelenmelidir.

Buna ek olarak, çevresel politika ve prosedürler dahil olmak üzere EMS'nin uygulanması ve sürdürülmesi konusunda ve prosedürlerden potansiyel sonuçları belirleme konusunda eğitilmelidir.

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Şirketin çevre stratejisi fabrikası yönetimi tarafından imzalanmıştır ve gelecek için 3+ yılı kapsayan uzun vadeli bir strateji bulunmaktadır
  • Görüşme gözlemleri
   • Yönetim, uzun vadeli stratejinin belirlendiğini açıklayabilir
   • Uzun vadeli stratejileri uygulamaya dahil edilen anahtar çalışanlar kendi rollerini açıklayabilirler
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Uzun vadeli stratejisinin bulunduğunu ve işlediğini destekleyen kanıtlar:
    • Ağaç dikme vb. dahil olmak üzere toplumsal hizmet projeleri

Diğer referanslar:

 • Bu soru, Sürdürülebilirlik Konsorsiyumunun Merkezine ve Konfeksiyon Tekstil Alet Takımına verilen yanıtları bildirmek için kullanılabilir. Hava Kalitesi - İmalat, Sera Gazı Emisyonları Şiddeti - İmalat, Sera Gazı Emisyonları - Tedarik Zinciri, Su Kullanımı - Tedarik Zinciri ve Atık Su Üretimi - Tedarik Zinciri Anahtar Performans Göstergeleri ürün üretiminde çevresel etkilerdeki azaltımları kapsar. Bu TSC KPI'leri EMS soruları 1.2 ve 2.2 çevresel etki yönetimi ve tesiste üretilen ürünlerle ilgili azaltım konularında cevap vermek için kullanılabilir. 

 

3. Tesisiniz fabrika alanı içerisinde gerçekleştirilen mevcut işlemlerden kaynaklanan önemli çevresel etkileri belirledi mi?

Yükleyin: a) Çevresel etki analizi ve durum değerlendirmesi; b) Güncel yerel yönetim çevresel etki raporu (eğer mevcutsa).

Sadece mevcut fabrika işlemlerinden kaynaklanan önemli çevresel etkileri gösteren çevresel etki değerlendirmeniz bulunuyor ise Evet cevabı verin.

Sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı, tesisinizin faaliyetleri için en büyük çevresel riskin bütüncül bir değerlendirmesinin yapmanın değerini göstermektir. Tesisinizin en büyük risklerini bilmek, bu modülün ileriki bölümlerinde iyileştirme eylemlerini önceliklendirmenize yardımcı olacaktır

Bir çevresel etki değerlendirmesi tesis varlığından ve faaliyetlerinden kaynaklanan çevre için potansiyel ve gerçek olumsuz riskleri tanımlama ve sınıflandırmada kullanılır. 

Çevresel etki değerlendirmesi şunları içerir: atık su, su ekstraksiyonu, diğer gelen su kaynakları, katı ve sıvı atık, durağan ve gazların emisyonları, gazların ve sıvıların depolanması, gürültü ve titreşimleri. Sonuçlar, tesis yönetiminin, tesisin konumu ve faaliyetiyle ilgili spesifik risklerin kaynağı, şiddeti ve aciliyetini tespit etmesini sağlayacaktır. 

Bu bilgi, çevreye verilecek zararı en aza indirgemek için gerekli risk hafifletme ve ortadan kaldırma stratejilerinin oluşturulmasını destekleyecektir. Çevresel etki değerlendirmesi, tesisin konumu ve/veya faaliyetleriyle ilgili yeni riskleri sürekli olarak değerlendiren, yinelenen bir süreçtir. 

Teknik Rehberlik:

Tesis, bir yerel hükümetin takip edilmesi gereken Çevresel Etki ile ilgili kurallar koyup koymadığını belirlemek amacıyla yönetmelikleri kontrol etmelidir. yerel yönetmelikler yoktur, ISO 14001 gibi uluslararası tanınmış bir EMS çerçevesini takip ederek yürütülebilir:http://www.sccm.nl/sites/default/files/BM18-SCCM_informatieblad_milieuaspecten_ENG_v14Jul14_0.pdf 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet:  Çevresel etki değerlendirmesi mevcut olmalı, tüm çevresel etkileri kapsamalı ve geçerli kurallara veya yönetmeliklere göre tamamlanmış olmalıdır.
  • Gerekli belgeler
   • Çevresel etki analizi ve görüş değerlendirmesi ve/veya en son yerel hükümet çevresel değerlendirme raporu
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Fabrika yönetimi, istihdam alanıyla ilgili önemli hususların ve etkilerin farkındalığını ve anlayışını gösterebilir mi?
   • Fabrika yönetimi çevre yönetimi hakkında yasalar ve yönetmeliklerle ilgili bilgileri gösterebilir mi?
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Fabrikanın kontrolü veya etkisi altındaki tüm ilgili çevresel hususlar rapora dahil edilir
   • Yerel yönetmeliğin kapsadığı tüm çevresel etkiler de dahil edilmelidir
   • Değerlendirme, farklı çevresel etkilerin öneminin analizini içermelidir. Çevresel etkilerin öneminin değerlendirilmesi süreci, sonuçları karşılaştırmak için belgenin çoğaltılabilir olması amacıyla periyodik olarak tekrarlanmalıdır.

