Follow

How to Higg Guide (Vietnamese-Tiếng Việt)

Tài liệu Hướng dẫn Chỉ số Higg

TÀI LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ MÁY: MAY MẶC VÀ GIÀY DÉP
Hướng dẫn hoàn thành bản Tự đánh giá Chỉ số Higg 2.0 về Môi trường của Liên minh May mặc Bền vững (SAC) - Tài liệu của nhà máy
 
 
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.