 

4. Tesisinizde çevresel izin durumu ve yenilenmesini değerlendirmek ve izlemek (ilgili olduğu durumlarda) ve uyumu sağlamak üzere uygulanan bir program veya sistem bulunuyor mu?

Yükleyin: a) Tesisin işletilmesi için gerekli olan izinlerin listesi; b) Çevresel izin durumunu ve yenilenmesini değerlendirmek ve izlemek ve yasal zorunlulukların yerine getirilmesinden emin olmak için uygulanan programlara veya sistemlere ait dokümantasyon.

Çevresel izinler ve kurallar ile uyumu izlemeye yönelik bir programınız var ise Evet cevabı verin. 

Sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı  tesisinizin yaklaşımının tesisinizin çevresel izinlere uygunluğunu sağlamak olduğunu belirten bir süreç veya standart çalışma prosedürünü oluşturmak ve göstermektir.

Yönetmelik ile uyumlu olmak, temel iş uygulamasıdır. Performans iyileştirmeleri ve azaltmalara geçmeden önce temel uyumluluğu sağlamanız gerekir. 

Teknik Rehberlik:

En azından belirli bir zaman diliminde çevresel izin incelemenizi ve güncelleme yaklaşımınızı takip eden, düzenli olarak güncellenen bir belge oluşturulması tavsiye edilir. Takip belgesinin içeriği çevresel etki alanlarını, izin adını, izin durumunu, izin numarasını, geçerlilik süresini, gereksinimleri ve uyumluluğu sağlamak için sorumlu kişiyi kapsayabilir. Ayrıca tüm izin gereksinimlerinin uyumunu izlemek için daha ileri giderek ayrıntılı bir standart çalışma prosedürü oluşturabilirsiniz. 

Bu nasıl doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli belgeler
  • Tesisin ilgili ülke veya yerdeki yerel çevre için izin gereksinimi
  • Tesisin çalışması için gerekli izinlerin listesi
   • Dahil edilecek izinlere ilişkin örnekler:
    • Atık imhası izni
   • Çevresel izin durumunun ve yenilemesinin değerlendirilmesi ve izlenmesi ve yasal gereksinimleri karşıladığınızın garanti edilmesi için mevcut program veya sistemin dokümantasyonu
    • Öğeler şunları içerir:
     • Çevresel izinlerin süresi dolduğunda başvurulacak eylem planı
    • Görüşmede sorulacak sorular
     • Yönetim, izinlerin yasal gereklilikleri karşılamasını sağlamak için süreç ve takvimi açıklayabilir
     • Sürece dahil olan anahtar çalışanlar izinlerin yasal gereksinimlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla programın başarısına katkıda bulunan rollerini ve sorumluluklarını açıklayabilir
    • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
     • Tesisi işletmek için listelenen tüm izinler sağlanmış

 

5. Tesisinizde önemli çevresel etkileriniz için tüm yasalar, yönetmelikler, standartlar, kodlar ve diğer mevzuat ve denetime ilişkin zorunlulukları düzenli olarak belirleyen, izleyen ve tasdik eden belgelendirilmiş bir sistem bulunuyor mu?  

Lütfen sistemin kapsadığı tüm konuları seçin:

 

·       Enerji

·       Su

·       Atık su

·       Hava

·       Atık

·       Kimyasallar 

Bulgular düzenli olarak değerlendirilen bir iyileştirme planı oluşturmak için kullanılıyor mu?

Yükleyin: önemli çevresel etkileriniz için tüm yasalar, yönetmelikler, standartlar, kodlar ve diğer mevzuat ve denetime ilişkin zorunlulukları düzenli olarak belirleyen, izleyen ve tasdik eden sisteminizin dokümantasyonu.

Sadece zorunlulukları izlemeye yönelik bir sisteminiz varsa Evet cevabı verin.

Sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı, tesis yönetiminizin, tesis yerel yönetmeliklerinizi takip etmek için şirketinizin yaklaşımını belirleyen bir süreç veya standart işletme prosedürüne sahip olup olmadığını değerlendirmektir. Bu, şirket düzeyinde veya tesis düzeyinde olabilir. 

Gelecekteki Higg FEM bölümlerinde size sorulacak sorulardan birisi de hava emisyonları ve atık su kalitesi gibi çevresel standartlar için izin gereksinimlerinizi karşılayıp karşılamadığınız olacaktır. Bu soruları yanıtlamak için izin seviyeleriyle uyumlu olduğunuzu doğrulamak amacıyla yerel yönetmelikler, yasalar, kuralların takibi için bir sürece ihtiyacınız olacaktır.

Teknik Rehberlik:

Çevresel uyumluluğun tanımlanması, izlenmesi ve doğrulanması için bir süreç geliştirilmesi, resmi çevre yönetim sisteminizin bir parçası olmalıdır. Süreç, çevresel yönetmelikleri iyi anlayan nitelikli personel tarafından belgelenmeli (örneğin, bir standart işletme prosedürüyle), korunmalı ve yürütülmelidir. Çevresel yönetmeliklerin periyodik değerlendirme güncellenmesi yapılmalı ve belgelenmelidir.

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Tüm yasalar, yönetmelikler, standartlar, kodlar ve diğer mevzuat ve denetime ilişkin zorunlulukları düzenli olarak belirleyen, izleyen ve tasdik eden tesis sisteminin dokümantasyonu. Tesis ulusal düzeyde, taşrada veya endüstriyel gereksinimleri en sıkı şekilde takip etmelidir.
   • Sistem aşağıdaki unsurları içermelidir:
    • Uyumsuzluk için eylem planı?
   • Standartlara ve kurallara örnekler:
  • Güvenlik sözleşmelerindeki çalışmalarda kimyasalların kullanımı

·       Ozon tabakasını delen maddelerin yönetimi ile ilgili düzenlemeler·       Temizleyici Üretimi Tanıtımı Ulusal Kanunu

 • Görüşmede sorulacak sorular
  • Yönetim tüm yasaları, yönetmelikleri, standartları, kuralları ve diğer yasal ve düzenleyici gereksinimleri tanımlamak, izlemek ve periyodik olarak doğrulamak için tesiste kullanılan sistemi tanımlayabilir
  • Sistemin bir parçası olan anahtar çalışanlar tüm düzenleyici gereksinimlerin karşılanmasını salama konusundaki rollerini açıkça açıklayabilmelidir
 • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
  • Önemli çevresel etkileriniz için tüm yasaları, yönetmelikleri, standartları, kuralları ve diğer yasal ve düzenleyici gereksinimleri tanımlamak, izlemek ve periyodik olarak doğrulamak için tesisinizde kullanılacak bir sistem bulunduğunu destekleyen kanıt

 

6. Tesisinizde tüm ekipmanların bakımına yönelik bir süreç ve takvim bulunuyor mu? 

Yükleyin:  a) Tesisinizdeki tüm ekipmanların bakımı için uygulanan sürecin dokümantasyonu; b) Bakım takvimi.

Tüm ekipmanın bakımını yapıyorsanız Evet cevabı verin çünkü bu hava emisyonlarını, enerji etkinliğini, su etkinliğini ve diğer çevresel etkileri yönetmek açısından önemlidir.

Sorunun amacı nedir?

Burada amaç, tesisinizin hava, enerji verimliliği, su verimliliği, vb. için emisyonları yönetmek adına uygun bakım prosedürlerine sahip olmasıdır. Bakım işlemi, uyum, verimsiz makinelerden veya sızıntılardan dolayı atık üretiminin azaltması ve tasarruf fırsatlarının belirlemesin konularında tesisinize yardımcı olabilir. 

Teknik Rehberlik:

Ekipmanın tipine bağlı olarak, ekipmanın bakım sıklığı ve kapsamı farklı olabilir. Ekipmanların uygun bakımı aşağıdaki yollarla sağlanabilir:

 1. Ekipman bakımı yönetiminden sorumlu olacak en az bir tesis mühendisi veya teknisyeni atayın
 2. Tüm ekipman için bakım kapsamını ve programını tanımlayın.
 3. Tüm üretim ve işletme ekipmanlarını korumak için düzenli bir süreç oluşturun.
 4. Bakım kayıtlarını derleyin ve saklayın

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet için beklentiler - (kısmi seçeneği yok)
  • Gerekli belgeler
   • Ekipman bakım planı
   • Ekipman bakım günlüğü
   • Ekipman bakım prosedürleri, aşağıdakileri de kapsar:
    • Üretim ve ölçüm için kullanılan tüm ekipmanların bir listesi
    • Kontrol Edilme Tarihi
    • Performans Durumu
    • Belirlenen Sorunlar
    • Eylem gerekli
    • Eylemin Tamamlanma Tarihi
    • Personel adı ve İmzası
    • Bir sonraki kontrol için son tarih
   • Görüşmede sorulacak sorular
    • Ekipman bakım prosedürlerinin uygulanması kimin sorumluluğundadır?
    • Prosedürler ne sıklıkta güncellenir?
   • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
    • Doğrulayıcılar, tesis atölyesinde görülen ekipmanda rastgele kontrol gerçekleştirmeli ve ekipmanın listelendiğinden emin olmak için ekipman listesine başvurmalıdır.

 

EMS - Seviye 2

7. Tesisiniz her takvim yılında tesisin yöneticileri ile çevresel yönetim stratejisini değerlendiriyor mu?

Yükleyin: a) Tesisin çevresel stratejisini fabrika yönetimine bildirmek için uygulanan yıllık eğitim takvimini gösteren şirket içi iletişim planı; b) Gerçekleştirilen en güncel çevresel yönetim stratejisi için eğitim materyali.

2017 yılında gerçekleştirilen yönetim değerlendirmeleri konusunda kanıtınız varsa Evet cevabını verin. 

Sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı, tesis yönetim ekibine çevresel yönetim stratejisini ve/veya çevresel yönetim ilerlemesi fırsatlarını bildirmek için yönetimi yönlendirmektir.

Bütüncül çevre yönetimi liderlik desteğine ihtiyaç duymaktadır. İşinize entegre edilecek uzun vadeli bir sürdürülebilirlik stratejisi olgun bir yönetim yaklaşımının önemli bir işaretidir.

Teknik Rehberlik:

Çevre yönetimi sistemlerinin yönetim değerlendirmesini yürütmek, iyileştirme odaklı devam eden bir süreç olmalıdır. Düzenli yönetim toplantısı için bir program belirlenmesi (örneğin üç ayda bir olmak üzere) önerilir. Yılda en az bir kez tam yönetim incelemesi yapılması önerilir. Toplantıda, doğrulama ve yasal uyum sonuçları, çevresel performans, nesnel durum ve hedefler, önleyici ve düzeltici eylemlerin durumu, iyileştirmeler için öneriler gibi bilgiler değerlendirilmelidir. 

ISO 14001, yönetim değerlendirmesi için ayrıntılı hedeflere ve süreçlere sahiptir. Başarılı yönetim değerlendirmesi için gereken sekiz farklı girdi bulunmaktadır:

 1. Kurum içi denetimlerin sonuçları, yasal uyumluluk ve organizasyonun katıldığı diğer gereksinimler
 2. Yabancı partilerden gelen iletişim
 3. Çevresel performans
 4. Amaç ve hedeflerin ilerleyişi
 5. Düzeltici eylemlerin ilerlemesi
 6. Önceki yönetim değerlendirmesinden takip eylemleri
 7. Yasal gerekliliklerin güncellenmesi de dahil olmak üzere değişen koşullar
 8. İyileştirme önerileri 

Ayrıca yönetim incelemesinin yürütülmesiyle ilgili rehberlik ve ipuçları:https://advisera.com/14001academy/blog/2014/07/30/can-ems-management-review-useful/

http://www.deq.virginia.gov/Portals/0/DEQ/AboutUs/EMS/mod24.pdf 

Küçük/orta ölçekli bir için örnek uygulama planı için buraya tıklayın 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Toplantıya katılım kaydı
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, mevcut uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejisini açık ve ayrıntılı bir şekilde ifade edebilmelidir
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Geçen yıl gerçekleştirilen en son eğitim için eğitim materyalleri
   • Katılan çalışanlar için eğitim formları

 

8. Tesisinizdeki çevresel yönetimden sorumlu olan çalışanlar bu işi yapmak için gerekli olan teknik yeterliğe sahip midir?

Yükleyin: a) Çevreyle ilgili konulardan sorumlu olan bireylerin listesi; b) Çevreyle ilgili konulardan sorumlu olan bireylerin listesi için iş tanımları; c) Listelenen bireylerin bu işi yapmak için gerekli olan teknik yeterliğe sahip olduklarını belirlemeye yarayan prosedür.

Çevresel konularda görevli çalışanların nasıl: a) teknik yeterliğe sahip olduğunu b) gerekli olan eğitimleri veya sertifikaları aldığını ve c) yıllık bazda yeterlik açısından değerlendirildiğini açıklayabiliyorsanız Evet cevabını verin. 

Çalışan yeterliliğini gösterebiliyorsanız, ancak yıllık performans değerlendirmesi için bir süreciniz yoksa Kısmi Evet cevabını verin.

Sorunun amacı nedir?

Amaç, tesisinizin çevresel etkisini yönetmek için personel ve/veya teknik geçmişe (üniversite diploması, önceki iş deneyimi, eğitim programı sertifikaları) sahip personelin teknik eğitimime verilen değeri göstermektir

Sürdürülebilirlik konusundaki ilerlemenin önündeki en büyük engellerden biri de teknik uzmanlığın olmamasıdır. İlgili etki alanlarında güçlü bir teknik uzmanlığı olan çalışanlara sahip olmak, sürdürülebilirlik çalışmalarında liderleri ve yeni başlayanları birbirinden ayırır. 

Örneğin, yerinde enerji ve su kullanımını iyileştirmek için, hangi makinelerin/teknolojilerin kullandığını ve ne kadar enerji/su kullanıldığını bilen birisi olmalıdır. Fabrikanızı gezerek yerinde denetim yapan ve rastgele kaçaklar veya diğer verimsizlikleri bilen birilerine ihtiyacınız vardır.

Teknik Rehberlik:

Mühendislik veya başka teknik alanlarda iyi bir geçmişe sahip birisini görevlendirmek tesiste çevresel etkileri verimli bir şekilde yönetmek için değerlidir. Bir teknik uzmanı istihdam etmek mümkün değilse, mevcut çalışanların teknik eğitimine yatırım yapın, teknik uzmanlığın yıllar içinde nasıl arttığını gösterin (örn., çevresel iyileşmeleri göstererek aynı rolde birkaç yıl harcayan personel) veya teknik uzmanlığa sahip bir danışmanın görevlendirilmesi de diğer çözümler arasında yer alır.

Buna ek olarak, personele dahili EMS denetçiler olması için harici eğitimler sunulabilir (örn. dahili EMS denetçisinin Çevre Yönetimi ve Değerlendirme Enstitüsü (IEMA), Uluslararası Onaylı Denetçiler Kaydı (IRCA), gibi saygın bir meslek kuruluşunun sertifikalı eğitim kurslarına katılması). 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Çevresel konulardan sorumlu bireylerin listesi
   • Sorumlu kişinin Çevre yönetimi alanındaki bilgisini zaman içerisinde güncellemek için eğitim aldığını gösteren eğitim kayıtları
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, kendi işlerini etkin bir şekilde yapmaları için gerekli teknik yeterlilikleri olan bireylere nasıl sahip olduklarını açıklayabilir.
   • Sorumlu personel, denetlediği çevre yönetimi alanlarıyla ilgili bilgilerini ve uzmanlıklarını gösterebilir
   • Yönetim, çevre yönetiminden sorumlu personel için eğitim ve geliştirme fırsatları sunar
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Çevreyle ilgili konulardan sorumlu olarak listelenen kişilere verilen sertifikalar veya eğitimler
   • Çalışanların işlerini yapmak için gerekli teknik yeterlilikleri karşılamalarını sağlamak amacıyla iş performanslarının yıllık olarak değerlendirilmesi
   • Saha ziyaretinde personelin sorumluluklarını ve kendi hedeflerine karşılık ilerlemelerini bildirebilme becerileri 
 • Kısmi Evet
  • Gerekli belgeler
   • Çevresel konulardan sorumlu bireylerin listesi
   • Çevresel konulardan sorumlu kişiler listesi için görev tanımları
   • Personelin kendi sorumluluk alanlarını başarıyla yönetmeleri için uygun seviyede teknik bilgiye ve kaynaklara sahip olmalarını sağlamak için geliştirme planları
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, mevcut bireylerin çevresel sorunlardan nasıl sorumlu tutulduğunu ve işlerini yapmak için gerekli teknik yeterliliğe sahip olduklarını açıklayabilir.
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Çevreyle ilgili konulardan sorumlu olarak listelenen kişilere verilen sertifikalar veya eğitimler

 

EMS - Seviye 3 

9. Tesisiniz çalışanların çevresel strateji hakkındaki farkındalıklarını geliştiriyor mu?

Yükleyin: Çalışanların çevresel strateji hakkındaki farkındalıklarını geliştirmeye yönelik plan.

Çevresel stratejilerinizin çalışanlara nasıl iletildiğini gösterebiliyorsanız Evet cevabını verin. 

Bir iletişim planı geliştirme sürecindeyseniz Kısmi Evet cevabını verin 

Sorunun amacı nedir?

Amaç, tesis yönetiminin tesis çalışanlarına eğitimler, bültenler, posterler ve diğer mekanizmalarla çevresel strateji ve eylem planını bildirmesidir. 

Çalışanlar ne kadar enerji ve su kullanıldığında, ne kadar atık üretildiği, kimyasalların nasıl yönetildiği konusunda önemli bir rol oynarlar ve aynı zamanda hava ve atık su etkileri açısından iyileştirmeleri belirlemeye yardımcı olabilirler. Çevresel ayak izinizi iyileştirmeye yönelik planlarınızı ileterek, işgücünüzü bu iyileştirmelerde size destek olacak şekilde motive etmeye ve harekete geçirmeye yardımcı olursunuz. 

Teknik Rehberlik:

Bir ilk adım olarak tesis, tesisin çevre stratejisini bildirmek için çeşitli yolları tanımlayan bir kurumsal iletişim planı oluşturmalıdır. 

Tercih edilen davranışları veya stratejileri bildiren, görünür bir yerdeki posterler de dahil olmak üzere iletişim örneği (örn., yurtlar/mutfaklar/tuvaletlerde enerji ve su tasarrufu veya geri dönüştürülebilir uygun atık su prosedürleri nasıl sağlanır). 

Bu tür iletişimlerin daha ileri örnekleri arasında, çalışanlara çevre politikası/stratejisiyle tanımlanan anahtar performans göstergeleri (KPI'lar) açısından ilerlemeyi bildirmek için resmi toplantılar, değerlendirmeler ve eğitim oturumları gerçekleştirilmesidir. Örneğin, bazı şirketler tesisi daha verimli getirecek olan süreç iyileştirmelerini öneren çalışanlara teşvik sağlanması için bu eğitimi genişletmiştir.

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • İletişimlerin programını ve sıklığını, teslim edilecek içeriği, katılım kayıtlarını ve programın sonuçlandığında çalışan değerlendirmelerini içeren, çalışanların çevresel strateji farkındalığını artırmaya yönelik planlar.
   • İletişim taktikleri şunları içerebilir: slogan, posterler, bültenler, oyunlar ve yarışmalar, ödüller, ekip/bölüm elçileri, eğitim, en iyi uygulama paylaşımı, yayın duyurusu vb.
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, organizasyondaki farklı seviyelerdeki çalışanlara çevre stratejisinin farkındalığını nasıl artırdıklarını açıklayabilir.
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Görünür bir yerde posterler yerleştirilmesi, çalışanlara eğitim materyalleri sağlanması, resmi toplantı tutanakları ve imza formları, değerlendirme raporları gibi çevre stratejisinin farkındalığını artırma konusunda yönetimi destekleyecek kanıtlar.
   • Çalışanlar, çevre stratejisinin tamamı veya bileşenleri hakkındaki farkındalıklarını gösterebilirler
 • Kısmi Evet
  • Gerekli belgeler
   • Çalışanlar için çevre stratejisi farkındalığını artıracak bir plan mevcut ve uygulama bu yıl başlayacak
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim planları açıklayabilir ve uygulamanın nasıl ve ne zaman uygulanacağını teyit edebilir
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Eğitim tarihleri, eğitim tamamlayıcısı örnekleri, atanmış çalışan eğitmenleri vb.
  • Kısmi Evet
   • Gerekli belgeler
    • Çalışanlar için çevre stratejisi farkındalığını artıracak bir plan mevcut ve uygulama bu yıl başlayacak
   • Görüşmede sorulacak sorular
    • Yönetim planları açıklayabilir ve uygulamanın nasıl ve ne zaman uygulanacağını teyit edebilir
   • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
    • Eğitim tarihleri, eğitim tamamlayıcısı örnekleri, atanmış çalışan eğitmenleri vb.

 

10. Tesisiniz Higg Endeksini kullanarak alt yüklenicileri izliyor, değerlendiriyor ve/veya çevresel performansları konusunda bahsi geçen taşeronlar ile iletişime geçiyor mu?

Yükleyin: a) Tesisiniz iş yaptığı tüm taşeronlarınızın listesi ve Higg kullanarak hangilerinin süreçlere dahil edildiğini belirten bir liste; b) Higg Endeksi kullanımının kanıtı: örneğin Higg.org Modül paylaşımını veya Modül sonuçlarına ilişkin diğer belgeleri örneğin e-posta olarak gönderilmiş sonuçları gösterin.

Taşeronları Higg sistemini kullanarak çevresel değerlendirmeye dahil ettiyseniz Evet cevabını verin. 

Taşeronları dahil etme planınız varsa Kısmi Evet cevabını verin

Taşeronlarınız yoksa Uygulanamaz cevabını verin

Sorunun amacı nedir?

Amaç, Higg FEM'i güçlendirmek ve neden   çevresel performansın taşeronlarla işiniz için önemli olduğunu bildirmek ve onların kendi performansını değerlendirmek, etkileri izlemek ve iyileştirmek için onlarla birlikte çalışmaktır.

Ürettiğiniz ürünlerin çevresel ayak izleri taşeronlarınızın etkilerini içerir. Örneğin, denim üretiminin son yıkama adımında taşeronla çalışıyorsanız, taşeronunuzun su risklerinden haberdar olması ve atık su kullanımının azaltılmasına katkı sağlaması önemlidir. Veya kumaş üretiyorsanız ve tarama-baskı işleminde bir taşeron sözleşmesi yapıyorsanız, taşeronunuzun Kısıtlı Madde Listesi ile uyumlu olması önemlidir.  

Bu, çevre liderlerinin üzerinde çalışması gereken daha gelişmiş bir uygulamadır. Çabalarınızı taşeronlara kadar genişletmeden önce kendi çevre stratejinize ve eylem planınıza sahip olmanız için Seviye 1 uygulamalarıyla başlanması önemlidir. 

Bu soruya "evet" cevabını vermenin kolay bir yolu, taşeronlarınızı Higg FEM'i tamamlamaya ve sonuçları sizinle paylaşmaya davet etmektir. 

Teknik Rehberlik:

Taşeronların katılımını sağlama yolları eğitim, performans değerlendirme ve iyileştirme fırsatlarını tanımlamak için Higg Index'i güçlendirmeye kapsar. Herhangi bir angajman ve ortaklık sürekli olmalı, böylece zaman içinde iyileşme izlenebilir ve yönetilebilir. Eğitim materyalleri, imzalanmış çevresel taahhüt belgeleri, saha değerlendirme raporları gibi ilgili dokümantasyonun izlenmesi önerilir. Gerekli belgeler için bkz. "Nasıl doğrulanır".

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Tesisinizin iş yaptığı duyurulmuş Higg FEM modüllerine sahip taşeronların listesi
    • Muhasebe bölümünden bir liste alın ve listelenen tüm taşeronlara çapraz başvuru yapın
   • Higg Index katılımının kanıtı: örneğin, Higg.org bağlantılarını ve paylaşılan modülleri veya e-postayla gönderilen sonuçlar gibi taşeron modülü sonuçlarının diğer dokümantasyonunu gösterin.
   • Tesis, aşağıdakileri öğeleri içermesi gereken bir taşeron değerlendirme sistemi ve izleme planını göstermelidir:
    • taşeronların tesisinizin gereksinimlerini ve ulaşmaları gereken hedefleri anlamalarını sağlamak için EMS eğitimi
    • yıllık eğitim planı
    • eğitim materyalleri
    • eğitim kayıtları, örneğin bir katılım listesi
   • Görüşmede sorulacak sorular
    • Yönetim, tedarikçilerin/taşeronların hangi kapsamda Higg'i kullandıklarını gösterebilir
    • Yönetim, değer zinciri açısından çevresel iyileştirmeleri yönetmek amacıyla tedarikçilerin Higg sonuçlarını nasıl kullandıklarını açıklayabilir
   • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
    • Tedarikçi/taşeron katılımıyla ilgili belgeler (örneğin, sözleşmeler, tedarikçiler/taşeronlarla iletişim belgeleri, tedarikçiler için Higg Index sonuçları) 
 • Kısmi Evet
  • Gerekli belgeler
   • Teisin iş yaptığı ve Higg kullanan veya kullanmayı planlayan TÜM taşeronların listesi
   • Taşeronlarla iletişim devam ediyor veya onlarla iletişim için bir plan mevcut, ancak Higg tamamlaması veya paylaşımı olmamış veya sınırlı şekilde olmuş: örn., kayıt için e-postayla gönderilen davetler, Higg açıklamasıyla birlikte e-postayla gönderilen katılım davetleri
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, Higg kullanarak kendi çevresel performanslarında kendi taşeronlarıyla birlikte çalışmayı neden ve nasıl planladıklarını açıklayabilir
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Bir planı yürütülmesini destekleyecek kanıtlar ve taşeron katılımı için tarihler belirlendi

 

11. Tesisiniz yerel bağlamda çevresel iyileştirme faaliyetlerine katılıyor mu?

Tesisinizin çevresel iyileştirme faaliyetlerine nasıl katıldığını seçin:

·       Çevresel konularda (örneğin sulak alanların korunması) koruma veya iyileştirme projelerini (finansal veya diğer şekillerde) desteklemekteyiz.

·       Çevresel yönetim açısından en iyi uygulamaları paylaşmak üzere diğer benzer şirketler ile çalışmalar yürütmekteyiz.

·       Şirket olarak çevresel etkilerimizi nasıl yönetmemiz gerektiğine dair görüşlerini almak üzere yerel topluluklar ile diyalog kurarız

·       Hükümet ve topluluklar dahil diğer yerel paydaş grupları ile yerel düzeydeki çevresel konuları birlikte anlamak ve ele almak için birlikte çalışırız

·       Çevresel yönetim veya deneyim konularında yerel veya ulusal yönetişim kurumları ile doğrudan iletişime geçeriz

·       Çevresel yönetim veya deneyim konularında yerel veya ulusal yönetişim kurumları ile ortaklık kurmak üzere diğer yerel paydaşlar ile birlikte çalışırız

·       Diğer 

Önerilen Yükleme: a) Yerel bağlamda çevresel iyileştirme kanıtı (örneğin topluluk, nehir yatağı vb.); b) Yerel paydaşların listesi ve bunlarla görüşme tarihleri; c) Resimler, makaleler veya basın bültenleri; Desteklediğiniz kuruluş/inisiyatiflerin listesi.

Yerel bağlamda katılımınız varsa (örn., toplumunuz, nehir havzanız, bölgeniz) ve iyileşmeleri ve birlikte çalıştığınız paydaşların listelerini gösterebiliyorsanız Evet cevabını verin. 

Sorunun amacı nedir?

Amaç, çevresel uygulamalar ve iyileştirme konusunda tesisiniz çevresindeki insanlar, işletmeler ve örgütlerle etkileşimde bulunmaktır.

Tesisinizin bulunduğu yerel çevrede doğrudan etkisi olduğu için bu uygulama önemlidir. Tesisinizin, yerel bağlamda çevresel iyileştirmeleri daha derinden entegre etmek amacıyla hükümet, STK'lar, topluluk üyeleri ve çevresel etkiler de dahil olmak üzere yerel kuruluşlarla birlikte iletişimi açısından faydalıdır.

Teknik Rehberlik:

Topluluğa katılımın bir önemli yolu da çevresel performans ve yatırımları iyileştirmek için düzenleyici kurumlar veya merkezi atık su arıtma tesisleriyle ortaklık etmektir. Örneğin:

 • Yerel çöp temizliklerini organize edin veya yerel aileleri elektronik atıkları uygun şekilde bertaraf konusunda teşvik edin.
 • Çevreyle ilgili kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için yerel bağış toplama görevlilerini organize edin.
 • Çevresel sorumluluğa başlamak amacıyla çocuklar için eğitim etkinlikleri düzenleyin 

Referanslar: Dünya Yaban Hayatı Federasyonu su projeleri anketinden uyarlanmış cevap seçenekleri. 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Yerel bağlamda (örn. topluluk, nehir havzası, vb.) yerel bağışlarla yapılan çevresel iyileştirme kanıtı; yerel çevresel girişimlere katılım; toplumsal hizmet çıktıları; yerel halkın katılımı ile ilgili gazete makaleleri; çevre politikası çalışmalarının sonuçları vb.
   • Yerel paydaşlar listesi ve katılım tarihleri ​
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, yerel bağlamda çevresel iyileştirme faaliyetlerine nasıl katıldığını açıklayabilir
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Yerel toplumla iletişimin destekleyici dokümantasyonu:
    • Etkinlik fotoğrafları veya videoları
    • Hayır amaçlı katkılar
    • Gazete makaleleri 
 • Kısmi Evet
  • Gerekli belgeler
   • Yerel topluluklarında çevresel iyileştirme yapmak için plan yürütüldü ve kaynaklar tahsis edildi
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, kendi yerel toplumlarında çevresel iyileştirmeye nasıl ve ne zaman katılmayı planladıklarını açıklayabilir
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Yerel toplumlarla birlikte çevresel iyileştirmeye katılım için planlar ve kaynaklar 

 

12. Tesisiniz Higg Endeksini kullanarak üst tedarikçilerinizi izliyor, değerlendiriyor ve/veya yakın ilişki kuruyor mu?

Cevabınız evet ise hangi tedarikçi türü?:

·       Kimyasal tedarikçiler

·       Hammadde tedarikçileri

·       Diğer, lütfen tanımlayın 

Önerilen Yüklemeler: a) Tesisin işbirliği yaptığı tüm kaynak tarafındaki tedarikçilerin listesi ve 2017 yılında Higg'i tamamlayanların belirtilmesi; b) Higg endeks kullanımının kanıtı (örneğin e-posta ile gönderilmiş kayıt davetleri, tamamlama için yazışmalar / talepler, Higg.org bağlantı veya Modül paylaşımı veya Modül sonuçlarının belgesi); c) Higg.org'dan kaynak tarafındaki tedarikçi bağlantılarının listesi.

Modül paylaşımlarını, Higg.org davetlerini veya kaynak yönündeki tedarikçilerinizden sağlanan Modül ihraçlarını gösterebiliyorsanız Evet cevabını verin. 

Sonuçları gösteremiyorsanız, ancak gelecek Higg.org  sunumu için olanınızı gösterebiliyorsanız Kısmi Evet cevabını verin. 

Sorunun amacı nedir?

Amaç, çevresel performansın üretim öncesi tedarikçiler için neden önemli olduğunu bildirmek ve Higg Index'i kullanarak performanslarını değerlendirmek, etkileri izlemek ve iyileştirmek için onlarla birlikte çalışmaktır.

Ürettiğiniz ürünlerin çevresel ayak izleri tedarikçilerinizin etkilerini içerir. Örneğin, bir kimyasalın uygun şekilde kullanımı ve depolanmasını onaylamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri sağlayan bir kimyasal tedarikçisinden kimyasallar satın aldığınızdan emin olmak istiyorsunuz. Veya atıkları azaltmak için kimyasalları variller yerine tanklarda teslim eden bir kimyasal tedarikçisiyle birlikte çalışmayı tercih edebilirsiniz. Ya da ayakkabılar yapıyorsanız, kendi çevresel etkilerini bilen ve iyileştirmeye yönelik adımlar atan bileşen tedarikçileriyle çalışmayı tercih edebilirsiniz. Veya tekstille uğraşıyorsanız etkili bir atık su arıtma sistemine sahip olan ve ürününüzün kumaşını boyarken yerel su kaynaklarını kirletmeyen bir kumaş fabrikasından kaynak almak istersiniz. 

Bu soruya "evet" cevabını vermenin kolay bir yolu, tedarikçilerinizi Higg FEM'i tamamlamaya ve sonuçları sizinle paylaşmaya davet etmektir. 

Bu, çevre liderlerinin üzerinde çalışması gereken daha gelişmiş bir uygulamadır. Çabalarınızı tedarikçilerinize kadar genişletmeden önce kendi çevre stratejinize ve eylem planınıza sahip olmanız için Seviye 1 uygulamalarıyla başlanması önemlidir. 

Teknik Rehberlik:

Üretim öncesi tedarikçilerin katılımını sağlama yolları eğitim, performans değerlendirme ve iyileştirme fırsatlarını tanımlamak için Higg FEM'i güçlendirmeye kapsar. Herhangi bir angajman ve ortaklık sürekli olmalı, böylece zaman içinde iyileşme izlenebilir ve yönetilebilir. Eğitim materyalleri, imzalanmış çevresel taahhüt belgeleri, saha değerlendirme raporları gibi ilgili dokümantasyonun izlenmesi önerilir. Gerekli belgeler için bkz. "Nasıl doğrulanır". 

Bir tedarikçinin çevresel performansının takibi, düzenli performans izlemesi için bir program tavsiye edilir. Dokümantasyon incelemesi ve fabrika ziyaretleri önerilir. Higg FEM, üretim öncesi tedarikçileri izlemek için bir araç olarak kullanılabilir 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Yerel bağlamda (örn. topluluk, nehir havzası, vb.) yerel bağışlarla yapılan çevresel iyileştirme kanıtı; yerel çevresel girişimlere katılım; toplumsal hizmet çıktıları; yerel halkın katılımı ile ilgili gazete makaleleri; çevre politikası çalışmalarının sonuçları vb.
   • Yerel paydaşlar listesi ve katılım tarihleri ​
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, yerel bağlamda çevresel iyileştirme faaliyetlerine nasıl katıldığını açıklayabilir
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Yerel toplumla iletişimin destekleyici dokümantasyonu:
    • Etkinlik fotoğrafları veya videoları
    • Hayır amaçlı katkılar
    • Gazete makaleleri
 • Kısmi Evet
  • Gerekli belgeler
   • Yerel topluluklarında çevresel iyileştirme yapmak için plan yürütüldü ve kaynaklar tahsis edildi
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, kendi yerel toplumlarında çevresel iyileştirmeye nasıl ve ne zaman katılmayı planladıklarını açıklayabilir
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Yerel toplumlarla birlikte çevresel iyileştirmeye katılım için planlar ve kaynaklar 

Diğer Referanslar:

 • Bu soru, Sürdürülebilirlik Konsorsiyumunun Merkezine ve Konfeksiyon Tekstil Alet Takımına verilen yanıtları bildirmek için kullanılabilir. Sera Gazı Emisyonları - Tedarik Zinciri, Atık Su - Tedarik Zinciri, Atık Su Üretme - Tedarik Zinciri Anahtar Performans göstergeleri üretim öncesi tedarikçilerin çevresel etkilerini belirler. Tesis verileri, çevresel etki yönetimini belirlemek ve son ürünle ilgili azaltım için markalar tarafından toplanabilir.
Bu makale yardımcı oldu mu?
4 kişi içerisinden 4 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder

0 Yorumlar

Yorum yazmak için lütfen oturum açın: oturum aç.